Nimeämispyyntö, hallituksen jäsenet toimikaudelle 2022-2024, Helsingin Ateljeetalosäätiö

HEL 2021-013286
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 16 §

Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi lakimies Kirsi Hiltusen Helsingin Ateljeetalosäätiön hallituksen jäseneksi kolmivuotiselle toimikaudelle 2022−2024.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Ateljeetalosäätiön tarkoituksena on ateljeiden ja ateljeehuoneistojen hankkiminen ja vuokraaminen helsinkiläisille kuvataiteilijoille. Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää yhden jäsenen ja Helsingin Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Helsingfors ry viisi jäsentä. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön hallitukseen kolmivuotiselle toimikaudelle 2022−2024. Edellisten toimikausien perusteella kaupungin edustajalta vaadittava osaaminen liittyy ensisijaisesti säätiölainsäädäntöön ja hyvän hallinnon periaatteisiin. Lakimies Kirsi Hiltunen työskentelee kaupunginkanslian oikeuspalveluissa ja omaa aiemman työkokemuksensa perusteella hyvän tuntemuksen säätiön hallituksessa tarvittavista asioista.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi