Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Yleisökassan tarkastukset vuonna 2022, Taloushallintopalvelu

HEL 2022-000731
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Taloushallintopalvelun yleisökassan tarkastukset vuonna 2022

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti merkitä tiedoksi 19.01.2022 (liite 1) päivätyn pöytäkirjan Taloushallintopalvelun Kaupunki ja konserni -palvelualueen suorittamasta Taloushallintopalvelun yleisökassojen tarkastuksesta.

Päätöksen perustelut

Rj 30.12.2020 101§ on määritelty kassantarkastuksen ohjeista.
"Sisäiseen valvontaan liittyvällä säännöllisellä kassantarkastuksella varmistetaan kassanhoidon asianmukaisuus ja ohjeiden noudattaminen. Suoritetusta tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja".

Päätös tullut nähtäväksi 21.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Anu Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 23591

anu.hiltunen@hel.fi

Päättäjä

Ulla Kukkonen
toimitusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 15 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.