Vuokraus, tilat, Juhana-herttuan tie 7 G, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2022-001404
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Vuokraus, tilat, Helsingin kaupungin asunnot Oy, Juhana-Herttuantie 7 G, 00600 Helsinki, Sosiaali- ja terveystoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Helsingin kaupungin asunnot Oy:ltä osoitteessa Juhana-Herttuantie 7 G, 00600 Helsinki sijaitsevan yhteensä 362 m² suuruisen tilan sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön arvonlisäverottamaan kokonaishintaan 2581,06 euroa/kk.

Kokonaisvuokra tiloista on 7,13 €/m2. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja irtisanomisaika on molemmin puolin 3kk.

Päätöksen perustelut

Juhana-Herttuantie 7 G, 00600 Helsinki osoitteessa sijaitsee sosiaali- ja terveystoimen ympärivuorokautinen perhearviointi. Ympärivuorokautisen perhearvioinnin kohderyhmä on perheet, jossa on alle kouluikäisiä lapsia. Tavoitteena on koko perheen arvion toteuttaminen turvallisissa olosuhteissa. Vanhempia ja lapsia ei eroteta toisistaan arvioinnin tekemiseksi. Vanhemmat osallistuvat aktiivisesti arviointityöskentelyyn. Perhearvioinnissa turvataan lapsen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi.

Palvelu on tarkoitettu perheille, joilla on alle kouluikäisiä lapsia tai raskaana oleville vanhemmille. Ympärivuorokautiseen perhearviointiin tullaan sosiaalityöntekijän lähettämänä. Palvelu perustuu lastensuojelulakiin.

Sosiaali- ja terveystoimiala on toiminut tiloissa ja käyttö jatkuu.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin:

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö