Hankinta, lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut, sosiaali- ja terveystoimiala

HEL 2022-000649
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 81

Uudenmaan hyvinvointialueiden lastensuojelun ympärivuorokautistenpalvelujen hankinta – sote-hankintamenettelyn 1. avaaminen

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osalta lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen sote-hankintamenettelyyn lisättäväksi liitteen 1 mukaiset tarjoukset.

Palveluntuottajat on lisätty sote-hankintamenettelyyn osa-alueittain tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Koko sote-hankintamenettelyn päivitetty tarjousvertailu on esitetty liitteessä 2.

Hyväksyttyjen uusien tarjousten osalta sopimuskausi alkaa 1.1.2024 ja päättyy sote-hankintamenettelyn päättyessä 31.12.2026. Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on Helsingin osalta 228 000 000 € laskettuna sote-hankintamenettelyn kokonaiskestolle 1.1.2023–31.12.2026.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Päätös on jokaisen valitun palveluntuottajan osalta ehdollinen sillä ehdolla, että he toimittavat rikosrekisteriotteensa, taloudellista tilannettaan koskevat selvitykset (Suomen Asiakastieto Oy:n Riskiluokitus tai Rating Alfa -raportti) sekä muut vaadittavat lisäselvitykset ennen sopimusten allekirjoittamista.

Päätöksen perustelut

Hankinnan taustaa

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnan keskeiset periaatteet ja ehdot päätöksessään § 124, 21.6.2022.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta päätti oikeuttaa perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan tekemään hankinnasta päätöksen, päättämään optiokauden käyttöönotosta, allekirjoittamaan tämän päätöksen perusteella solmittavat sopimukset sekä päättämään sopimusten irtisanomisista ja purkamisista.

Hankinnan valmistelun taustaa

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteishankintana. Hankintaan osallistuvat hyvinvointialueet ovat: Helsinki, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

Osallistuneet hyvinvointialueet ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toteuttamaan kilpailutuksen.

Kukin osallistuva hyvinvointialue tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa.

Hankinnan kohde

Hankinnan kohteena ovat lastensuojelun ympärivuorokautiset palvelut (Lastensuojelulaki (417/2007).

1. Laitoshoito: perustason laitoshoito
2. Laitoshoito: erityistason laitoshoito
3. Laitoshoito: vaativan tason laitoshoito
4. Perhehoito: toimeksiantosuhteinen perhehoito, perustason ja vankan tuen palvelu
5. Perhehoito: luvanvarainen perhehoito
6. Ympärivuorokautinen perhekuntoutus laitoksessa
7. Vastaanottotoiminta: toimeksiantosuhteinen perhehoito
8. Vastaanottotoiminta: laitoshoito

Hankintamenettely

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinnasta järjestettiin tarjouskilpailu lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (jäljempänä hankintalaki) 100 §:n mukaisella hankintayksikön itse määrittelemällä sote-hankintamenettelyllä, jossa noudatetaan hankintalain 3 §:n periaatteita. Tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellään palvelujen sisällöt sekä tarjoajille asetettavat soveltuvuusvaatimukset ja palvelulle asetettavat vähimmäisvaatimukset.

Hankinta toteutetaan sote-hankintamenettelynä, joka avataan perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran vuodessa. Samassa yhteydessä jo mukana olevat palveluntuottajat voivat ehdottaa hinnanmuutoksia, jotka astuvat voimaan 1.1.2024 ja vaikuttavat sote-hankintamenettelyn etusijajärjestykseen. Tilaaja ei hyväksynyt vuodelle 2024 esitettyjä hinnankorotuksia.

Sote-hankintamenettely perustettiin 2.9.2022 julkaistulla tarjouspyynnöllä. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan hankintapäätöksellä 76 §, 3.11.2022, valittiin sote-hankintamenettelyyn 212 palveluntuottajaa.

Sote-hankintamenettelyn 1. avaus käynnistettiin 13.8.2023 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanava Hilmassa julkaistulla hankintailmoituksella. Tarjousten jättämisen määräaika oli 22.9.2023 kello 12:00.

Tarjousaikana palveluntuottajilla oli mahdollisuus esittää lisäkysymyksiä tarjouspyyntöön liittyen 28.8.2023 kello 14.00 mennessä ja esitettyihin kysymyksiin vastattiin julkisesti 1.9.2023.

