Avustuksen myöntäminen, liikunnan kohdeavustukset 2022

HEL 2022-001190
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 57

Liikunnan kohdeavustukset 2022

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää liikunnan kohdeavustusta yhteensä 3 000 euroa seuraavasti:

Hakija
Haettu
Myönnetty
Pakilan Veto ry
3 000
3 000

Pakilan Veto ry järjestää monipuolista liikuntatoimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille. Lajeina ovat mm. hiihto, suunnistus, frisbeegolf ja erilaiset pallopelit.

Ohjeet avustuksen saajille

Kohdeavustusta voidaan käyttää 31.5.2023 saakka. Avustuksen käyttö tulee selvittää erillisellä selvityslomakkeella 30.9.2023 mennessä.

Avustukset maksetaan yhdessä erässä. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksensaaja ei noudata avustusehtoja.

Avustustoiminnassa on otettu huomioon valtiontukisääntely ja avustuksen kilpailuvaikutukset. Avustamisen ei katsota vaikuttavan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, koska palveluja tuotetaan ensi sijassa paikallisille asukkaille rajatulla alueella jäsenvaltiossa.

Päätöksen perustelut

Käsittelyssä otettiin huomioon kohdeavustushakemukset (1 kpl), jotka olivat saapuneet 21.12.2022 mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 2.11.2021, § 22 liikunnan kohdeavustusten myöntämisen periaatteista.

Liikunnan kohdeavustusta voidaan myöntää helsinkiläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille liikunnan ja urheilun kohdennettuun toimintaan tai hankkeeseen, jota ei tueta liikunnan perusavustuksin. Kohdeavustus on harkinnanvarainen. Kohdeavustuksen tavoitteena on tukea hankkeita, jotka edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja seuratoiminnassa.

Vuonna 2022 avustusta voidaan myöntää toimintaan ja hankkeisiin, jotka kohdistuvat erityistä tukea tarvitseviin, vammaisurheilijoihin tai muihin liikkujiin, joiden osallistuminen vaatii soveltamista. Järjestettävän toiminnan tulee sen lisäksi täyttää yksi tai useampi kohta seuraavista kriteereistä:

 • madaltaa kynnystä liikunnan aloittamiseen
 • lisää liikunnan saavutettavuutta
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien harrastamisen liikuntaseurassa
 • hillitsee harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja
 • lisää uusien harrastajien / ryhmien määrää seurassa

Hakemuksia arvioidessa kiinnitetään edellisten kriteerien lisäksi erityistä huomioita myös seuraaviin asioihin:

 • toiminnan jatkuvuus hankkeen jälkeen
 • uudet innovaatiot ja kokeilut
 • hankkeen toteutus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • lasten ja nuorten toiminnan painotus

Kohdeavustuksen hakemisesta ja myöntämisperiaatteista on tiedotettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan internet-sivuilla (www.hel.fi/liikunnanavustukset). Lisäksi seuroihin on oltu yhteydessä muun muassa sähköpostiviesteillä sekä liikunnan kumppanikirjeillä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 25.1.2022, § 4 osittaa vuodelle 2022 avustuksiin käytettävissä olevasta 8 821 000 euron määrärahasta yhteensä 8 721 000 euroa liikunnan kansalaistoiminnan avustuksiin sekä 100 000 euroa tapahtuma-avustuksiin. Kohdeavustuksiin ositettiin käytettäväksi enintään 111 000 euroa.

Liikuntajaosto delegoi 2.11.2021, § 23 liikuntajohtajalle oikeuden päättää kohdeavustusten myöntämisestä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 25.1.2022, § 6, että jos avustusmäärärahoja jää jakamatta tai avustusrahoja palautuu, niin liikuntajohtaja voi joulukuussa päättää käyttämättä jääneiden avustusmäärärahojen jakamisesta vuonna 2022. Tapahtuma-avustuksesta palautunut 3 000 euroa kohdennetaan tässä päätöksessä olevaan kohdeavustukseen.

Liikuntalain (390/2015) 5 §:n mukaan kunnan tulee tukea kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoimintaa.

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Lassi Laitinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 87947

lassi.laitinen@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja