Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, toiminta-avustukset 2022

HEL 2022-001199
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 8 §

Elise Gymnastics ry:n oikaisuvaatimus liikuntajaoston päätökseen 12.10.2023, § 23 koskien vuoden 2022 toiminta- ja tilankäyttöavustuksen takaisinperintää

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hylätä Elise Gymnastics ry:n oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikuntapalvelupäällikkö Tuuli Salospohja ja kaupunginasiamies Anna Kukkola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Hilkka Ahde: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Elise Gymnastics ry:n oikaisuvaatimuksen.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hilkka Ahteen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 9
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Titta Hiltunen, Anna Karhumaa, Teija Makkonen, Nina Miettinen, Nina Suomalainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 3
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Heimo Laaksonen

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Kimmo Niemelä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 3 (1 poissa).

Katso äänestystulos taulukkona

Hilkka Ahde jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimus

Elise Gymnastics ry (jatkossa myös Elise tai seura) on tehnyt kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöksestä 12.10.2023, § 23. Kuntalain 134 §:n 1 ja 2 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ellei muuta näytetä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen postittamisesta.

Päätösote on lähetetty Eliselle postitse 31.10.2023 ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 17.11.2023. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja perusteet

Elise vaatii, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kumoaa oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen avustusehtojen vastaisena, yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena ja suhteellisuusperiaatteen vastaisena sekä päättää, että Elisen toiminta-avustusta vuodelta 2022 ei peritä takaisin.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Helsingin kaupungin liikuntajaosto on selvästi tyytymätön siihen seuraamukseen, joka Elisen valmennuspäällikölle on urheilun omassa kurinpitomenettelyssä Suomen Voimisteluliiton kurinpitovaliokunnassa noin vuoden kestäneen perusteellisen kurinpitoprosessin lopputuloksena määrätty. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan Eliselle syntyneen käsityksen mukaan Helsingin kaupungin liikuntajaosto olisi ilmeisesti halunnut, että Elisen olisi pitänyt siirtää seuran valmennuspäällikkö syrjään tehtävästään. Oikaisuvaatimuksessa kuvataan myös, että Elisen ja valmennuspäällikön osalta työsopimuslaki ei olisi antanut seuralle työnantajana mahdollisuutta kohdistaa valmennuspäällikköön mitään kurinpitotoimia, koska valmennuspäällikköön ei ole kohdistunut minkäänlaisia epäilyjä epäasiallisesta käyttäytymisestä hänen toiminnassaan Elisessä. Elisen jäsenet ovat päinvastoin olleet erittäin tyytyväisiä seuran valmennuspäällikön toimintaan seurassa.

Päätöksen perusteluissa ei oikaisuvaatimuksen mukaan myöskään ole tehty esimerkiksi minkäänlaista vertailua siitä, miten seuran toiminta urheilun eettisten periaatteiden noudattamiseksi ja valvomiseksi poikkeaa muiden urheiluseurojen toiminnasta. Se seikka, että mitään tällaista eri urheiluseurojen tekemän eettisen työn välistä vertailua ei ole takaisinperintäpäätöksen perusteluissa haluttu tai edes yritetty tehdä, osoittaa, että päätöksen todellisena motiivina on ollut Elisen rankaiseminen seuran valmennuspäällikön toiminnasta Suomen maajoukkueen päävalmentajan tehtävässä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on avustusehtojen vastainen ja Elise ei ole seurana rikkonut avustusehtoja. Oikaisuvaatimuksen mukaan seuralta ei voida evätä avustusta sillä perusteella, että seuran palveluksessa oleva työntekijä toimii urheilun eettisten periaatteiden vastaisesti seuran ulkopuolisessa toiminnassa. Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen toimintaa hallinnoi ja siitä vastaa Suomen Voimisteluliitto ry, ei Elise. Maajoukkueen valmentaminen ei ole Elisen toimintaa. Elisen valmennuspäällikön toiminta Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen päävalmentajana ei siten ole tapahtunut seuran toiminnassa sillä tavoin kuin avustusehtojen edellä siteeratussa kohdassa 7 on tarkoitettu.

Eliseä ei ole oikaisuvaatimuksen mukaan missään vaiheessa edes epäilty urheilun kurinpitomääräysten rikkomisesta, puhumattakaan siitä, että seuraa kohtaan olisi käynnistetty sääntöjen sinänsä mahdollistama kurinpitomenettely. Elise on toiminut Suomen Olympiakomitean nimeämänä pilottiseurana urheilun eettisten periaatteiden noudattamisen edistämisessä. Elise on ollut edelläkävijä suomalaisten urheiluseurojen joukossa eettisten kysymysten hoitamisessa. Elisen suorittamia moninaisia toimenpiteitä eettisten asioiden hoitamisessa on selostettu erittäin laajasti ja kattavasti niissä selvityksissä, jotka Elise on Helsingin kaupungin pyynnöstä toimittanut.

Oikaisuvaatimuksen mukaan liikuntajaoston päätöksessä on Suomen oikeusjärjestyksen vastaisella tavalla samaistettu urheiluseuran ja seuran yksittäisen jäsenen/toimihenkilön toiminta seuran ulkopuolella toisiinsa.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan Elise Gymnastics ry:n toiminnassa ei ole voinut olla puutteita ainakaan vielä vuonna 2022, koska vielä vuonna 2022 ei ole annettu mitään päätöstä siitä, että Elise Gymnastics ry:n valmennuspäällikkö olisi rikkonut urheilun eettisiä periaatteita seuran ulkopuolisessa, Suomen Voimisteluliiton alaisessa rytmisen voimistelun maajoukkuetoiminnassa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Elise on yksi parhaiten urheilun eettisiä periaatteita toteuttava urheiluseura. Helsingin kaupungin hyväksymissä ehdoissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä vaatimus urheilun eettisten periaatteiden noudattamisesta käytännössä tarkoittaa. Hallintolain yhdenvertaisuuden näkökulmasta ongelmana on liikuntajaoston rangaistusluonteinen takaisinperintäpäätös Yleisradion artikkelin perusteella selvittämättä sitä, millä tavoin muissa urheiluseuroissa on urheilun eettisiä periaatteita noudatettu. Elise on valikoitunut Helsingin kaupungin ”silmätikuksi” sillä perusteella, että Yleisradion urheilutoimitus päätti nostaa esiin rytmisen voimistelun kurinpitorangaistuksen maajoukkuetasolla artikkelissaan 16.11.2022, minkä jälkeen Helsingin kaupungin liikuntatoimi pyysi 25.11.2022 selvitystä Eliseltä urheilun eettisten periaatteiden toteutumisesta seuran toiminnassa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että kaikkien näiden kaikkiaan 306 urheiluseuran tai muun avustuksen saajan osalta kaupungin on täytynyt johdonmukaisesti ja tasavertaisesti noudattaa yhtenä avustuksen saamisen ehtona avustusehtojen kohdan 7 mukaista vaatimusta siitä, että hakija noudattaa toiminnassaan urheilun eettisiä periaatteita. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan Helsingin kaupungin hyväksymissä avustusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä avustusehtojen kohdan 7 vaatimus urheilun eettisten periaatteiden noudattamista käytännössä tarkoittaa. Vielä oikaisuvaatimuksen mukaan, jos Helsingin kaupungin kaltainen merkittävä julkinen toimija päättää lähteä jakamaan tai perimään avustuksia takaisin sillä perusteella, kuinka hyvin eri urheiluseurat noudattavat omassa toiminnassaan urheilun eettisiä periaatteita, kaupungin tulee toimia asiassa johdonmukaisesti, systemaattisesti ja tasavertaisesti kaikkia avustuksen saaneita urheiluseuroja kohtaan. Hyvän hallintotavan ja hallinnon yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen toimintatapa edellyttäisi sitä, että Helsingin kaupungin liikuntajaosto ensin määrittelisi ne mittarit, joilla urheiluseurojen toiminnan eettisyyttä arvioidaan ja vertaillaan keskenään.

Helsingin kaupunki ei myöskään ole oikaisuvaatimuksen mukaan kohdellut Elise Gymnastics ry:tä yhdenvertaisesti verrattuna Helsingfors Skridskoklubb r.f.:n (HSK) takaisinperintäpäätökseen vuonna 2020. Ensinnäkin HSK:n tapauksessa urheiluseuran päävalmentajan oli urheilun kurinpitomenettelyssä katsottu syyllistyneen urheilun eettisten periaatteiden rikkomiseen nimenomaisesti kyseisen seuran omassa toiminnassa. Toiseksi HSK:n päävalmentajan kurinpitoasia oli vakavuudeltaan aivan “eri planeetalta” kuin Elisen valmennuspäällikön syyksi luetut vähäiset rikkomukset Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen päävalmentajana. Näiden kahden eri tapauksen välisestä eroavaisuudesta kertoo ennen muuta valmentajalle urheilun kurinpitomenettelyssä määrätyn seuraamuksen ankaruus. Helsingin kaupunki on kuitenkin oikaisuvaatimuksen mukaan omassa päätöksenteossaan arvioinut näiden kahden eri kurinpitoasian vakavuusastetta toisin kuin mihin urheilun omat kurinpitoelimet ovat omassa arvioinnissaan päätyneet.

Oikaisuvaatimuksen mukaan liikuntajaoston päätös loukkaa myös hallintolain 6 §:ssä säädettyä suhteellisuusperiaatetta. Helsingin kaupungin liikuntajaosto päätti periä koko vuoden 2022 toiminta-avustuksen takaisin yhdelle työntekijälle annetun huomautuksen tai varoituksen johdosta, joka lisäksi liittyi seuran ulkopuoliseen toimintaan.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 12.10.2023 (§ 23) periä takaisin Elise Gymnastics ry:n vuoden 2022 toiminta-avustuksen kokonaisuudessaan sillä perusteella, että Elise Gymnastics ry ei ole vuonna 2022 noudattanut avustuspäätöksessä asetettua urheiluyhteisön eettisiä periaatteita koskevaa ehtoa eikä siten ole täyttänyt liikunnan avustusten hakuohjeiden mukaisia kriteereitä avustusten myöntämiselle. Kun avustuksen saaja ei ole vuonna 2022 noudattanut avustuspäätöksessä asetettuja ehtoja, tulee vuoden 2022 toiminta-avustus periä täysimääräisenä takaisin.

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on kumottava, koska se on avustusehtojen vastainen, yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen ja suhteellisuusperiaatteen vastainen.

Oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on avustusehtojen vastainen, koska Elise ei ole seurana rikkonut avustusehtoja ja Elisen toiminnassa ei ole voinut olla puutteita ainakaan vielä vuonna 2022. Oikaisuvaatimuksessa väitetään, että Helsingin kaupungin liikuntajaosto olisi ilmeisesti halunnut, että Elisen olisi pitänyt siirtää seuran valmennuspäällikkö syrjään tehtävästään. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteluissa tuodaan kuitenkin esiin se, että avustusten takaisinperintää koskevassa harkinnassa ei ole kyse kurinpitomenettelystä, vaan siitä, onko harkinnanvaraisen avustuksen saaja noudattanut avustuksen myöntäjän sille asettamia ehtoja. Päätöksessä ei myöskään ole esitetty kannanottoja siihen, miten Elisen olisi tullut valmennuspäällikkönsä työsuhteen osalta menetellä, vaan todettu, että seuran olisi tullut suhtautua tietoonsa tulleeseen valmentajiin kohdistuvaan epäilyyn vakavasti ja ryhtyä viipymättä konkreettisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että mahdollinen eettisten periaatteiden vastainen toiminta myös seuran toiminnassa tulisi ilmi.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Elise ei ole seurana rikkonut avustusehtoja senkään vuoksi, että Eliseä ei ole missään vaiheessa edes epäilty urheilun kurinpitomääräysten rikkomisesta, puhumattakaan siitä, että seuraa kohtaan olisi käynnistetty sääntöjen sinänsä mahdollistama kurinpitomenettely. Oikaisuvaatimuksen mukaan liikuntajaoston päätöksessä on Suomen oikeusjärjestyksen vastaisella tavalla samaistettu urheiluseuran ja seuran yksittäisen jäsenen/toimihenkilön toiminta seuran ulkopuolella toisiinsa. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen mukaan kurinpitopäätös ei ole kuitenkaan ole kohdistunut valmentajan toimintaan seurassa, minkä vuoksi kaupunki on arvioinut asiaa siitä näkökulmasta, onko seura täyttänyt eettisten periaatteiden vaatimukset jokaisen tapauksen vakavasti ottamisesta, tapauksiin puuttumisen ja käsittelyn toimintaohjeiden ja -mallien olemassaolosta, turvallisten puitteiden luomisesta liikunnalle ja urheilulle, kokonaisvaltaisen vastuun tuntemisesta lapsista ja nuorista, ennaltaehkäisevän työn tekemisestä epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseksi sekä kurinpitosääntöjen ajantasaisuudesta. Edelleen oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen mukaan kaupunki on katsonut, että seura ei ole ottanut sen valmentajiin kohdistuvia epäilyjä avustusehtona olevien eettisten periaatteiden edellyttämällä tavalla vakavasti eikä seurassa ole ollut eettisten periaatteiden edellyttämiä toimintaohjeita ja -malleja sellaisen tilanteen varalle, jossa epäasiallisesti käyttäytyvä olisi valmentaja tai muu seuran toimihenkilö. Arviointi on siis kohdistunut seuran toimintaan, eikä päätöksessä ole samastettu seuran ja sen toimihenkilön toimintaa.

Oikaisuvaatimuksen mukaan Elise Gymnastics ry:n toiminnassa ei ole voinut olla puutteita ainakaan vielä vuonna 2022. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevan päätöksen perusteluiden mukaan seura on ilmoittanut tulleensa tietoiseksi sen valmentajiin kohdistuvasta epäilystä kesällä 2021, ja saaneensa tietää epäilyn syyt epäilyn kohteena olevien valmentajien saatua SUEK:n tutkintamateriaalin tammikuussa 2022. Eettiset periaatteet edellyttävät, että jokainen tapaus otetaan vakavasti ja että yhteisiä periaatteita rikkovalla toiminnalla ja käytöksellä tulee olla riittävät seuraamukset. Toimenpiteisiin olisi tullut kaupungin näkemyksen mukaan ryhtyä jo sen perusteella, että tietoon on tullut seuran valmentajiin kohdistuva epäily eettisten periaatteiden ydinalueiden vastaisesta toiminnasta, joten sillä ei ole asiassa merkitystä, milloin Suomen voimisteluliitto ry:n kurinpitovaliokunta tai Urheilun oikeusturvalautakunta on antanut asiassa ratkaisunsa. Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös ei siten ole oikaisuvaatimuksessa väitetyllä tavalla avustusehtojen vastainen.

Toinen oikaisuvaatimuksen pääväitteistä on, että päätös on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen mukaan Elise on yksi parhaiten urheilun eettisiä periaatteita toteuttavista urheiluseuroista. Näitä toimenpiteitä kaupunki on pyrkinyt selvittämään neljällä selvityspyynnöllä, joihin saatuja selvityksiä on tarkemmin kuvattu oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä. Oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on niin ikään kuvattu se, miten kaupunki on arvioinut saatuja selvityksiä suhteessa kaupungin avustusohjeisiin. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta selvitystä Elisen toimenpiteistä eikä mitään sellaisia seikkoja, jotka antaisivat aihetta arvioida asiaa toisin, kuin oikaisuvaatimuksen kohteena olevassa päätöksessä on tehty.

Oikaisuvaatimuksen mukaan yhdenvertaisuusperiaate edellyttää, että kaikkien näiden kaikkiaan 306 urheiluseuran tai muun avustuksen saajan osalta kaupungin on täytynyt johdonmukaisesti ja tasavertaisesti noudattaa yhtenä avustuksen saamisen ehtona avustusehtojen kohdan 7 mukaista vaatimusta siitä, että hakija noudattaa toiminnassaan urheilun eettisiä periaatteita. Hallintolain 6 §:n mukaan kuitenkin viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Oikeuskirjallisuuden mukaan tasapuolinen kohtelu edellyttää, että viranomaisen on kohdeltava samanlaisia tapauksia samalla tavoin ja erilaisia eri tavoin. Tämän lisäksi yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyy päätöksenteon johdonmukaisuuden vaatimus, eli samanlaisissa asioissa on yleensä noudatettava samanlaista menettelyä ja johdonmukaista ratkaisulinjaa. Nyt arvioitavana olevassa tilanteessa samanlaisen menettelyn oikea vertailukohta ei kuitenkaan ole kaikki kaupungilta avustuksia saavat yhdistykset, vaan kaikki sellaiset yhdistykset, joihin kohdistuva epäily on tullut kaupungin tietoon. Muu tulkinta johtaisi siihen, että kaupunki ei voisi pyytää lisäselvitystä sellaiselta seuralta, jonka toimintaan kohdistuu epäilyjä ilman, että sen tulisi pyytää vastaavat selvitykset kaikilta avustusta saavilta toimijoilta. Kaupungin toiminta niissä tapauksissa on johdonmukaista ja saatavia selvityksiä tarkastellaan keskenään samalla tavoin ja samoin kriteerein.

