Kokoonpanon muutos, kaupunginhallitus, eroaminen

HEL 2022-001702
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 144 §

V 16.3.2022, Kaupunginhallituksen kahden varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  1. myöntää Titta Hiltuselle eron Paavo Arhimäen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Paavo Arhinmäen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Suldaan Said Ahmedin sekä
  2. myöntää Suldaan Said Ahmedille eron Minja Koskelan henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Minja Koskelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Titta Hiltusen vuonna 2021 alkaneeksi kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Titta Hiltunen (Vas.) ja Suldaan Said Ahmed (Vas.) ovat 4.2.2022 pyytäneet eroa kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimista. Kaupunginvaltuusto valitsi edellä mainitut 2.8.2022 (§ 227)
kaupunginhallituksen varajäseniksi.

Perusteluksi varajäsenten paikkojen vaihtamiselle on ilmoitettu Minja Koskelan tarve työvelvoitteista johtuen aika ajoin saada varajäsen sijaistamaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Titta Hiltusella taas on paremmat aikataululliset edellytykset sijaistaa varsinaista jäsentä kuin Koskelan nykyisellä varajäsenellä Suldaan Said Ahmedilla.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Lisätietojen antaja

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Eroilmoitus 4.2.2022
2. Eroilmoitus 4.2.2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.