Kaupunginhallituksen käyttövaroihin varatun koronatoipumismäärärahan käyttö

HEL 2021-013311
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 179 §

Arviointiraportti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetyistä koronapalautumismäärärahojen vaikutuksista

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi arviointiraportin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnettyjen koronapalautumismäärärahojen vaikutuksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Arviointiraportin tulokset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetyn 8 miljoonan koronapalautumismäärärahan vaikuttavuusarviointi toteutettiin sisäisellä selvityksellä lokakuussa 2023. Vaikuttavuusarvioinnin tarkoituksena oli selvittää määrärahalla toteutettujen projektien onnistumisia, keskeisimpiä tuloksia sekä arvioida, miten projektit ovat kaupunkilaisten näkökulmasta edistäneet koronasta palautumista sekä lisänneet hyvinvointia. Määrärahasta myönnettyjen avustusten osalta tarkasteltiin avustusten kohdentumista sekä mahdollisia tulevaisuuden tarpeita.

Vaikutusten arvioinnin tuloksena voidaan todeta, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetyn 8 miljoonan euron määräraha on vahvistanut kaupunkilaisten koronasta palautumista ja lisännyt kaupunkilaisten hyvinvointia. Määräraha ja sen kohdennukset ovat edistäneet muun muassa

 • kulttuurialan toimijoiden työllisyyttä
 • tapahtumallisuutta keskustassa ja kaupunkikeskuksissa
 • lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä nuorten työelämätaitoja ja ensimmäisten työkokemusten saamista
 • ikääntyneiden mielen hyvinvointia ja liikkeelle lähtemistä
 • ulkoilun ja liikkeelle lähtemisen mahdollisuuksia

Koronapalautumisen erillismäärärahalla on toteutettu monipuolista toimintaa, joka on tavoittanut laajasti eri ikä- ja väestöryhmiä. Määrärahan avulla on järjestetty muun muassa tapahtumia, kulttuuritoimintaa ja harrastusryhmiä, jotka ovat edistäneet asukkaiden hyvinvointia ja tuoneet elävyyttä kaupunkikuvaan.

Lisäksi määrärahalla on pystytty vahvistamaan perustoimintaa sekä jo olemassa olevia toimintoja, jotka olivat koronan aikana hiipuneet taikka koronan myötä nostaneet esiin uudenlaisia haasteita. Merkittävänä esimerkkinä tästä on määrärahojen kohdentaminen nuorisotyön resurssien lisäämiseksi eri tulokulmista, sillä nuoret olivat yksi merkittävimmistä kärsijöistä koronapandemiassa. Usean eri projektin avulla on edesautettu ja lisätty nuorten kohtaamisia sekä pystytty lisäämään moniammatillista yhteistyötä nuorten hyväksi.

Nostoja koronapalautumisen määrärahalla toteutettujen toimenpiteiden tunnusluvuista:

 • Tapahtuma- ja kulttuurialan tapahtumat keräsivät yhteensä noin 230 000 käyntikertaa
 • Eri tapahtumatuotannot työllistivät ja osallistivat yhteensä yli 600 kulttuurin ja taiteen ammattilaista ja muita alan toimijoita
 • Harrastamisen Suomen malliin saatiin koronapalautumisrahalla noin 200 harrastusryhmää lisää
 • Nuorten työkokemuksia lisättiin tarjoamalla noin 1 200 nuorelle kesä- ja keikkatöitä sekä harjoittelupaikkoja
 • KouluPT toiminta laajeni 27:stä koulusta 48:aan kouluun ja liikuntaneuvonnan asiakasmäärä kasvoi yli sadalla nuorella
 • Koulunuorisotyötä lisättiin ja vahvistettiin koronapalautumisrahalla palkkaamalla viisi ohjaajaa viiteen kouluun/oppilaitokseen, minkä myötä on kohdattu enemmän nuoria ja nuorisotyön tavoittavuus on parantunut.
 • Koulutettiin 127 vertaisohjaaja ja sitä kautta lisättiin vertaisohjattua liikuntaa jokaisella suurpiirin alueella, mikä on lisännyt ikääntyneiden mahdollisuuksia yhdessä liikkumiseen eri puolilla Helsinkiä
 • Elvytettiin kulttuurikaveritoiminta, jonka myötä vuoden 2023 aikana toteutuu yhteensä noin 500 kulttuurikaverikeikkaa  

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetystä 8 miljoonan euron määrärahasta avustuksina jaettiin noin 2 miljoonaa euroa. Erillisavustukset ja avustusten tasokorotukset edistivät ja turvasivat yhteisöjen ja toimijoiden toiminnan jatkumista sekä kehittämistä.

Yhteenvetona todetaan, että toimialalle kohdennettu 8 miljoonan euron määrärahalla on saatu kaupunkilaisia liikkeelle ja aktivoitua. Koronapalautumisen erillismäärärahojen käyttö on ollut monipuolista ja vaikuttavaa, tukien kaupungin eri väestöryhmien hyvinvointia ja koronasta palautumista monin eri tavoin. Koronapalautumisen määrärahoilla pystyttiin kehittämään uusia toimintamuotoja ja suurin osa näistä kahden vuoden aikana tehdyistä kokeiluista osoittivat, että niitä on hyödyllistä jatkaa myös erillisrahoituksen jälkeen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.03.2023 § 38

21.12.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

19.01.2022 Ehdotuksen mukaan

10.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Sami Oinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 50552

sami.oinonen@hel.fi

Tanja Tuominen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 50674

tanja.tuominen@hel.fi