Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset 2022

HEL 2022-001203
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 101 §

Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimus koskien liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 9

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hylkäsi Helsingin Hapkido ry:n oikaisuvaatimuksen koskien kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston päätöstä 5.4.2022, § 9: Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustukset vuodelle 2022.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Taina Korell. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Hapkido ry hakee 24.4.2022 saapuneella oikaisuvaatimuksella oikaisua muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuspäätökseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle on lähetetty 14.4.2022 pöytäkirjanote kirjeitse oikaisuvaatimusohjeineen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan on liitteenä.

Helsingin Hapkido ry:lle myönnettiin muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusta 200 euroa (liikuntajaosto 5.4.2022, § 9).

Oikaisuvaatimuksessa Helsingin Hapkido ry pyytää, että heille myönnettäisiin avustusta haetut 2 800 euroa. Helsingin Hapkido ry kirjoittaa oikaisuvaatimuksessa seuraavasti: ”Helsingin Hapkidon puheenjohtaja on osallistunut Helsingin kaupungin järjestämään Seura-foorumiin viime syksynä. Siellä korostettiin nuorten liikunnan määrän valtavaa pudotusta ja etsittiin keinoja korjata tilannetta. Kaikki keinot kuulemma otetaan käyttöön ja kaupunki on valmis tukemaan seuroja. Helsingin Hapkido on tehnyt parhaansa nuorten liikuntaharrastamisen edistämisen puolesta. Ongelma on kuitenkin se. että salien ja varastokaappien vuokra on aivan yhtä suuri, oli harrastajia kaksi tai 20. Jos me emme voi pitää salivuoroja, meidän on mahdotonta houkutella harrastajia mukaan toimintaan. Harrastajien tavoittaminen ja uusien löytäminen vie aikaa. Toivomme, että voitte harkita päätöstä uudelleen ja voitte korottaa avustustamme, jotta voimme jatkaa hyvää työtämme tulevaisuudessa.”

Liikuntajaosto päätti muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustuksen myöntämisestä 2.11.2021, § 22. Muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustus on harkinnanvarainen avustus, jonka myöntämisessä painotetaan vahvasti junioritoimintaa. Avustettavaa toimintaa on seuran yleishyödyllinen toiminta. Jos yhdistys toteuttaa toimintaansa siten, että se täyttää verottajan elinkeinotoiminnalle luonnehtimat piirteet, ei liikuntatoimi avusta tällaista toimintaa. Muiden liikuntaa edistävien seurojen avustusta voidaan myöntää helsinkiläiselle liikuntaseuralle, joka on ollut toiminnassa yhden kokonaisen kalenterivuoden ennen avustuksen hakemista. Liikuntaseura järjestää säännöllistä ohjattua harjoitustoimintaa, johon osallistuu vähintään 50 helsinkiläistä aktiiviharrastajaa tai vaihtoehtoisesti vähintään 20 alle 20-vuotiasta helsinkiläistä aktiiviharrastajaa. Aktiiviharrastajaksi määritellään henkilö, joka osallistuu seuran ohjattuun säännölliseen harjoitustoimintaan vähintään kolmen kuukauden ajanjaksolla vähintään kymmenen kertaa.

Helsingin Hapkido ry ilmoitti avustushakemuksessa harrastajamääräksi yhteensä 12 harrastajaa (7 aikuista ja 5 junioria). Harrastajamäärä ei täytä muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustettavuuden kriteeriä. Vuonna 2022 seuroja oli kuitenkin mahdollisuus tukea toiminta-avustuksella, jos koronatilanne oli vaikuttanut seuran harrastajamäärään. Helsingin Hapkido ry:n harrastaja- ja erityisesti juniorimäärän ollessa hyvin alhainen tehtiin muiden liikuntaa edistävien yhdistysten avustusten osalta päätös tukea Helsingin Hapkido ry:tä 200 eurolla. Seuraa oli jo tuettu marraskuussa 2021 (liikuntajaosto 18.11.2021, § 27) erillisellä korona-avustuksella, jonka suuruus oli 3 000 euroa. Helsingin Hapkido ry:n toimintaa on vuonna 2022 tuettu myös subventoiduin tilavuoroin Myllypuron Liikuntamyllyssä, jossa judosalin ja painisalin tilavuokra on 5 euroa/tunti junioriryhmältä ja 15 euroa/tunti aikuisryhmältä.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto 05.04.2022 § 9

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.06.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 24.4.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.