Pelastuslain mukaiset pelastusviranomaiset vuonna 2022, Pelastuslaitos

HEL 2022-000013
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 34

Pelastuslain mukainen pelastusviranomainen ja päätöksen 14.12.2022 § 96 poistaminen

Pelastuskomentaja

Päätös

Pelastuskomentaja päätti hallintolain 50 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla poistaa päätöksensä 14.12.2022 § 96 ja ratkaista asian uudelleen seuraavasti:

Pelastuskomentaja päätti määrätä seuraavat Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen viranhaltijat toimimaan pelastuslain 26 §:n mukaisina pelastusviranomaisina:

- palomies ********** vakanssi numero 018166

- palotarkastaja ********** vakanssi numero 018326

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi siihen asti, kunnes henkilön virkasuhde Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella päättyy.

Päätöksen perustelut

Hallintolain 50 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen.

Pelastuskomentaja on 14.12.2022 § 96 päättänyt pelastuslain mukaisista pelastusviranomaisista. Kaksi pelastusviranomaiseksi nimettyä henkilöä eivät ole virkasuhteessa vaan työsuhteessa, eivätkä siten voi toimia pelastusviranomaisina. Päätös on tämän vuoksi tarpeen poistaa ja ratkaista asia uudelleen.

Suomen pelastusviranomaiset määritellään pelastuslain (379/2011) 26 §:n 2 momentissa. Sen mukaan hyvinvointialueen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä hyvinvointialueen asianomainen monijäseninen toimielin.

Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan pelastuslaitoksen ylin viranhaltija on pelastuskomentaja.

Pelastusviranomaisella on oikeus ja velvollisuus käyttää virkatoimissaan julkista valtaa erikseen säädetyn ja määrätyn mukaisesti.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 18 luvun 5§:n 1 kohdan mukaan pelastuskomentaja päättää pelastuslaitokseen kuuluvan viranomaisluvan hakemisesta.

Palomiehen tehtävät edellyttävät pelastusviranomaisen toimivaltuuksien käyttöä.

Palotarkastajan tehtävät edellyttävät pelastusviranomaisen toimivaltuuksien käyttöä.

Pelastusviranomainen on velvollinen käyttämään virkatoimissa virkapukua ja tarvittaessa esittämään viranomaisaseman todentavan pelastustoimen virkapuvusta sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun sisäasiainministeriön asetuksen (507/2011) mukaisen erityisen henkilökortin.

Päätös tullut nähtäväksi 05.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Heinonen, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 31401

tiina.heinonen@hel.fi

Päättäjä

Jani Pitkänen
pelastuskomentaja