Virkasuhteen täyttäminen, Aleksis Kiven peruskoulu, lehtori, fysiikka ja matematiikka, työavain KASKO-01-1167-21

HEL 2022-001463
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 29

Virkasuhteen täyttäminen, Aleksis Kiven peruskoulu, lehtori, matematiikka ja fysiikka, työavain KASKO-01-1167-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 3

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita lehtorin, matematiikka ja fysiikka, virkaan (vakanssinumero 000369) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Rikosrekisterinotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Lehtorin, matematiikka ja fysiikka, virka (vakanssinumero 000369) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Aleksis Kiven peruskoulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on lehtorin, matematiikka ja fysiikka, tehtävät Aleksis Kiven peruskoulussa.

Lehtorin, matematiikka ja fysiikka, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin hyviä tiimityöskentelytaitoja ja innokkuutta koulun kehittämistyöhön sekä osallistuvuutta koulun tapahtumiin.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 17 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 14 hakijalla.

Hakemusten perusteella ryhmähaastatteluun kutsuttiin 6 hakijaa. Hakijat valittiin sillä perusteella, että heillä oli kelpoisista hakijoista eniten vastaavaa työkokemusta (3 vuotta tai enemmän). Kaksi hakijaa kieltäytyi ryhmähaastattelukutsusta.

Ryhmähaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa: **********

**********

Haastattelun suorittivat 15.2.2022 rehtori ja apulaisrehtorit.

**********

**********

Yksilöhaastatteluja pidettiin lopulta vain yksi ********** peruttua edellisenä päivänä haastattelunsa hänelle toisesta koulusta tarjotun vakituisen työpaikan vuoksi.

********** haastateltiin tiistaina 15.2.2022.

**********

Matematiikan ja fysiikan lehtorin tehtävässä korostuu kyseisten oppiaineiden opettaminen yhtenäisessä peruskoulussa yhdessä muiden opettajien kanssa. Lehtori vastaa yhdessä muiden opettajien kanssa matematiikan ja fysiikan opetuksen opetussuunnitelman mukaisesta opettamisesta kaikille sopivassa koulussa. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta, osaamista ja vahvuutta kyseisten aineiden opetuksesta, erilaisten oppijoiden kohtaamisesta sekä niin aineryhmän sisäisestä kuin moniammatillisestakin tiimityöstä.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 17.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Anna Murtomaa, vs. rehtori, puhelin: 09 310 82320

anna.murtomaa(at)hel.fi

Päättäjä

Kimmo Mustonen
perusopetuksen aluepäällikkö 3