Määrärahojen ylitysoikeus, vuoden 2022 talousarvio, käyttämättä jääneet määrärahat vuodelta 2021, kaupunginkanslia

HEL 2022-000718
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 213 §

Kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemän päätöksen täytäntöönpano, Vuonna 2021 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2022 § 63 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää vuonna 2021 käyttämättä jääneisiin määrärahoihin perustuvat ylitysoikeudet vuoden 2022 talousarvioon korkeintaan esitetyn suuruisina ja kehottaa hallintokuntia ottamaan huomioon, että ylitysoikeudet kirjataan talousarvioon enintään sen suuruisina kuin määrärahaa on jäänyt ko. kohdalta käyttämättä vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan.

Käyttötalousosa

luku 1 30 Kaupunginhallitus

talousarviokohta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat, Khn käytettäväksi

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 215) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti elinkeinopoliittisille erillishankkeille koronaepidemiasta palautumiseen sekä yritysten ja yrittäjyyden vauhdittamiseen.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (22.3.2021 § 216) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti kaupungin palvelujen digitaaliseen uudistamiseen ja koronapandemiasta palautumiseksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä (21.4.2021 § 246) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti liikunta- ja kulttuurisetelien kertaluontoisen henkilöstöedun hankinnan toteuttamiseksi.

Kaupunginhallituksen päätöksessä (7.6.2021 § 438) toimialoille ja kaupunginkanslialle sekä mainituille hankkeille tehdyn määrärahojen kohdennuksen mukaisesti Huvila-teltan kehittämishankkeeseen.

Kansliapäällikön päätöksen (23.3.2021 § 72) mukaisesti kaupunginkanslian käytettäväksi 240 000 euroa Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiölle Tattarisuon taidekiviveistämön uudisrakennushankkeeseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 18 000 euroa nuorten kesäsetelin käytön laajentamiseen ja nuorten työllistämiseen.

Kansliapäällikön päätöksen (15.8.2021 §169) mukaisesti kaupunginkanslian hallinto-osaston turvallisuus- ja valmiusyksikön käytettäväksi 60 000 euroa Helsingin turvallisuustutkimuksen toteuttamiseen.

Investointiosa

talousarvioluku 8 01 Kiinteä omaisuus

talousarviokohta 8 01 01 Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakentamiskorvaukset, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 9 386 000 euroa (liite 1)

talousarviokohta 8 01 02 Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 3 900 000 euroa keskeneräisiin esirakentamistöihin projektialueilla (liite 1)

talousarvioluku 8 02 Rakennukset

talousarviokohta 8 02 03 Uudis- ja lisärakennushankkeet Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 18 000 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarvioluku 8 03 Kadut ja liikenneväylät

talousarviokohta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 6 040 000 euroa keskeneräisiin hankkeisiin (liite 1)

talousarviokohta 8 03 03 Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 591 000 euroa (liite 1)

talousarvioluku 8 04 Puistot ja liikunta-alueet

talousarviokohta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 800 000 euroa

talousarviokohta 8 04 02 Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 1 680 000 euroa

talousarvioluku 8 07 Muu pääomatalous

talousarviokohta 8 07 01 Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

kaupunkiympäristön toimialalle 160 000 euroa keskeneräisiin lähiörahastohankkeisiin

Rahoitusosa

talousarvioluku 9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

talousarviokohta 9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

kaupunginkanslialle 52 030 000 euroa lainojen nostoihin liitteen 1 mukaisesti

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.02.2022 § 143

Päätös

Kaupunginhallitus esitti seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen, pormestarin, kaupunginkanslian, kasvatus- ja koulutuslautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan ylittämään vuoden 2022 talousarvion jäljempänä olevilla kohdilla olevia määrärahoja enintään seuraavasti:

TA-luku
Kohta
euroa
1 30 01
Kaupunginhallituksen käyttövarat                      
29 925 000
1 40 01
Kaupunginkanslia
1 025 000
1 50 01
Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin  ja kaupunginkanslian käytettäväksi
43 000
 
 
 
 
Käyttötalousosa  yhteensä
30 993 000
TA-luku
Kohta
euroa
8 01
Kiinteä omaisuus      
 
8 01 01
Kiinteistöjen ja kiinteistöjen hallintaan oikeuttavien
osakkeiden ostot ja lunastukset sekä kaavoitus- ja täydennysrakennuskorvaukset
9 386 000
8 01 02
Projektialueiden esirakentaminen, Khn käytettäväksi
3 900 000
8 02
Rakennukset
 
8 02 01
Uudis- ja lisä- rakennushankkeet
18 000 000
8 03
Kadut ja liikenneväylät
 
8 03 02
Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi
6 040 000
8 03 03
Yhteishankkeet Väyläviraston kanssa Khn käytettäväksi
591 000
8 04
Puistot ja liikunta-alueet
 
8 04 01
Puistot ja liikunta-alueet, Kylkn käytettäväksi
800 000
8 04 02
Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet,
Khn käytettäväksi
1 680 000
 
TA-luku
Kohta
euroa
8 05
Irtaimen omaisuuden perushankinta    
 
8 05 01
Keskushallinto
10 420 000
8 05 02
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
4 702 000
8 05 03
Kaupunkiympäristön toimiala
9 394 000
8 05 04
Kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala
2 161 000
8 05 05
Sosiaali- ja terveystoimiala
6 053 000
8 06
Arvopaperit
17 188 000
8 07
Muu pääomatalous
 
8 07 01
Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet,
Khn käytettäväksi
160 000
 
 
 
 
Investointiosa yhteensä
90 475 000
 
TA-luku
Kohta
euroa
9 01
Pitkävaikutteinen rahoitus
 
9 01 02
Muu antolainaus, Khn käytettäväksi
52 030 000
 
 
 
 
Rahoitusosa yhteensä
52 030 000
 

Ylitysesitysten yhteismäärä on käyttötaloudessa 30 993 000 euroa ja investointiosassa 90 475 000 euroa sekä rahoitusosassa 52 030 000 euroa. Tilinpäätösvaiheesta johtuen, ylitysoikeuksien perustana olevat käyttämättä jääneiden määrärahojen summat voivat vielä tarkentua, minkä vuoksi ylitysoikeudet myönnetään enintään luetellun mukaisina.

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää lisätä Lähiörahaston hankkeisiin myönnettyjä ylitysoikeuksia vastaavat tulot 160 000 euroa tuloslaskelmaosan talousarviokohtaan 7 03 09 Lähiörahasto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää kehottaa kaupunginhallitusta täytäntöönpanopäätöksessään osoittamaan Khn määrärahoista myönnetyt määrärahat uudelleen ao. toimialojen käyttöön.

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen
Lisätiedot

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 310 39900

markku.riekko@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi