Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, tapahtuma-avustukset 2022

HEL 2022-001201
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Tapahtuma-avustusten 2022 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää tapahtuma-avustuksena 13 300 euroa seuraaviin tapahtumiin:

Hakija
Tapahtuma
Haettu euroa
Myönnetty euroa
Tmi OMAR BAKR
Scandinavian World Dance Record
 8 000
2 500
 
Finnish Ocean Racing Association ry
Baltic Sea Race -purjehduskisa
 8 000
5 000
Suomen Capoeiraliitto ry
The First International Capoeira Women Meeting (Helinä Rautavaara in Memoriam)
 7 484
2 000
BMX Helsinki ry
Helsingin paikallinen BMX Kehä Cup
 5 000
2 500
Selkäydinvammaiset Akson ry
Ulkoilupäivä Lammassaaressa
 1 000
500
Suomen venäjänkielisten teemaosasto - Maunulan Spinni ry
Monikulttuurinen liikunnallinen Äitienpäivä
 3 200
800
 
Yhteensä
42 934
13 300

Tapahtuma-avustusta ei myönnetä seuraaville:

 • Pääkaupunkiseudun Helsingin selkäyhdistys ry:n 'Puistojumpat' -hakemukselle, sillä kyseessä ei katsota olevan tapahtuma.
 • Munkkiniemen Kisapojat ry:n hakemukselle 'MuKin 2010-13 syntyneiden lasten kesäleiri', sillä kesäleirin katsotaan olevan osa seuran normaalia toimintaa.
 • Laajasalo - Degerö -seura ry:n hakemukselle 'Laajasalon maisemakävelyt', sillä toiminta sijoittuu vuoteen 2023 ja tapahtuma-avustusta myönnetään ko. vuoden tapahtumille. Lisäksi kyseessä ei katsota olevan tapahtuma.

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle, kun liikuntapalveluun on toimitettu tapahtumasta vapaamuotoinen selvitys ja lopullinen budjetti kahden (2) kuukauden sisällä tapahtuman järjestämisestä tai päätöksen saamisesta, kuitenkin niin että marras - joulukuun tapahtumiin myönnettyjen avustusten selvitykset on toimitettava viimeistään 31.12.2022. Jos selvitystä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä avustusmäärärahat menevät uudelleen jakoon.

Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta.

Päätöksen perustelut

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden määrärahan puitteissa. Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen. Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, tilamaksut, viestintä/markkinointi- sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut. Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö. Avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja monipuolistaa kaupungin tapahtumatarjontaa. Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki). Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM).

Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä: Tapahtuman kansainvälisyys, laajuus ja näkyvyys Helsingin kaupunkikuvassa, tapahtuman vastuullisuus ekologisesta, ekonomisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta; ympäristöasioiden huomioiminen, taloudellisen tuen tarpeellisuus, vaikutukset yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen, lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat, sekä tapahtumat, joiden tavoitteena on innostaa uusia henkilöitä arkiaktiivisuuden, omaehtoisen tai ohjatun liikunnan pariin.

Seuraavia tapahtumia ei avusteta: Liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa, liikuntaseuran sisäisiä ja paikallisia tapahtumia sekä leiri- tai kurssitoimintaa, aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM) tai aikuisten kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM).

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 (kaupunginvaltuusto 13.10.2021, § 293) todetaan, että Helsinki on tapahtumallisuuden vastuullinen kehittäjä, luotettava ja innostava kumppani sekä toimiva tapahtumien alusta.

Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtumat täydentävät kaupungin tarjontaa. Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja (Helsingin kaupunginhallitus 28.10.2019).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 2.11.2021, § 22 perusteet, joilla toiminta-avustusta voidaan myöntää. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto delegoi 2.11.2021, § 24 päätösvallan toiminta-avustusten jakamisesta liikuntaan aktivointi - palvelun liikuntapalvelupäällikölle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto ositti 25.1.2022, § 4 tapahtuma-avustuksiin yhteensä 100 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 13.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Päättäjä

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö