Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helen Oy

HEL 2022-001812
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 117 §

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolain 28.1 § kohta 5)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Helenin käyttö- ja kunnossapitopalveluissa tapahtui merkittävä muutos 1. marraskuuta 2022 alkaen, kun noin 250 käyttö- ja kunnossapidon työntekijää siirtyi liikkeenluovutuksella Enersense IN Oy:n palvelukseen.

Helenin toimintaympäristö on muuttunut, ja siirtyminen palvelunhankinnan toimintamalliin on osa Hana- ja Salmisaaren hiilivoimaloiden sulkemiseen liittyviä sopeuttamistoimia sekä askel Helenin strategian mukaisella matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Helen kertoi huhtikuussa 2022 irtaantuvansa venäläisistä polttoaineista, kun voimassa olleet sopimukset venäläisestä kivihiilestä loppuivat. Lokakuun lopussa Helenille alkoi saapua kivihiiltä uusien hankintakanavien kautta. Sen aikaa, kun kivihiiltä vielä käytetään, on sen hankinta hajautettu muun muassa Australiaan, Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan sekä Afrikkaan.

Helenin ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston omistaman Juurakon tuulipuiston seitsemän turbiinia on saatu onnistuneesti valmiiksi loka-marraskuun 2022 vaihteessa ja tuulipuisto on alkanut tuottaa puhdasta sähköä huipputehokapasiteetilla 40 MW. Tuulipuiston on kehittänyt ja rakennuttanut kansainvälinen VSB-konserni ja se sijaitsee Kalajoella, Pohjois-Pohjanmaalla.

Helen on aktiivisesti kasvattanut omaa tuulivoimatuotantoaan. Juurakon tuulipuiston lisäksi Helen osti yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Karahkan tuulipuiston (noin 150 MW) VSB-konsernilta heinäkuussa 2022. Karahkan tuulipuiston on tarkoitus valmistua vuoden 2024 lopussa. Näiden uusimpien hankintojen myötä tuulivoiman odotetaan muodostavan kolmanneksen Helenin sähköntuotannosta vuonna 2025, jolloin yhtiön kokonaistuotannosta yli 90 % olisi päästötöntä.

Helen odottaa markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatkuvan. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne kiristyy entisestään muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentävät edelleen korkeat päästöoikeuksien hinnat ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen Helen tulee lyhyellä tähtäimellä tekemään vahvasti negatiivisen tuloksen kaukolämmössä. Helen ennakoi kuitenkin vuoden 2022 tuloksen yltävän vähintään edellisvuoden tasolle johtuen pitkälti sähkön markkinahintojen kehityksestä. Nykyinen markkinatilanne on kuitenkin merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 20.06.2022 § 66

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Helen Oyn:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

21.03.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi