Hankinta, huolenpitosopimus ja järjestelmän huolto- ja ylläpitopalvelut, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2022-000559
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 20 §

Netcon-järjestelmän laajennusten ja huolto- ja ylläpitopalveluiden tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan suorahankintana Netcontrol Oy:ltä Netcon-järjestelmän laajennukset ja huolto- ja ylläpitopalvelut yhteensä enintään 2.646.520 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti HKL:n tilaamaan järjestelmän laajennuksiin ja huolto- ja ylläpitopalveluihin liittyviä lisätöitä tilaajan tarpeen mukaan yhteensä enintään 250.000,00 eurolla (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL:n ja Netcontrol Oy:n välinen Netcon 3000-huoltosopimus (2.9.2015) on irtisanottu toimittajan toimesta päättymään 18.8.2022, koska sopimus ei enää vastaa todellisen laitetoimituksen sisältöä. Tämä päätös koskee järjestelmälaajennusten hankkimista ja uuden huoltosopimuksen tekemistä Netcontrol Oy:n kanssa. Uusi huoltosopimus korvaa irtisanotun sopimuksen ja se on päivitetty vastaamaan HKL:n nykyistä tarvetta niin, että se sisältää länsimetron osuudet ja Netcon-järjestelmän tietoturvapäivitykset. HKL:n yhtiöittämisen myötä huoltosopimuksen tulee tekemään Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Netcon-sähkönsyötönvalvontajärjestelmä on ollut HKL:ssä käytössä n. 1990-luvulta alkaen. HKL:ssä käytössä oleva koko Netcon-järjestelmäympäristö on Netcontrol Oy:n valmistama ja se vastaa myös ohjelmiston toimivuudesta. Netcontrol Oy tarjoaa Netcon-järjestelmän ja laitteistojen käytettävyys-, huolto- ja ylläpitopalveluita ja se on palveluiden ainoa mahdollinen toimittaja, koska ainoastaan alkuperäinen toimittaja voi toimittaa Netcon-järjestelmän huolto- ja ylläpitopalvelut. Tämän vuoksi sopimuksen kohdetta ei ole mahdollista kilpailuttaa tai hankkia keneltäkään muulta toimittajalta ilman järjestelmän mittavaa ja kallista kokonaisuudistusta. Tällä hetkellä hankintayksiköllä ei ole toiminnallisia, teknisiä ja taloudellisia perusteita järjestelmän kokonaisuudistukselle.

Netcon-järjestelmä on keskeisessä roolissa koko metron ja raitiotien kiinteistö- ja prosessisähköistyksen valvonnassa ja operoinnissa. Netcon-järjestelmän luotettava toiminta on kriittistä HKL:n operatiiviselle toiminnalle, koska vika järjestelmässä voi pahimmassa tapauksessa keskeyttää HKL:n operatiivisen toiminnan ja vaarantaa matkustajien ja HKL:n henkilökunnan turvallisuuden.

Huoltosopimuksen kiinteä sopimuskausi on kolme vuotta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana yhden vuoden kerrallaan. Hankintayksikön arvion mukaan sopimuksen arvo neljän ensimmäisen sopimusvuoden aikana, sisältäen tiedossa olevat järjestelmälaajennukset, tulee olemaan noin 2,9 milj. euroa (alv 0 %). Arvio sisältää aiempaan huoltosopimukseen sisältyneet laitteistot ja huoltosopimukseen liitettävät erilliset laitetilaukset ja järjestelmälaajennukset seuraavan erittelyn mukaisesti.

 • Huolto- ja ylläpitopalvelut neljän vuoden ajalla 471.520,00 eur (alv 0 %)
 • Metron ja raitiotien syöttöasemien sähkönsyötönvalvonnan ala-asemien uusinta ja kahdennus 725.000,00 eur (alv 0 %)
 • SSV keskusjärjestelmän uusinta 350.000,00 eur (alv 0 %)
 • Hakaniemi ala-asema 65.000,00 eur (alv 0 %)
 • Itäkeskus ala-asema 65.000,00 eur (alv 0 %)
 • Kontula 65.000,00 eur (alv 0%)
 • Kruunuhaka ratikka 60.000,00 eur (alv 0 %)
 • Laivurinkatu ratikka 60.000,00 eur (alv 0 %)
 • Töölöntulli ratikka 60.000,00 eur (alv 0 %)
 • Vallila ratikka 60.000,00 eur (alv 0 %)
 • Tilkka ratikka 60.000,00 eur (alv 0 %)
 • Kalasatama – Pasila hanke, kaksi syöttöasemaa 130.000,00 eur (alv 0 %)
 • Kruunusillat, seitsemän syöttöasemaa 445.000,00 eur (alv 0 %)
 • Metrovarikon ylimääräinen ala-asemaräkki 30.000,00 eur (alv 0 %)

Erityisalojen hankintalain (1398/2016) 43 § 2 momentin 2 kohdan mukaisesti hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, jos teknisistä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.02.2022

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Markkinaoikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Lasse Rosenholm, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 35783

lasse.rosenholm@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi