Nimeämispyyntö, hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022-2024, Helsingin Ateljeetalosäätiö

HEL 2021-013286
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 87 §

Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäsenen nimeämättä jättäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, ettei kaupunki nimeä edustajaa Helsingin Ateljeetalosäätiön hallitukseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Ateljeetalosäätiön tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiö omistaa Myllypurossa sijaitsevan ateljeetalon ja voi sääntöjensä mukaan hankkia, rakennuttaa ja omistaa myös muita huoneistoja ja ateljeetiloja. Säätiön hallituksessa on kuusi jäsentä, joista Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors ry:n hallitus nimeää viisi ja Helsingin kaupunki yhden.

Konsernijaosto on 14.2.2022 § 16 nimennyt kaupunginkanslian oikeuspalveluista edustajan säätiön hallitukseen toimikaudelle 2022−2024. Hän on omasta toiveestaan eronnut hallituksesta kesäkuussa. Edellisellä toimikaudella kaupungin edustajana säätiön hallituksessa on ollut kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilapalvelupäällikkö.

Säätiön hallitustyöskentely on osoittautunut viimeisimpien toimikausien aikana huomattavan raskaaksi ja kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten vaikutusmahdollisuudet hyvin rajallisiksi. Säätiö ei kuulu kaupunkikonserniin ja sen merkitys on kaupungille muutenkin vähäinen, joten on tarkoituksenmukaista, että kaupunki ei ainakaan toistaiseksi käytä säätiön sääntöihin perustuvaa hallituksen jäsenen nimeämisoikeutta.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.02.2022 § 16

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi lakimies Kirsi Hiltusen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiselle toimikaudelle 2022−2024.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi