Hyppää pääsisältöön

Asemakaavan muutos nro 12798, tontti 20018/1, Selkämerenkatu 11, Helsinki Educational Development Company Oy

HEL 2021-013587
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 125 §

Helsingin kansainvälisen koulun asemakaavan muutos Ruoholahdessa (nro 12798)

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20018 asemakaavan muutoksen 7.2.2023 päivätyn piirustuksen nro 12798 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YO), joka sijaitsee Ruoholahdessa (Selkämerenkatu 11). Kaavaratkaisu mahdollistaa 2 000 k-m2:n suuruisen laajennuksen toteuttamisen Helsingin kansainvälisen koulun nykyiselle korttelialueelle 20018.

Tavoitteena on, että kansainvälisen koulun oppilaspaikkamäärää voidaan lisätä nykyisestä noin 460 oppilaasta noin 780 oppilaaseen tukeutuen koulun nykyiseen kiinteistöön ja kaavan mahdollistamaan laajennukseen.

Tontin tehokkuusluku on e=2,7.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että korttelialueelle toteutetut nykyiset maanpäälliset autopaikat poistuvat ja naapurikorttelien näkymät muuttuvat. Koulun saattoliikenne ohjataan jatkossa tapahtuvaksi Selkämerenkadulta ja Messitytönkadulta.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on kantakaupunkialuetta (C2). Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa 2021 alueella ei ole merkintöjä. Kaavaratkaisu on em. yleiskaavojen mukainen.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista vahvistamalla Helsingin vetovoimaa niin kansainvälisille osaajille ja heidän perheilleen kuin muualta Suomesta muuttaville.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella sijaitsee Helsingin kansainvälisen koulun koulurakennus. Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1993.

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueet. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta saattaa aiheutua kaupungille kustannuksia ainoastaan maaperän pilaantuneisuuden kunnostuksesta. Kustannusten suuruutta ei ole arvioitu kaavan laadinnan yhteydessä.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto

Viranomaisilla ei ollut huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tai valmisteluaineistosta.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat laajennuksen kaupunkikuvaan, sijoitteluun, laajuuteen, korkeuteen ja piha-alueen riittävyyteen, liikenteeseen (liikennemäärän kasvuun, autopaikkojen riittävyyteen, saatto- ja huoltoliikenteen ja pelastusteiden mitoitukseen Selkämerenpolulla, lähiympäristön kävely- ja pyöräily-yhteyksiin), rakennettavuuteen, näkymiin ja varjostavuuteen, meluun ja ilmanlaatuun, kulttuuriympäristön säilymiseen, lintujen lentoturvallisuuteen ja rakentamisen aikaisiin haittoihin.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että asemakaavaehdotukseen on merkitty laajennuksen kaupunkikuvaa, sijoittelua, laajuutta ja korkeutta sekä piha-aluetta koskevia kaavamääräyksiä ja merkintöjä. Lisäksi selostuksessa kohdassa "Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot" on kuvattu mielipiteissä esitettyjen vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisuiden vaikutuksia.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 28 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 19.9.–18.10.2022, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 10 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje.

Muistutuksissa ja kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat laajennuksen kaupunkikuvaan, sijoitteluun, laajuuteen, korkeuteen ja piha-alueen riittävyyteen, liikenteeseen (liikennemäärän kasvuun, autopaikkojen riittävyyteen, saatto- ja huoltoliikenteen ja pelastusteiden mitoitukseen Selkämerenpolulla ja lähiympäristön kävely-yhteyksiin), näkymiin ja varjostavuuteen, kulttuuriympäristön säilymiseen, rakentamisen aikaisiin haittoihin, kestävään kehitykseen, kaupungin strategiaan, lähiympäristön asuntojen arvon alentumiseen, vuorovaikutukseen, vaihtoehtoiseen koulutonttiin, havainnekuviin ja osoitetietoihin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kaupunginmuseo
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Kaupunginmuseon lausunto kohdistui laajennuksen sijaintiin ja korkeuteen, ELY:llä ei ollut huomautettavaa muutosehdotuksesta.

Lisäksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ilmoitti, ettei sillä ole lausuttavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista, kirjeestä sekä viranomaisten lausunnoista ja vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Toisin kuin lautakunnan esityksessä oli mainittu, kaava-alueeseen ei liity toteuttamissopimusmenettelyä, joka tulisi hyväksyä ennen kaavan hyväksymistä, joten kaavan hyväksymiselle ei ole estettä.

Sulje

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 303

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20018 asemakaavan muutoksen 7.2.2023 päivätyn piirustuksen nro 12798 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.02.2023 § 87

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 7.2.2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12798 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelia 20018.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  Käsittely

  Asian aikana kuultavina olivat johtava arkkitehti Jari Huhtaniemi ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

  Esittelijä
  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Ville Lehmuskoski
  Lisätiedot

  Jari Huhtaniemi, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37197

  jari.huhtaniemi@hel.fi

  Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

  teemu.vuohtoniemi@hel.fi

  Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

  paula.hurme@hel.fi

  Kati Immonen, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37254

  kati.immonen@hel.fi

  Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.08.2022 § 48

  Päätös

  Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12798 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

  Päätöksen perustelut

  Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

  Asemakaavan numero: 12798
  Kaupunginosa: 20 Länsisatama
  Kartoituksen työnumero: 15/2022
  Pohjakartta valmistunut: 11.5.2022
  Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
  Korkeusjärjestelmä: N2000

  Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

  Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

  Lisätiedot

  Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

  merja.kyyro@hel.fi

  Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

  timo.tolkki@hel.fi
  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 30.05.2023

  VALITUSOSOITUS

  Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

  Valitusoikeus

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen
  • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
  • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
  • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
  Valitusaika

  Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusperusteet

  Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
  Valitusviranomainen

  Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 29.5.2023 alkaen seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 26.5.2023 saakka seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Sörnäistenkatu 1
   
  00580 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Sörnäistenkatu 1
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

  Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

  Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Sulje

  Esittelijä

  Kaupunginhallitus

  Lisätietojen antaja

  Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

  tanja.sippola-alho@hel.fi

  Liitteet (pdf)

  Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.