Virkasuhteen täyttäminen, Pukinmäenkaaren peruskoulu, erityisluokanopettaja, alueellinen erityisluokka, työavain KASKO-01-1374-21

HEL 2022-001813
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 5

Pukinmäenkaaren peruskouluun sijoitetun erityisluokanopettajan viran täyttämättä jättäminen, työavain KASKO-01-1374-21

Rehtori

Päätös

Rehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Pukinmäenkaaren peruskoulun opetusyksikköön 1 sijoitetun erityisluokanopettajan viran (vakanssinumero 5842).

Päätöksen perustelut

Erityisluokanopettajan virka (vakanssinumero 5842) on ollut julkisesti haettavana ajalla 07.01.2022 - 24.01.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää kahden alayksikön peruskoulussa rehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on erityisluokanopettajan tehtävät Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi hyvät yhteistyö-, digi- ja viestintätaidot, kokemus inklusiivisista ja joustavista opetusjärjestelyistä ja kokemus työskentelystä monikulttuurisessa ympäristössä.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli yhdellä hakijalla.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan erityisluokanopettajan virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 22.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Piia Uotinen, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 29160

piia.uotinen(at)hel.fi

Päättäjä

Leena Hiillos
rehtori