Vuokraus, tilat, Kiinteistö Oy Helsingin Cecilia, Vuosaarentie 8, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2021-014591
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 30

Vuokraus, tilat, Kiinteistö Oy Helsingin Cecilia, Vuosaarentie 8, sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteesta Vuosaarentie 8 sijaitsevan 352 m² suuruisen ryhmäkotitilan ja 22,5m2 toimiston vuokrauksen Kiinteistö Oy Helsingin Cecilialta sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön.

Vuokrasopimuksen tilavuokran arvonlisäveroton kokonaishinta on 6427 euroa/kk, eli 17,16 euroa/m²/kk sisältäen ylläpidon.

Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2027. Tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksella 3kk irtisanomisajalla.

Päätöksen perustelut

Mäntylän ryhmäkotitoiminta on toiminut tiloissa vuosia ja tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen hyvin. Kohteen aikaisemmat vuokrasopimukset ovat menneiden kaupunkiorganisaatiorakenteiden mukaisia ja vuokrasopimus päivitetään tämän päätöksen myötä vastaamaan nykyistä organisaatiota ja sopimusohjeistuksia.

Mäntylän ryhmäkoti on tehostetun palveluasumisen asumisyksikkö joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissa. Ryhmäkoti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella ja lähiympäristöstä löytyy runsaasti erilaisia palveluja esimerkiksi kirjasto, kauppakeskus, uimahalli ja kampaamo. Ryhmäkodin henkilöstövahvuus on 10 työntekijää, joista 1 on sairaanhoitaja.

Tilat vastaavat ominaisuuksiltaan toiminnan tarpeita ja sopimusta päätetään sen myötä jatkaa viiden vuoden määräaikaisella sopimuksella.

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Cecilia Tuomela, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32450

cecilia.tuomela@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Koy Helsingin Cecilia

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.