Vuokraus, tilat, Sörnäisten rantatie 33, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-014264
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 27

Vuokraus, tilat, Sörnäisten rantatie 33, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Sörnäisten rantatie 33 sijaitsevan 2462htm² suuruisen toimistotilan vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta 40 172,56 euroa/kk.

HL 51 §:n perusteella korjattu kokonaishinta, MH 23.12.2021

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Sörnäisten rantatie 33 sijaitsevan 2462htm² suuruisen toimistotilan vuokrauksen sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamasta kokonaishinnasta 37 865,56 euroa/kk.

Kokonaisvuokra toimistotiloista on 15,38 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.2.2021 ja päättyy 31.1.2041.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin velvoite on järjestää 1800:lle vaikeasti työllistyvälle henkilölle kuntouttavaa työtoimintaa vuosittain ja Uusix2-verstas toimii yhtenä työtoimintayksikkönä. Parrukadulla sijainnut toimipiste puretaan tulevan kadun alta pois ja työtoimintayksikkö siirretään uusiin tiloihin Sörnäisten rantatie 33:een. Tiloissa toteutettiin muutos- ja korjaustöitä ja toiminta tiloissa alkaa 1.2.2021.

Yksikön päällikön päätös perustuu Teknisen johtajan päätökseen 136/10.7.2020 hyväksytystä hankesuunnitelmasta, päätöksen diaarinumero HEL 2020-007770.

Hankkeen kustannukset: 3 150 000 euroa. Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 02 02 06 vuodelle 2020 osoitetuista kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö