Tulosbudjetti vuonna 2022 ja toimintasuunnitelma, Keskushallinto, Tarkastusvirasto

HEL 2022-000089
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 83 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 3-2022

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja
-viraston vuoden 2022 kolmannen talousarvion toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin
toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käyttötalouden talousarvion ennustetaan alittuvan noin 70 000 eurolla ja sitovan toiminnan tavoitteen toteutuvan. Talousarvion tavoitteiden toteumista edistetään vastuullisella taloudenpidolla, riittävillä henkilöstöresursseilla ja keskittymällä ydintehtäviin. Käyttötalouden ja tavoitteiden tarkemmat ennustetiedot ovat liitteessä 1.

Ennusteiden laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen antamia vuoden 2022 talousarvion noudattamisohjeita. Talousarvion toteutumisennuste laaditaan kolme kertaa vuoden 2022 aikana. Toteutumisennuste on saatettava lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta Kanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Sulje

Tarkastuslautakunta 13.09.2022 § 65

10.05.2022 Ehdotuksen mukaan

11.01.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi