Virkasuhteen täyttäminen, Vartiokylän ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain KASKO-01-1284-21

HEL 2022-001975
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Virkasuhteen täyttäminen, Vartiokylän ala-asteen koulu, päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä-opetus), työavain KASKO-01-1284-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä –opetus), virkaan **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä –opetus), virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vartiokylän ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, S2-opetuksen tehtävät Vartiokylän ala-asteen koulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Hakuilmoituksessa edellytettiin muodollisten pätevyysvaatimusten täyttymistä sekä luettiin eduksi kokemusta ala-asteikäisten oppilaiden opetuksesta.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 19 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 18 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 13 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuimme hakijat, jotka olivat tehtävään kelpoisia ja heillä oli selkeää kokemusta alakouluikäisten opettamisesta ja suomi toisena kielenä-opetuksesta.

Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin seitsemän hakijaa, joista kolme osallistui yksilöhaastatteluun: ********** Neljä hakijaa perui hakemuksensa. Yksilöhaastatteluihin valitut toivat vastauksissaan esille halukkuuttaan ja taitojaan toimia yhteisopettajuudessa sekä osaamistaan opettaa ala-asteikäisiä oppilaita.

Haastattelun suorittivat ajalla 11.2.2022 – 14.2.2022 rehtori ja johtoryhmän jäsen.

**********

**********

**********

**********

Päätoimisen tuntiopettajan, äidinkieli ja kirjallisuus (suomi toisena kielenä –opetus), tehtävässä korostuu Vartiokylän ala-asteen koulussa vahva yhteisopettajuus vuosiluokkatiimeissä, luokanopettajien ja laaja-alaisen erityisopettajan kanssa sekä oppimisen tuen toteuttaminen inkluusiokäytänteiden mukaisesti.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Johanna Kingo-Forsman, vs. rehtori , puhelin: 09 310 28940

johanna.kingo-forsman@hel.fi

Päättäjä

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7