Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Helen Oy

HEL 2022-001812
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 30 §

Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Pia Pakarinen
Esteellisyyden syy: yhteisöjäävi (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helen-konsernin muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab, Helsingin Energiatunnelit Oy, Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy ja Kristinestad Tupaneva Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Voimapiha Oy, Suomen Merituuli Oy, Liikennevirta Oy, Böle Vindkraft Ab/Oy, Pjelax Vindkraft Ab/Oy, Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab, &charge GmbH ja Think Outside AS. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden kaupunkistrategian Kasvun paikka vuosille 2021–2025 kokouksessaan 13.10.2021. Helsingin kaupunkistrategiaksi linjattiin kaupungin hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2030 aiemman 2035 sijaan. Nollapäästötavoite asetettiin vuoteen 2040. Helen on jo aiemmin tehnyt päätöksen sulkea Hanasaaren kivihiililaitos kaksi vuotta suunniteltua aikaisemmin keväällä 2023. Nyt yhtiössä valmistaudutaan Salmisaaren kivihiilivoimalan alasajoon jo keväällä 2024.

Helen-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi vuonna 2021. Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti vuoden lopun ennätyksellisen korkeat polttoaineiden ja sähkön markkinahinnat, jotka nostivat sekä sähkön että lämmön myynnin liikevaihtoa. Päättyneen vuoden tulos oli kuitenkin edellisvuotta huomattavasti heikompi. Liikevoittoa painoivat etenkin energianhankinnan sekä päästöoikeuksien poikkeuksellisen voimakkaasti kohonnut hintataso sekä loppuvuoden kylmä sää.

Yhtiö varautuu aktiivisesti geopoliittisen tilanteen vaikutuksiin liiketoimintaansa ja noudattaa kulloinkin voimassa olevia Ukrainan kriisiin liittyviä pakotteita.

Helenin energianhankinta on turvattu lopputalven, kevään ja kesän osalta. Talvikaudeksi 2022–2023 Helenille on tulossa käyttöön uusia lämmöntuotantotapoja, kuten Vuosaaren biolämpölaitos ja Katri Valan seitsemäs lämpöpumppu.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.