Tarjousten jättämisen määräaikaan, 22.9.2023 kello 12:00, mennessä saapui yhteensä 126 tarjousta 78 eri palveluntuottajalta.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen

Hankintatyöryhmä on tarkistanut saapuneiden tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.

Julkisia hankintoja koskevat yleiset periaatteet on lueteltu hankintalain 3 §:ssä. Sen mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Edellä mainittua hankintalain periaatetta tulee noudattaa hankinnan kaikissa eri vaiheissa. Palveluntuottajien valinnat on tehtävä etukäteen asetettujen valintakriteerien mukaisesti eikä valintakriteereitä voida muuttaa tarjousten vertailu- tai valintavaiheessa.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä hankintayksikkö totesi, että seuraavat tarjoukset hylätään, koska tarjoajien yksiköt on jo hyväksytty puitesopimukseen sote-hankintamenettelyn perustamisvaiheessa eli sopimuskausi on alkanut 1.1.2023:

- Himaharju Oy: Päätalo, Elinantalo ja Uusitalo
- Holvikoti Oy: Holvikaari ja Holvikoti
- Kotijoukot A.S.A.P. Oy: Kotijoukkojen perhekoti
- Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi Oy
- Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu Ky: Pihakoivu 2
- Nevalanmäen Perhekodit Oy: Hiekkaniemi
- Poijukodit Oy: Poijukoti
- Savitaipaleen Perho Oy: Perhekoti Perho ja Pikkuperho
- Sosiaalipalvelut Kyrökodit Oy: Kyrö 1
- Tunkki Oy: Nuorisokoti Tunkki Espoo osasto 1, Nuorisokoti Tunkki Nurmijärvi osastot 2 ja 3

Konstan Koti ja Koulu Oy jätti tarjoukset Hollolan toimipisteen Mäntylän ja Sataman yksiköistä erityistason laitoshoidon osa-alueeseen. Kyseiset yksiköt on hyväksytty puitesopimukselle perustason laitoshoidon osa-alueeseen sote-hankintamenettelyn perustamisvaiheessa eli sopimuskausi on alkanut 1.1.2023. Konstan Koti ja Koulu Oy:n erityistason laitoshoidon tarjoukset hylätään.

Tarjousvertailu ja kilpailutuksen tulos

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään halvinta hintaa, koska tarjouspyyntöasiakirjoissa on asetettu tarjoajille korkeat soveltuvuusvaatimukset ja palvelulle korkeat laadun vähimmäisvaatimukset. Kaikki nämä tarjouspyynnön vaatimukset täyttävät, tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehneet tarjoajat valitaan palveluntuottajiksi. Palveluntuottajat asetetaan sote-hankintamenettelyyn ensisijaisuusjärjestykseen palveluittain (hankinnan osa-alueittain) hinnan perusteella.

Toimeksiantosuhteisen perhehoidon osalta tarjoajilta pyydettiin erilliset hinnat perus ja vankan tuen palvelulle. Perustuen palvelun hinta painotettiin 80 % ja vankan tuen 20 %. Tämän perusteella tarjoajat saivat vertailuhinnan, jonka mukaiseen järjestykseen toimeksiantosuhteisen perhehoidon palveluntuottajat sijoitetaan sote-hankintamenettelyn etusijajärjestykseen.

Sote-hankintamenettelyn päivitetty vertailutaulukko on esitetty liitteessä 2.

Sopimus

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2024. Sopimuskausi päättyy 31.12.2026, vaikka sopimuskauden alkamisajankohta siirtyisi.

Helsingin kaupunkia ja palveluntuottajaa sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet asiasta sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajat ovat saaneet tai heidän katsotaan saaneen päätöksen ja valitusoikeuden tiedoksi.

Päätös tullut nähtäväksi 07.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava vali- tusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va- litusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä en- simmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva pää-
  tös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on vali- tuksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (pro- sessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden pro- sessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoit- teista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai 
  muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen
tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiia Viljanen, asiakasohjauksen ja valvonnan päällikkö, puhelin: 09 310 46889

tiia.viljanen@hel.fi

Outi Pohjois-Koivisto, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 35795

outi.pohjois-koivisto@hel.fi

Päättäjä

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja