Nimeäminen, puisto, Vanha Ruskeasuo

HEL 2022-001954
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Ruskeasuon (16.) kaupunginosassa Vanhalla Ruskeasuolla sijaitsevan puiston ja sen osan nimeäminen

Asemakaavapäällikkö

Päätös

Asemakaavapäällikkö päätti nimetä Ruskeasuon (16.) kaupunginosassa Vanhan Ruskeasuon osa-alueella sijaitsevan puiston nimellä Ratsaspuisto – Ridparken ja sen osan nimellä Mannerheim-ristin ritarien aukea – Mannerheimriddarplatsen.

Päätöksen perustelut

Ruskeasuon (16.) kaupunginosassa Vanhan Ruskeasuon osa-alueella sijaitsevan puiston virallinen nimeäminen Ratsaspuistoksi on katsottu tarpeelliseksi sen merkityksen ja jokapäiväisen käytön takia. Ratsaspuiston nimi on ollut epävirallisesti käytössä viimeistään 1960-luvulta lähtien, mutta nimeä ei ole koskaan virallistettu. Samanaikaisesti on katsottu tarpeelliseksi Ratsaspuiston länsiosan puistosommitelman nimeäminen Mannerheim-ristin ritarien aukeaksi helsinkiläisten Mannerheim-ristin ritareiden mukaan.

Nimistötoimikunta on esittänyt puiston ja sen osan nimeämistä 16.2.2022. Suomenkielinen nimi Mannerheim-ristin ritareiden aukea, jota nimistötoimikunta alun perin esitti, on esitetty muutettavaksi muotoon Mannerheim-ristin ritarien aukea. Tämä muoto on muun muassa vuonna 1954 perustetun Mannerheim-ristin ritarien säätiön nimessä.

Puiston alueella on voimassa asemakaava nro 2425 vuodelta 1945, asemakaava nro 5216 vuodelta 1962 ja asemakaava nro 7690 vuodelta 1978.

Vuorovaikutus

Nimeämisen vireillä olosta tiedotettiin 30.5.2022 kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, ja puiston välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille lähetettiin asiaa koskeva kirje. Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille tarkoitetut kirjeet toimitettiin isännöitsijälle, jonka on tullut toimittaa tieto asukkaille, osakkaille ja kiinteistössä toimiville yrityksille. Mielipiteitä ei esitetty.

Puiston ja sen osan nimeämisellä ei ole vaikutuksia käytössä oleviin osoitteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Kuntalaki 29 § ja 91 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 15.5.2018 § 246

Päätös tullut nähtäväksi 23.09.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Päättäjä

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö