Paikallinen sopimus laajennetun toiminnan kokeilumääräyksistä Helsingin terveysasemilla työskentelevien lääkäreiden palkkauksesta

HEL 2022-000923
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Paikallinen virkaehtosopimus terveyskeskuslääkärien palkkauksesta laajennetun toiminnan osalta 1.3. - 31.8.2022

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa 16.8.2021 tehtyä paikallista virkaehtosopimusta terveyskeskuslääkärien palkkauksesta laajennetun toiminnan ajalta 1.9.2021 - 28.2.2022.

Päätöksen perustelut

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 2020–2021 mukaan lääkärien tehtäväkohtaista palkkaa tulee korottaa, mikäli lääkärin säännöllisen työajan työvuoroja sijoittuu maanantaista torstaihin klo 17–20 tai perjantaisin klo 17–18.

Helsingin terveysasemilla työskentelevien lääkärien palkkauksesta tehdyn paikallisen virkaehtosopimuksen (4.2.2015) johdosta ko. lääkärien ansiorakenne poikkeaa Kunnallisesta lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesta ansiorakenteesta. Tästä johtuen paikallisen virkaehtosopimukseen piiriin kuuluvien lääkärien tehtäväkohtaista palkkaa on korotettava Kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta enemmän saman kustannusvaikutuksen saavuttamiseksi.

Päätös tullut nähtäväksi 27.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Päättäjä

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Paikallinen sopimus 2022 Terveyskeskuslääkärien laajennetun toiminnan korvaukset

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.