Kehittämisvaraus, Tammasaarenlaituri, Ruoholahti, Floating Flats Oy

HEL 2022-000607
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 690 §

Alueen varaaminen Ruoholahden Tammasaarenlaiturin ympäristöstä kelluvan asuntohankkeen kehittämiseksi (Länsisatama)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti varata Ruoholahden länsiosasta Tammasaarenlaiturin ympäristöstä alueen Floating Flats Oy:lle (Y-tunnus 3097750-9) asuntohankkeen kehittämistä, kumppanuuskaavoitusta ja toteutusedellytysten selvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Hakemus ja hakija

  Floating Flats Oy hakee Ruoholahdessa sijaitsevan Tammasaarenlaiturin ympäristöstä alueen varaamista vedenpäällisen asuinkerrostalohankkeen kehittämistä ja Kehittyvä kerrostalo -hankkeen suunnittelemista varten 31.12.2024 saakka.

  Floating Flats Oy on osallistunut kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan esittämällä korkean, kelluvan asumisen kehittämistä syvillä ranta-alueilla, kuten vanhoissa satamissa. Kehittyvä kerrostalo -työryhmä on puoltanut hanketta 17.12.2019. Floating Flats Oy:n alkuperäinen hakemus kohdistui Salmisaareen Länsiväylän pohjoispuolelle, mutta sijainti todettiin yhdessä kaupungin kanssa hankkeelle soveltumattomaksi muun muassa valmisteilla olevan Länsiväylän ympäristön osayleiskaavan takia. Kaupungin tavoitteena on löytää Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puoltamille hankkeille sopivat alueet. Hankkeen toteuttamisedellytyksiä on yhteistyössä kaupungin kanssa päädytty tutkimaan Tammasaarenlaiturin alueella, minne hakija nyt hakee varausta.

  Kehittyvä kerrostalo -ohjelma edistää rakennuttajien ja kaupungin yhteistyöllä kerrostaloasumisen kehittämistä tiivistyvässä kaupunkirakenteessa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella. Kehittyvä kerrostalo -ohjelma vastaa kerrostalojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviin teknisiin, toiminnallisiin, esteettisiin, sosiaalisiin, asuntopoliittisiin ja rakentamisprosessiin liittyviin kehittämistarpeisiin.

  Floating Flats Oy on vuonna 2019 perustettu yhtiö, jonka pääasiallinen toimiala on rakennuttajapalvelu.

  Hakemus on oheismateriaalissa.

  Varausalue

  Tammasaarenlaiturin alue sijaitsee Ruoholahden länsiosassa, Lauttasaaren sillan eteläpuolella, noin 800 metrin päässä Ruoholahden metroasemalta. Kehittämisvarausalue sijoittuu pääosin Tammasaarenlaiturin viereiselle vesialueelle toimitilakorttelin 20003 viereen sekä laiturialueelle (kortteli 20022), jolla sijaitsee Helen Oy:n käytöstä vuoteen 2024 mennessä poistuva Salmisaaren voimalaitoksen hiilenlastauslaituri. Alueen laajuus on noin 18 000 m². Kaupunki omistaa varausalueen maa- ja vesialueet.

  Tammasaarenrannan ja laiturin välisessä altaassa on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuokraamia pienvenepaikkoja, joiden on tarkoitus säilyä toiminnassa. Tammasaarenlaiturissa, varattavan alueen pohjoisosassa on Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandan kotisatama. Arandalle etsitään varausaikana uusi satamapaikka.

  Hankkeen kuvaus

  Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää keskeisellä sijainnilla olevalle alueelle uudenlaista merellistä asumista. Suunniteltavat asuinkerrostalot olisivat pääosin kelluvia. Asuinrakennusten lisäksi alueelle tulisi merellistä julkista kaupunkitilaa, jonka ranta-aukio, vierasvenelaiturit ja merelliset palvelut olisivat kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä.

  Hanke tutkii 4-5 -kerroksisen kelluvan asuinkerrostalorakentamisen toteuttamisedellytyksiä. Uudenlainen rakentamistapa edellyttää suunnitteluperiaatteita, jotka hanke tulee laatimaan kehittämisvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa. Hankkeessa tutkitaan modulaarista ja teollista puurakentamista, sekä veteen rakentamisen vähähäiriöisyyttä.

  Kelluvien rakennusten lämpö- ja jäähdytysenergia on tarkoitus tuottaa vesistölämmöllä. Lämmöntuotannon lisäksi merellistä ympäristöä hyödynnetään asukkaille mahdollistettavien ja tarjottavien merellisten palveluiden muodossa. Teknisen konseptin lisäksi kehittämisvaiheessa kehitetään asumisen palvelukonsepti.

  Kelluvien rakennusten pysäköinti on suunniteltu sijoitettavaksi rakennuksien alle ponttooneihin. Väestönsuojatilat on tarkoitus sijoittaa uudisrakennushankkeen yhteyteen osoitteeseen Energiakatu 8.

  Asunnot on tarkoitus toteuttaa sääntelemättöminä omistusasuntoina.

  Arkkitehtisuunnittelusta vastaa JKMM Arkkitehdit Oy.

  Kaavatilanne

  Alue on voimassa olevassa asemakaavassa osin vesialuetta ja osin asemakaavoittamatonta aluetta. Yleiskaavassa alue on vesialuetta, joka rajautuu kantakaupunkialueeseen (C2 merkintä). Alueelle on tarkoitus tehdä asemakaavamuutos, mikäli suunnittelu etenee varausehtojen mukaisesti.

  Varausehdot ja tontinluovutus

  Alueen kehittämistä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa. Erityisissä varausehdoissa on huomioitu muun muassa alueen suunnittelu kaupungin ohjauksessa, asumisen rahoitus- ja hallintamuodot, varausalueen rakentamiskelpoisuutta ja sen rantarakenteen kuntoa koskevat ehdot, yhteistyö Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa sekä vähähiiliset ratkaisut.

  Erityiset ja yleiset varausehdot ovat liitteissä 2 ja 3. Varausehdot on valmisteltu yhteistyössä asemakaavoituspalvelun ja kaupunginkanslian kanssa.

  Kaupunkiympäristölautakunnan esittämiin erityisiin varausehtoihin on lisätty ehto, jonka mukaan varauksensaaja on velvollinen huomioimaan Helen Oy:n mahdolliset energiahuollon tarpeista tulevat reunaehdot suunnitelmissaan. Asian valmistelun ja kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen on ilmennyt, että varausalueella olevaa Tammasaaren satamaa tarvitaan Helen Oy:n toiminnoille todennäköisesti vielä noin 5-10 vuotta.

  Kaikkien kehittämisvarausalueella olevien tonttien toteuttamiseen tähtäävistä varaus- ja luovutusehdoista päätetään erikseen. Varauksensaajalla on oikeus tontinvaraukseen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja varausehdoissa mainitut muut edellytykset ovat täyttyneet.

  Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään myöhemmin tonttivarauksessa, mikäli hanke osoittautuu jatkoselvittämisen aikana toteuttamiskelpoiseksi.

  Vuorovaikutus

  Hankkeen suunnitelma oli kommentoitavissa Kerro kantasi -palvelussa 30.11.-21.12.2021. Kommentteja pyydettiin esimerkiksi asuntoihin, liiketiloihin ja toimintoihin sekä liikenteeseen ja reitteihin liittyen. Kommentteja saatiin yhteensä 480 kappaletta ja niistä tehtiin yhteenveto. Tammasaarenlaiturin alueen ja ympäristön elävöittämistä pidettiin pääsääntöisesti myönteisenä, mutta liikennettä ja pysäköintipaikkojen tarvetta lisäävän asuntorakentamisen sijaan alueelle toivottiin virkistymiseen liittyvää toimintaa. Lisäksi palautteessa tunnistettiin, että asumisen sijoittaminen Kaapelitehtaan viereen saattaa aiheuttaa riskin Kaapelitehtaan toiminnalle tapahtumista kantautuvan melun kannalta.

  Hankkeesta järjestettiin myös infotilaisuus verkossa 9.12.2021. Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä. Tilaisuudessa esitetyt kysymykset koskivat mm. pysäköintiä ja liikennettä, hankkeen vaikutusta näkymiin, ympäristövaikutuksia ja -olosuhteita, alueen mahdollisia tulevia palveluita sekä rakentamisaikaisia vaikutuksia.

  Kyselyn ja asukastilaisuuden palaute on huomioitu varausehdoissa ja varausaluetta pienennettiin huomattavasti palautteen perusteella.

  Asemakaavamuutoksen valmisteluun sisältyy oma vuorovaikutusprosessinsa.

  Varauksen perustelut

  Hanke vastaa kaupungin strategisiin tavoitteisiin hyödyntämällä Helsingin merellisyyttä asumisessa uudella tavalla.

  Kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § hyväksymien Helsingin tontinluovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja yritystontit suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin erityisin perustein. Tammasaarenlaiturin alue varataan hakijan aloitteesta kehittämishankkeelle, jolla on merkittävää uutuusarvoa ja on todennäköistä, ettei kilpailuttamalla tai julkisella haulla olisi saavutettavissa kaupungin kannalta parempaa lopputulosta. Vastaavaa hanketta ei ole aiemmin toteutettu Suomessa. Hanke on merkittävä kerrostalorakentamisen kehittämisen kannalta ja tuo asukkaille uusia asumisen vaihtoehtoja.

  Kelluvien asuntotonttien varaaminen hakijalle aiemmin kuvatuin ehdoin perustuu kaupunginhallituksen tontinluovutuslinjauksiin, joiden mukaan suoravaraus voidaan tehdä sellaiselle kehittämishankkeelle, jolle on Kehittyvä kerrostalo -työryhmän puolto.

  Kehittämisvarausalueella olevien kerrostalotonttien varaamisesta tullaan tekemään oma tonttivarausesityksensä, mikäli hanke osoittautuu jatkoselvittämisen aikana toteuttamiskelpoiseksi.

  Toimivalta

  Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

  Sulje

  Kaupunkiympäristölautakunta 23.08.2022 § 422

  Esitys

  Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle:

  Ruoholahden länsiosan Tammasaarenlaiturin alueen varaamista Floating Flats Oy:lle (Y-tunnus 3097750-9) asuntohankkeen kehittämistä, kumppanuuskaavoitusta ja toteutusedellytysten selvittämistä varten (kehittämisvaraus) seuraavin ehdoin:

   • kehittämisvarausalue on liitekartta 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 18 000 m².
   • varaus on voimassa 31.12.2024 saakka.
   • varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteiden 2 ja 3 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

  (A1120-471)

  Käsittely

  Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Ilkka Aaltonen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

  16.08.2022 Pöydälle

  Esittelijä
  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Ville Lehmuskoski
  Lisätiedot

  Ilkka Aaltonen, tiimipäällikkö, kiinteistökehitys, puhelin: 09 310 36441

  ilkka.aaltonen@hel.fi
  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 19.10.2022

  MUUTOKSENHAKUKIELTO

  Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

  Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

  Sulje

  Esittelijä

  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna

  Lisätietojen antaja

  Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

  suvi.ramo@hel.fi