Avustusten jakaminen ja oikeus myönnettävien avustusten käyttämiseen perustuu luottamukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että seurat vakuuttavat toimivansa avustusehtojen mukaan hakiessaan avustuksia ja käyttäessään niitä. Jos kaupunki saa tiedon mistä tahansa, kuten omien havaintojensa perusteella liikuntapaikoilla, huoltajilta, toisilta seuroilta tai mediasta tiedon siitä, että jonkun seuran toiminnassa epäillään avustusehtojen vastaista toimintaa, kaupunki ottaa yhteyttä seuraan, ja pyytää selvitystä tai useampiakin epäilyksen alaisista asioista. Kaupunki tekee päätöksensä avustusehtojen täyttymisestä tai rikko misesta näiden selvitysten perusteella. Lisäksi kaupunki toteuttaa vuosittain pistotarkastuksia seurojen toimintaan ja avustusehtojen täyttymiseen liittyen. Tällaisia tarkastuksia tehdään ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei myöskään ole kohdellut Eliseä yhdenvertaisesti suhteessa HSK:hon. Oikaisuvaatimuksen mukaan HSK:n tapauksessa urheiluseuran päävalmentajan oli kurinpitomenettelyssä katsottu syyllistyneen urheilun eettisten periaatteiden rikkomiseen nimenomaisesti kyseisen seuran omassa toiminnassa, Elisen tapauksessa ei oikaisuvaatimuksen mukaan ole kyse seuran omassa toiminnassa tapahtuneesta urheilun eettisten periaatteiden rikkomisesta. Toiseksi oikaisuvaatimuksen mukaan HSK:n päävalmentajan kurinpitoasia oli vakavuudeltaan aivan eri planeetalta kuin Elisen valmentajan syyksi luetut vähäiset rikkomukset Suomen rytmisen voimistelun maajoukkueen päävalmentajana. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan näiden kahden eri tapauksen välisestä eroavaisuudesta kertoo ennen muuta valmentajalle urheilun kurinpitomenettelyssä määrätyn seuraamuksen ankaruus. Vielä oikaisuvaatimuksen mukaan Helsingin kaupungin liikuntajaoston päätös loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta myös sillä perusteella, että kaupunki on määrännyt Elise Gymnastics ry:lle yhtä suuren takaisinperinnän kuin HSK:lle, vaikka HSK:n tapauksessa valmentajan rikkomus tapahtui seuran omassa toiminnassa ja oli vakavuudeltaan paljon vakavampi.

Kaupunki on kuitenkin käsitellyt Elisen ja HSK:n tapaukset johdonmukaisesti samalla tavalla ja arvioinut saatuja selvityksiä samanlaisin perustein. Kummassakin tapauksessa on arvioitu sitä, miten seura on järjestänyt toimintansa ja miten suhtautunut siihen, että seuran tietoon on tullut epäily sen valmentajan epäeettisestä toiminnasta. Kaupungin avustusten yleisohje ei tunne erottelua urheilun eettisten periaatteiden enemmän tai vähemmän loukkaavan toiminnan välillä, vaan kaupunki avustaa vain sellaisia toimijoita, joiden koko toiminta on näiden periaatteiden mukaista. Yllä mainituin perustein päätös ei ole yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen.

Vielä oikaisuvaatimuksen mukaan päätös on suhteellisuusperiaatteen vastainen. Oikaisuvaatimuksen mukaan koko vuoden toiminta-avustuksen takaisinperintä urheiluseuran yhdelle yksittäiselle työntekijälle määrätystä huomautuksesta tai varoituksesta loukkaa hallinnon suhteellisuusperiaatetta ja on suhteeton seuraamus valmentajan seuran ulkopuolisesta toiminnasta määrätyn kurinpitoseuraamuksen lievyyteen nähden. Edelleen oikaisuvaatimuksen mukaan takaisinperintäpäätös merkitsisi voimaan jäädessään sitä, että jokaisen Elisessä urheilua harrastavan lapsen ja nuoren vanhemmat joutuvat maksamaan noin sadan euron suuruisen korotuksen oman lapsensa toimintamaksuun.

Helsingin kaupunki pitää ikävänä, että takaisinperinnästä seuraa harrastajille kustannusten kasvua. Koska kyse ei ole osaksikaan kurinpitomenettelystä, ei arvioitavaksi tule lajiliiton kurinpitomenettelyssä määrätyn rangaistuksen ankaruus, vaan pelkästään se, täyttääkö seura avustuksen myöntämisen edellytyksenä olevan ehdon urheilun eettisten periaatteiden noudattamisesta kaikessa toiminnassa. Kaupunki avustaa vain toimintaa, joka kokonaisuudessaan on kaupungin avustusehtojen mukaista ja perii avustuksen takaisin siltä osin, kun jälkikäteisessä tarkastelussa selviää, että seura ei ole täyttänyt avustusehtoja kaikilta osin. Näin ollen koko vuoden avustuksen takaisinperintä ei ole myöskään suhteellisuusperiaatteen vastaista.

Johtopäätökset

Oikaisuvaatimuksessa ei yllä käsitellysti ole esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös olisi kumottava. Näin ollen oikaisuvaatimus on hylättävä.

Toimivalta

Liikuntajaoston päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen osalta päätösvalta on kuntalain nojalla kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 12.10.2023 § 23

05.04.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2024

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Anna Kukkola, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36554

anna.kukkola@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus, Elise Gymnastics ry, 17.11.2023, saate
2. Oikaisuvaatimus, Elise Gymnastics ry., 17.11.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.