Asemakaavan muutos nro 12798, tontti 20018/1, Selkämerenkatu 11, Helsinki Educational Development Company Oy

HEL 2021-013587
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 125 §

Detaljplaneändring för Internationella skolan i Helsingfors i Gräsviken (nr 12798)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för kvarteret 20018 och gatuområdet i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Gräsviken) enligt ritning nr 12798, daterad 7.2.2023, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Planlösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller ett kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO) i Gräsviken (Bottenhavsgatan 11). Tack vare ändringen blir det möjligt att uppföra en byggnad på 2 000 m2 vy i kvartersområdet 20018, där Internationella skolan i Helsingfors för närvarande verkar.

Målet är att kunna öka antalet elevplatser i skolan från det nuvarande cirka 460 till cirka 780 med hjälp av skolans nuvarande fastighet och den tillbyggnad som detaljplanen möjliggör.

Tomtens exploateringstal är e = 2,7.

De viktigaste följderna av detaljplaneändringen är att kvartersområdets nuvarande bilplatser ovan jord försvinner och att grannkvarterens vyer ändras. I fortsättningen styrs skjutstrafiken till Bottenhavsgatan och Mässflicksgatan.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

I Generalplan 2016 för Helsingfors är området innerstadsområde (C2). I Helsingfors underjordiska generalplan 2021 finns inga beteckningar för området. Detaljplanelösningen stämmer överens med dessa generalplaner.

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan nå sina strategiska mål i och med att den gör staden attraktivare för såväl internationella experter med familjer som för personer som flyttar från andra delar av Finland.

Områdets förutsättningar och nuläge

På området ligger en skolbyggnad där Internationella skolan i Helsingfors verkar. För området gäller en detaljplan från 1993.

Helsingfors stad äger markområdena. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan, och innehållet i lösningen har förhandlats fram med den sökande.

Kostnader för detaljplanelösningen

De enda kostnader som detaljplaneändringen kan medföra för staden har att göra med sanering av förorenad mark. Kostnaderna beräknades inte när detaljplanen utarbetades.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, samt bemötandena till påpekandena i dessa.

Myndighetssamarbete

I samband med beredningen av detaljplanen har man samarbetat med olika parter inom stadsmiljösektorn samt med följande parter:

 • samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)
 • samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning

Myndigheterna hade inget att påpeka om programmet för deltagande och bedömning eller om beredningsmaterialet.

Åsikter

Åsikterna om programmet för deltagande och bedömning och om beredningsmaterialet gällde tillbyggnadens inverkan på stadsbilden, dess placering, omfattning och höjd, frågan om gården är tillräckligt stor, trafiken (den ökning av trafikmängden som ändringen skulle leda till, ett tillräckligt antal bilplatser, hur skjuts- och servicetrafiken och räddningsvägarna dimensioneras på Bottenhavsstigen, gång- och cykelförbindelser i närmiljön), byggbarheten, vyer och skuggor, buller och luftkvalitet, bevarandet av kulturmiljön, flygsäkerheten för fåglar och olägenheter medan byggandet pågår.

Åsikterna har beaktats i detaljplanearbetet så att bestämmelser och beteckningar beträffande tillbyggnadens inverkan på stadsbilden, placering, omfattning och höjd samt gården har inkluderats i förslaget till detaljplan. Dessutom innehåller beskrivningens stycke om olika detaljplanelösningsalternativ (Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot) en redogörelse för konsekvenserna av de alternativa planeringslösningar som föreslås i åsikterna.

Det kom in 28 skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Detaljplaneförslaget var offentligt framlagt 19.9–18.10.2022, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen.

Det gjordes tio anmärkningar mot detaljplaneförslaget. En skrivelse kom in utanför framläggningstiden.

Påpekandena i anmärkningarna och skrivelsen gällde tillbyggnadens inverkan på stadsbilden, dess placering, omfattning och höjd, frågan om gården är tillräckligt stor, trafiken (den ökning av trafikmängden som ändringen skulle leda till, ett tillräckligt antal bilplatser, hur skjuts- och servicetrafiken och räddningsvägarna dimensioneras på Bottenhavsstigen samt gångförbindelser i närmiljön), vyer och skuggor, bevarandet av kulturmiljön, olägenheter medan byggandet pågår, hållbar utveckling, stadens strategi, den sänkning av värdet på närliggande bostäder som skulle följa av ändringen, växelverkan, en alternativ skoltomt, illustrationer och adressuppgifter.

Följande aktörer lämnade in utlåtanden:

 • kultur- och fritidssektorns stadsmuseum
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

Stadsmuseets utlåtande gällde byggnadens läge och höjd. NTM-centralen hade inget att påpeka om ändringsförslaget.

Dessutom meddelade samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) att den inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget varit offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna, skrivelsen och myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag samt bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa.

Med tanke på detaljplanens syften är det inte ändamålsenligt att ändra detaljplaneförslaget med anledning av de påpekanden som framfördes när förslaget var offentligt framlagt.

Det gjordes inga ändringar i detaljplanekartan eller bestämmelserna efter att förslaget hade varit offentligt framlagt. De övriga kompletteringarna till materialet anges i detaljplanebeskrivningens sista kapitel.

Närmare motivering

Motiveringen till detaljplaneändringen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Fortsatta åtgärder

Till planområdet hänför sig, i motsats till vad som anges i nämndens förslag, inget förfarande med genomförandeavtal som borde godkännas innan planen godkänns. Det finns alltså inga hinder för att godkänna planen.

Stäng

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 303

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelin 20018 asemakaavan muutoksen 7.2.2023 päivätyn piirustuksen nro 12798 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 07.02.2023 § 87

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 7.2.2023 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12798 (liite nro 3) hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 20. kaupunginosan (Länsisatama, Ruoholahti) korttelia 20018.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  Käsittely

  Asian aikana kuultavina olivat johtava arkkitehti Jari Huhtaniemi ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

  Esittelijä
  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Ville Lehmuskoski
  Lisätiedot

  Jari Huhtaniemi, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37197

  jari.huhtaniemi@hel.fi

  Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37490

  teemu.vuohtoniemi@hel.fi

  Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

  paula.hurme@hel.fi

  Kati Immonen, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37254

  kati.immonen@hel.fi

  Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 29.08.2022 § 48

  Päätös

  Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12798 pohjakartan kaupunginosassa 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

  Päätöksen perustelut

  Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

  Asemakaavan numero: 12798
  Kaupunginosa: 20 Länsisatama
  Kartoituksen työnumero: 15/2022
  Pohjakartta valmistunut: 11.5.2022
  Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
  Korkeusjärjestelmä: N2000

  Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

  Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

  Lisätiedot

  Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

  merja.kyyro@hel.fi

  Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

  timo.tolkki@hel.fi
  Stäng

  Detta beslut publicerades 30.05.2023

  BESVÄRSANVISNING

  Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

  Besvärsrätt

  Ändring i beslutet får sökas

  • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
  • av en kommunmedlem
  • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
  • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
  • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
  Besvärstid

  Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

  Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

  En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

  Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

  Besvärsgrunder

  Besvär får anföras på den grunden att

  • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
  • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet annars strider mot lag.
  Besvärsmyndighet

  Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

  Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 29.5.2023 är den följande

  E-postadress:
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Adress:
  Banbyggarvägen 5
   
  00520 HELSINGFORS
  Faxnummer:
  029 56 42079
  Telefonnummer:
  029 56 42000

  Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 26.5.2023 är den följande

  E-postadress:
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Adress:
  Sörnäsgatan 1
   
  00580 HELSINGFORS
  Faxnummer:
  029 56 42079
  Telefonnummer:
  029 56 42000
   

  Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

  Formen för och innehållet i besvärsskriften

  Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

  I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

  • det beslut i vilket ändring söks
  • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
  • på vilka grunder ändring söks.

  I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

  I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

  Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

  Till besvärsskriften ska fogas

  • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
  • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
  • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
  Rättegångsavgift

  Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

  Protokoll

  Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

  Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

  Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

  Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

  E-postadress:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi 
  Postadress:
  PB 10
   
  00099 HELSINGFORS STAD
  Besöksadress:
  Helsingfors stads registratorskontor
   
  Norra esplanaden 11-13
  Telefonnummer:
  09 310 13700
   

  Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

  Stäng

  Föredragande

  Stadsstyrelsen

  Mer information fås av

  Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

  tanja.sippola-alho@hel.fi

  Bilagor

  I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter och bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter, eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen § 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation § 917/2014, Dataskyddslagen § 1050/2018, Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården § 812/2000, Lagen om patientens ställning och rättigheter § 785/1992, Lagen om offentlig upphandling och koncession § 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.