Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä -opetus, työavain KASKO-01-1372-21

HEL 2022-002078
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Virkasuhteen täyttäminen, Kontulan ala-asteen koulu, S-2 lehtori, työavain KASKO-01-1372-21

Perusopetuksen aluepäällikkö 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti valita S2-lehtorin virkaan (vakanssinumero 001831) **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2022 lukien.

Työntekijällä on ollut määräaikainen palvelussuhde kaupunkiin 1.8.2021-31.7.2022 ja koeaika on pääsäännön mukaisesti ollut 6 kk. Työntekijä palkataan uuteen, vakituiseen palvelussuhteeseen 1.8.2022 alkaen. Työtehtävät pysyvät samankaltaisina. Edellinen, viimeisen kolmen kuukauden aikana päättynyt palvelussuhde on kestänyt 12 kk. Kun tämä vähennetään vakituisen palvelussuhteen koeajan enimmäisajasta (6 kk), uudessa palvelussuhteessa ei käytetä koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien. Rikosrekisterinotetta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

S2-lehtorin virka (vakanssinumero 001831) on ollut julkisesti haettavana ajalla 7.1.2022-24.1.2022 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Kontulan ala-asteen koulu.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää perusopetuksen aluepäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on S2-lehtorin tehtävät Kontulan ala-asteen koulussa.

S2-lehtorin viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa luettiin eduksi oppilaslähtöisten opetusmenetelmien tunnistaminen ja monipuolisten arviointimenetelmien käyttö.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 12 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 12 hakijalla.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin 5 hakijaa. Hakijat valittiin S2-opetuksesta saadun työkokemuksen perusteella. Hakijoista 4 vastasi määräaikaan mennessä. Videohaastattelun perusteella yksilöhaastatteluun kutsuttiin 2 hakijaa: **********

Haastattelun suorittivat ajalla 3.-15.2.2022 rehtori ja S2-lehtori.

**********

**********

**********

S2-lehtorin tehtävässä Kontulan ala-asteen koulussa korostuu erilaisten oppilaiden kohtaaminen ja suomen kielen opettaminen eri tuen portailla oleville oppilaille yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Tämä tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja ja halukkuutta opetuksen sekä koulun kehittämiseen.

Perusopetuksen aluepäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastatteluista ilmenevien seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Marko Perkiö, rehtori, puhelin: 09 310 82234

marko.perkio(at)hel.fi

Päättäjä

Kati Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7