Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 50 §

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Niemikotisäätiö sr:n hallituksen varajäseneksi Kaisu Maunukselan.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. säätiössä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 7.3.2022, § 28 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja
-säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Em. päätöksen jälkeen on tullut tarve muuttaa Niemikotisäätiö sr:n hallituksen varajäsenen osalta tehtyä nimitysehdotusta.

Vs. apulaisylilääkäri Liisa Niemi on eronnut kaupungin palveluksesta konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen, eikä hän ole enää käytettävissä säätiön hallituksen varajäseneksi. Säätiön hallituksen varajäseneksi nimetään sote-toimialan osaaja psykososiaalisen työn päällikkö Kaisu Maunuksela.

Muilta osin 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaiset nimeämiset pysyvät ennallaan.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 28

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 • toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
 • toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
 • hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 • nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
 • kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että  
   Esittelijä
   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna
   Lisätiedot

   Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

   miia.aho@hel.fi
   Sulje

   Päätös tullut nähtäväksi 04.05.2022

   OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

   Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

   Oikaisuvaatimusoikeus

   Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

   • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
   • kunnan jäsen.
   Oikaisuvaatimusaika

   Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

   Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

   Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

   Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

   Oikaisuvaatimusviranomainen

   Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

   Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

   Sähköpostiosoite:
   helsinki.kirjaamo@hel.fi
   Postiosoite:
   PL 10
    
   00099 HELSINGIN KAUPUNKI
   Käyntiosoite:
   Pohjoisesplanadi 11-13
   Puhelinnumero:
   09 310 13700

   Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

   Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

   Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

   Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

   • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
   • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
   • oikaisuvaatimuksen tekijä
   • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
   • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
   Pöytäkirja

   Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

   Sulje

   Esittelijä

   kansliapäällikkö
   Sami Sarvilinna

   Lisätietojen antaja

   Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

   tiina.leinonen@hel.fi