Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vuokraus, tilat, Kornetintie 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-001636
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Vuokraus, tilat, Kornetintie 5, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tilat 1.2.2022 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Kornetintie 5:ssa sijaitsevasta rakennuksesta.

Lasten päiväkoti Mestari, huoneistoalaltaan 1156 htm² suuruiset tilat vuokrataan toistaiseksi siten, että pääomavuokra on 19 510,88 euroa/kk eli 16,88 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 6 970,68 euroa/kk eli 6,03 euroa/m²/kk. Tämän lisäksi laskutetaan kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk eli 578,00 euroa/kk.

Kokonaisvuokra on yhteensä 23,41 euroa/m2/kk, 27 061,96 euroa/kk, 324 743,52 euroa/v.

Kokonaisvuokran lisäksi vanhalta vuokrasopimukselta 211023137 siirtyvät kohteen lisävuokrat: Kunnossapidon lisävuokra alkaen 1.2.2022 - 31.12.2023 on 3 491,40 euroa/kk ja 1.2.2022 - 31.12.2031 akustiikan parannukseen liittyvä lisävuokra 150 euroa/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus alkaa 1.2.2022. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6kk. Vanha vuokrasopimus 211023137 laitetaan päättymään 31.1.2022.

Sopimuksessa noudatetaan kaupungin suorassa omistuksessa olevien rakennusten vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Uusi vuokrasopimus tehdään 1.2.2022 alkaen, koska sopimuksella 211023137 oli virheellinen pinta-ala.

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö