Edustajien nimeäminen yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

HEL 2022-001242
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 50 §

Muutos päätökseen koskien edustajien nimeämistä yhteisöihin ja säätiöihin keväällä 2022

Stadsstyrelsens koncernsektion

Päätös

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Niemikotisäätiö sr:n hallituksen varajäseneksi Kaisu Maunukselan.

Muilta osin hallitusnimitykset säilyvät em. säätiössä 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaisina.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Konsernijaosto hyväksyi päätöksessään 7.3.2022, § 28 keskitetysti nimeämisesitykset kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ja
-säätiöiden sekä muiden kaupungin nimeämisoikeuden piirissä olevien yhteisöjen ja säätiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin ja vuosikokouksiin.

Em. päätöksen jälkeen on tullut tarve muuttaa Niemikotisäätiö sr:n hallituksen varajäsenen osalta tehtyä nimitysehdotusta.

Vs. apulaisylilääkäri Liisa Niemi on eronnut kaupungin palveluksesta konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen, eikä hän ole enää käytettävissä säätiön hallituksen varajäseneksi. Säätiön hallituksen varajäseneksi nimetään sote-toimialan osaaja psykososiaalisen työn päällikkö Kaisu Maunuksela.

Muilta osin 7.3.2022, § 28 päätöksen mukaiset nimeämiset pysyvät ennallaan.

Stäng

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.03.2022 § 28

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa

 • toimimaan liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä yhtiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti;
 • toimimaan kaupungin tytäryhtiöiden vuoden 2022 varsinaisissa yhtiökokouksissa siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty taikka muuten erikseen päätetty; sekä
 • hyväksymään kaupungin puolelta yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.

B.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

 • nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä säätiön mahdollisten muiden toimielinten jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti; sekä
 • kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että  
  • hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai muutoin toisin sovittu, ja
  • säätiön säännöt muutetaan soveltuvin osin vastaamaan kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisia mallisääntöjä, jos muutokselle on tunnistettu tarve yhdessä kaupunginkanslian kanssa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi