Määrärahojen siirto ja ylitysoikeus, 2021 määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen, kaupunginkanslia

HEL 2022-000480
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 123 §

V 2.3.2022, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen käyttötalouden määrärahojen ylittäminen, toimintakatteiden alittaminen ja määrärahan siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa keskusvaalilautakunnan, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, pelastuslautakunnan ja sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2021 talousarvioon merkityt määrärahat sekä alittamaan toimintakatteet seuraavasti:

Käyttötalouden määrärahojen ylitykset ovat yhteensä 106 230 154 euroa ja toimintakatteen alitukset ovat yhteensä 1 911 000 euroa.

Ta-kohta 1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi
määräraha talousarviossa 3 998 000 euroa
määrärahan ylitys 370 000 euroa

Ta-kohta 1 30 03 Valtionperinnöt
määräraha talousarviossa 3 800 000 euroa
määrärahan ylitys 260 000 euroa

Ta-kohta 1 40 02 ICT yhteispalvelut
toimintakate talousarviossa 2 833 000 euroa
toimintakatteen alitus 1 911 000 euroa

Ta-kohta 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
määräraha talousarviossa 76 100 000 euroa
määrärahan ylitys 14 200 000 euroa

Ta-kohta 2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
määräraha talousarviossa 1 287 945 000 euroa
määrärahan ylitys 6 900 000 euroa

Ta-kohta 3 10 01 Kaupunkirakenne
määräraha talousarviossa 198 710 000 euroa
määrärahan ylitys 5 000 000 euroa

Ta-kohta 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet
määräraha talousarviossa 216 543 004 euroa
määrärahan ylitys 154 euroa

Ta-kohta 3 10 05, Pelastuslaitos
määräraha talousarviossa 61 361 000
määrärahan ylitys 500 000 euroa

Ta-kohta 5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
määräraha talousarviossa 1 679 839 000 euroa
määrärahan ylitys 79 000 000 euroa

Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitys- ja alitusoikeuksien perustana olevat määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitys- ja alitusoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä siirrot vuoden 2021 talousarvioon merkittyihin määrärahoihin, käyttötarkoitusta muuttaen, seuraavasti:

Talousarviokohdalta
1 40 01 Kaupunginkanslia
-995 000 euroa

Talousarviokohdalle
8 05 01 01 Irtaimen omaisuuden perushankinta, Kaupunginkanslia +995 000 euroa

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Keskushallinto

1 10 01 Vaalien järjestäminen, keskusvaalilautakunnan käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 998 000 euroa, joka ylittyi 370 000 euroa johtuen koronan aiheuttamista monista erityisjärjestelyistä kesäkuussa pidettyjen kuntavaalien yhteydessä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 370 000 euroa.

Ta-kohta 130 03 Valtionperinnöt

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 3 800 000 euroa, joka ylittyi 260 000 euroa johtuen uusien vastaanotettujen valtionperintöjen kustannuksista, kuten asuinhuoneistojen vastikkeista ja kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä kustannuksista. Kustannukset ovat osa normaalia valtionperinnän vastaanottoprosessia.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 260 000 euroa.

1 40 02 ICT yhteispalvelut

Talousarviokohdan vuoden 2021 toimintakate oli 2 833 000 euroa, joka alittui 1 911 000 euroa.

ICT-yhteispalvelut-nettobudjetoituun talousarviokohtaan kirjataan kaupunginkanslian strategiaosaston Digitaalinen perusta -yksikön tuottamat kaupungin tietoliikenteeseen, kyberturvaan, laitteiden elinkaarenhallintaan, ICT-tukeen sekä ylläpitoon liittyvät palvelut. Muista käyttötalouden nettobudjetoiduista talousarviokohdista poiketen ICT-yhteispalvelut talousarviokohdan toimintakatteella tulee kattaa kullekin talousarviovuodelle muodostuvat poistot.

Vuoden 2021 talousarviota valmisteltaessa talousarviokohdan sitovaksi toimintakatteeksi arvioitiin 2,833 miljoonaa euroa. Digitaalisen perustan poistojen määrä kuitenkin alitti talousarviovaiheessa budjetoidun tason ja toteuma oli vain 0,922 miljoona euroa. Alkuperäisen talousarvion ja uuden tavoitellun toimikatteen erotukseksi muodostuu tällöin 1,911 miljoonaa euroa. Poistoero johtuu siitä, että laitteita kyettiin hankkimaan suunniteltua vähemmän, sillä koronapandemia vaikutti laitteiden saatavuuteen ja toimitusaikoihin.

Toimintakatetta tulisi saada alittaa 1 911 000 euroa

1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 76 100 000 euroa, joka ylittyi 14 200 000 euroa johtuen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta Helsingissä.

Vaikka talous ja työmarkkinat ovat kehittyneet myönteisesti, ulottuvat niiden vaikutukset pidemmän aikaa työttömänä olleisiin hitaasti, ja pitkäaikaistyöttömyys kasvaa ennätysvauhtia. Suunnitelluista ja toteutetuista työllisyydenhoidon toimenpiteistä huolimatta erityisesti yli 1 000 päivää työttömänä olleiden määrä jatkaa kasvuaan. Pitkäaikaistyöttömien palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön palveluihin. Pitkäaikaistyöttömyyden lukumäärän arvioidaan saavuttavan huippunsa vasta vuonna 2022.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 14 200 000 euroa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

2 10 01 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 287 945 000 euroa, joka ylittyi 6 900 000 euroa. Lisäylitys aiheutuu pääosin kaupungin saamilla käyttötarkoitussidonnaisilla valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella toteutetuista hankkeista, sekä oppivelvollisuuden laajenemisen kustannuksista. Talousarviokohdan tulot ylittyvät menoja vastaavasti.

Kaupunginvaltuusto oikeutti 16.06.2021 (§ 187) kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylittämään Ta-kohdan 2 10 01, Kasvatus ja koulutus, menot 17 500 000 eurolla. Valtuuston päätöksen mukaan myönnettyjä ylitysoikeuksia on mahdollista käyttää ainoastaan koronasta aiheutuvien määräaikaisten suorien ja välillisten kustannusten kuten esimerkiksi oppimisen tuen, erityisopetuksen ja oppilashuollon lisääntyneen tarpeen kattamiseen, ja enintään se määrä, kuin kustannuksia on aidosti vuoden loppuun mennessä toteutunut.

Valtuuston myöntämästä lisämäärärahasta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on käyttänyt noin 9 miljoonaa euroa koronaepidemiasta aiheutuviin kustannuksiin. Epidemiasta on aiheutunut myös huomattavia menosäästöjä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että toimialan menojen kokonaisylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna on vain ulkopuolista rahoitusta vastaavien kulujen suuruinen. Osa kesäkuussa koronakuluihin myönnetystä ylitysoikeudesta jää käyttämättä, mutta vastaava ylitysoikeus tarvitaan valtionavustuksilla sekä muulla ulkopuolisella rahoituksella järjestettyyn toimintaan.

Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden lisäksi edelleen 6 900 000 euroa.

Kaupunkiympäristön toimiala

3 10 01 Kaupunkirakenne

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 198 710 000 euroa, joka ylittyi 5 000 000 euroa. Lisäylitys johtuu pääosin lumenpoistotöiden merkittävästä kustannusten kasvusta ja kaupungin myymällä maa-alueella olevan rakennuksen purkukustannuksista.

Talven runsaat lumisateet lisäsivät merkittävästi liikennealueiden lumenpoistotöitä. Tammikuun 2021 ennätyksellisten lumisateiden seurauksena jouduttiin ottamaan käyttöön viisi lumen varavastaanottopaikkaa. Lumen siirtäminen myöhemmässä vaiheessa varapaikoista varsinaisiin vastaanottopaikkoihin aiheutti suuret lisäkustannukset.

Vuoden 2021 lopulla kaupunki möi maa-alueen osoitteessa Katajanokanlaituri 4. Kauppasopimuksessa on sovittu, että myyjä (kaupunki) vastaa alueella sijaitsevan rakennuksen purkukustannuksista ja purkukustannusten määrä pienentää viimeistä kauppahintaerää. Viimeinen kauppahintaerä on taseen saamisissa ja sitä on pienennettävä purkukustannusten verran, ja näin ollen kaupunkirakenteen (Ta-kohta 3 10 01) käyttömenoksi kirjautuu n. 1,5 miljoonaa euroa.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 5 000 000 euroa.

3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 216 543 004 euroa, josta HSL-kuntayhtymän maksuosuus oli 214 400 004 euroa ja HSY-kuntayhtymän maksuosuus 2 143 000 euroa.

Talousarviossa 2021 HSY-kuntayhtymän maksuosuuteen varauduttiin 2 143 000 eurolla. HSY:n yhtymäkokouksen 13.11.2020 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2023 mukaan Helsingin kaupungilta laskutettavan kuntaosuuden suuruus on 2 143 153,38 euroa. Määrärahan lisäylitys 154 euroa on seurausta siitä, että HSY-maksuosuutta pyöristettiin erehdyksessä virheellisesti alaspäin talousarvioon merkittäessä.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 154 euroa.

3 10 05 Pelastuslaitos

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha oli 61 361 000 euroa, joka ylittyi 500 000 euroa. Ylitys johtuu muun muassa siitä, että aikaisemmin investointien määrärahoilla tehtyjä irtaimen hankintoja toteutetaan käyttötalouden määrärahoilla tilintarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi ylitys sisältää koronasta aiheutuneita lisäkustannuksia sekä toiminnan kehittämiskustannuksia, joihin saadaan menoja vastaava tulo kaupungin ulkopuolisen rahoituksen kautta.

Määrärahaa tulisi saada ylittää 500 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimiala

5 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 1 679 839 000 euroa, joka ylittyi 79 000 000 euroa. Lisäylityksestä pääosa koostuu koronapandemian aiheuttamista kustannuksista.

Talousarvion ylityksestä 53 miljoonaa euroa on koronapandemian aiheuttamia kustannuksia. Vuonna 2021 koronapandemian toteutuneet kustannukset olivat kokonaisuudessaan 199 miljoonaa euroa ja näihin saadut valtionavustukset 166 miljoonaa euroa (erotus 33 miljoonaa euroa). Korvaamattomista kustannuksista pääosa on koronatestauksen kustannuksia, joiden yksikkökorvaus valtionavustuksissa ei kattanut Helsingin kustannuksia. Valtiolta voi hakea vuonna 2022 harkinnanvaraista valtionavustusta koronapandemian aiheuttamiin kustannuksiin, joita aiemmat avustukset eivät ole korvanneet. Harkinnanvaraisen avustuksen haku ei ole käynnistynyt eivätkä tarkat hakuperusteet ole tiedossa.

Koronakustannuksien lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden arvioidaan ylittävän talousarvion 26 miljoonaa euroa. Ylityksestä 8,5 miljoonaa euroa on teknistä ylitystä, hankemenoja pääosin Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeissa, joita vastaavat tulot on saatu avustuksina valtiolta. Ylityksestä 17,5 miljoonaa euroa koostuu Apotin käyttöönottoon liittyvistä tulosbudjettia suuremmista sijaiskustannuksista sekä lastensuojelun ja vammaistyön menoylityksistä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle myönnettiin jo aiemmin vuonna 2021 ylitysoikeutta (16.6.2021) 146 miljoonaa euroa. Ylitysoikeuden perusteena olivat valtiolta saatavat avustukset koronpandemian kustannuksiin.

Määrärahaa tulisi saada ylittää aiemmin myönnetyn ylitysoikeuden lisäksi edelleen 79 000 0000 euroa.

Määrärahasiirrot

1 40 01 Kaupunginkanslia

Talousarviokohdan vuoden 2021 määräraha jo aiemmin myönnettyine ylitysoikeuksineen oli yhteensä 139 635 000 euroa. Tästä määrärahasta siirretään 995 000 euroa talousarviokohdalle 8 05 01 01 kaupunginkanslian irtaimen omaisuuden perushankinta.

Määrärahojen käyttötarkoituksen muutos kohdistuu kaupunginkanslian elinkeino-osaston määrärahoihin. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan työllisyyspalveluiden uusien asiakastilojen hankintoihin (910 000 €) ja maahanmuuttopalveluiden kotoutumista edistävien hankkeiden hankintoihin (85 000 €) yhteensä 995 000 euroa.

Helsingin kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jota varten kaupunginkanslian elinkeino-osasto on hankkinut asiakastyöhön soveltuvia uusia toimitiloja. Elinkeino-osasto tarvitsee laajat asiakaspalvelutilat myös vuonna 2023 päättyvän työllisyyden kuntakokeilun jälkeen. Pääosa toimitiloihin liittyvistä kustannuksista kohdistuu niiden kalustamiseen, toiminnan digitalisaation edellyttämän kokonaisuuden sekä turvajärjestelmien rakentamiseen.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston Työvoima ja maahanmuutto -yksikkö myöntää toimialojen kotoutumista edistäviin hankkeisiin rahoitusta. Toimialojen kotoutumista edistävät hankkeet voivat liittyä myös investointiluonteisiin menoihin. Määrärahan käyttötarkoituksen muutosta haetaan kotoutumista edistävään Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeeseen. Vetovoimainen leikkipuisto -hankkeessa hankitaan leikkipuistojen tunnistettavuutta, saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta parantavia monikielisiä tunnuselementtejä, käyttäen hyväksi hankkeessa aiemmin toteutetun palvelumuotoilun selvityksen tuloksia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi