Valtuustoaloite, Frisbeegolfrata Malmin entiselle lentokentälle

HEL 2022-002466
Asialla on uudempia käsittelyjä
32. / 498 §

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite väliaikaisesta frisbeegolfradasta Malminkentälle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikula ja 11 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Malmin entiselle lentokentälle avataan frisbeegolfrata siksi aikaa, kun alue ei vielä ole rakentunut.

Kaupunki on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa, joka valmistuu tämän vuoden aikana. Ohjelma sisältää palvelulinjauksen, jossa määritetään frisbeegolfpalvelujen laatutaso ja reunaehdot. Ohjelmassa esitetään nykyinen verkosto perusparannustarpeineen, sijaintiehdotukset uusille kohteille ja tavoitteellinen toteuttamisaikataulu.

Palveluverkon näkökulmasta Malmin alueella on kattavasti frisbeegolfratoja, mutta Malminkentän avaaminen virkistyskäyttöön luo poikkeuksellisen mahdollisuuden väliaikaisen frisbeegolfradan rakentamiselle.

Malminkentän alueelle on laadittu väliaikaiskäyttöä ohjaava yleissuunnitelma, jossa on osoitettu sijainnit ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet. Aluetta asemakaavoitetaan ja rakennetaan etelästä alkaen, ja se toimii usean vuoden ajan erilaisen väliaikaisen käytön alueena. Kentän länsilaidalla sijaitsee noin kuuden hehtaarin kokoinen tila, jonne voidaan selvittää väliaikaisen frisbeegolfradan tai harjoituspaikan rakentamista. Tila on yleissuunnitelmassa osoitettu liikunta-alueeksi.

Tarkempi suunnittelu tehdään yhdessä frisbeegolfseurojen kanssa, jotta alueesta saadaan kaikille käyttäjille mieluinen ja turvallinen harrastuspaikka. Heittolinjat tulee suunnitella niin, etteivät ne häiritse alueen muuta virkistyskäyttöä. Ulkoilijoiden kulkua ei ole toistaiseksi rajoitettu alueella, mutta vaaratilanteiden todennäköisyyttä voidaan vähentää väylien ja koripaikkojen huolellisella suunnittelulla ja välttämällä ulkoilureittien risteämistä heittolinjojen kanssa.

Muiden ulkoilijoiden lisäksi väylien sijoittamisessa huomioidaan alueen poikki kulkevat pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen reitit, muut väliaikaisen käytön aluevaraukset, lintujen pesimärauha kentän pohjoisosissa sekä itäisen osan hoitaminen niittyalueena.

Liitteenä olevilla kartoilla näkyy väliaikaiselle frisbeegolfalueelle soveltuva tilavaraus suhteessa Malminkentän liikkumisen rajoituksiin sekä väliaikaiskäytön yleissuunnitelmaan.

Kaupungin arvion mukaan frisbeegolfradan rakentamiskustannukset ovat aloitteessa esitettyä korkeammat. Investointikustannukset koostuvat suunnittelusta ja rakentamisesta sekä radan kunnossapidosta. Frisbeegolfradan rakentaminen sisältää yleensä mm. olemassa olevien rakenteiden purkamista ja kunnostamista, maastonmuotoilua, puiden suojausta, päällys- ja pintarakenteita sekä radan kalusteita ja varusteita. Radoille suunnitellaan usein myös muita kalusteita kuten roska-astioita ja penkkejä. Esimerkiksi Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamiskustannukset ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen radan peruskorjauskustannukset noin 453 000 euroa.

Tilapäinen frisbeegolfrata voidaan toteuttaa Malminkentälle pienemmin kustannuksin, jos sen perustamistapa on kevyempi. Tällöin esimerkiksi maastoa ei muotoilla radan väliaikaisuuden vuoksi eikä alueelle istuteta kasvillisuutta. Alueen niittäminen on tarpeellista sekä frisbeegolfin että alueen luonnonhoidon näkökulmasta.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus antaa vastauksen aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 07.06.2022 § 353

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Malminkentän väliaikaiskäyttö

Malminkentälle suunnitellaan uutta kaupunkikokonaisuutta noin 25 000 uudelle asukkaalle Helsingin yleiskaavan ja Malmin lentoaseman alueen kaavarungon mukaisesti. Kaupunki valmistelee Malmin entisen lentokentän alueen rakentamista, joka tulee kestämään noin 25 - 30 vuotta.

Alueelle on laadittu väliaikaiskäyttöä ohjaava yleissuunnitelma (Sitowise. 2019) seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi, eli vuosille 2020 - 2030. Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarungon mukaiseen uuteen maankäyttöön ja sen rakentamisjärjestykseen. Aluetta asemakaavoitetaan ja rakennetaan etelästä päin, ja se toimii usean vuoden ajan erilaisen väliaikaisen käytön alueena. Yleissuunnitelmassa on esitetty sijainnit uusille ja olemassa oleville ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet. Suunnitelmassa on määritelty uusia kävelyn ja pyöräilyn reittiyhteyksiä sekä aluevarauksia väliaikaisille virkistys-, liikunta- ja tapahtumatoiminnoille, koulutustoiminnoille, varastoinnille sekä maamassa- ja lumilogistiikalle sekä tarvittavat ajoyhteydet niille. Työssä on hahmoteltu myös esirakentamiseen liittyvien hulevesialtaiden ja uomien siirtojen aikataulua suhteessa väliaikaiskäytön yleissuunnitelmaan. Suunnitelmassa huomioidaan ulkoilureittien vaiheistus ja muutokset alueen rakentuessa. Työssä ei ole ideoitu tarkemmin väliaikaisten toimintojen sisältöä, vaan erityyppisille toiminnoille on esitetty alustavat tilavaraukset lentokentän alueella.

Malmin entisen lentokentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyttöön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malminkenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Kentän poikki on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 aikana.

Asuntorakentamisen aloittamisen edellytyksenä ovat esirakentaminen, putki- ja johtosiirrot, väistöt sekä katu-ja infrarakentaminen. Rakentaminen etenee vaiheittain ja siihen liittyvät toiminnot vaativat paljon tilaa. Vuoden 2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan mm. maakaasun runkoputken siirron toteuttaminen sekä uuden ajoyhteyden toteuttaminen kenttäalueen pohjoisosaan. Ajoyhteys tulee palvelemaan rakentamislogistiikkaa ja erilaista väliaikaiskäyttöä kuten tapahtumia. Lisäksi kenttäalueella tehdään maaperätutkimuksia ja esirakentamistöitä, rakennetaan koestabilointikenttiä, toteutetaan rakentamista tukevia varastoalueita, tehdään luontoselvityksiin liittyviä maastotöitä ja toteutetaan luonnonhoidon suunnitelmaa. Pelastuslaitoksen Malmin pelastusasema toimii alueella tiloissa, jotka on rakennettu Rajavartiolaitokselta vapautuneisiin halleihin. Pelastuslaitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjuntielle ja Malminraitille. Stadin ammatti- ja aikuisopistoa (STAO) varten on toteutettu logistiikkakoulutuksen väistötilat ja ajoharjoittelualue kentän eteläosaan alkuvuoden 2022 aikana. Malmin väistötila-alueet ovat käytössä ammattiopiston Roihupellon kampuksen rakentamisen ajan 2022 - 25.

Helsingin alueella on niukasti laajoja tapahtumakäyttöön soveltuvia ulkotiloja, joten Malminkenttää tullaan hyödyntämään tähän tarkoitukseen. Vuoden 2022 heinäkuussa kentän alueella järjestetään mm. palokuntanuorten kansainvälinen Eldis 22 -suurleiri, johon odotetaan 4 000 osallistujaa.

Frisbeegolfohjelma ja -linjaus

Helsingin frisbeegolfolosuhteiden kehittämistä ohjaa frisbeegolfohjelma, joka päivitetään 10 vuoden välein. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Ohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle syksyllä 2022.

Frisbeegolfohjelman laatimisen taustalla ovat mm. kaupunkilaisten tarpeet, huolet ja toiveet frisbeegolfratojen järjestämisestä. Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutettiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä kysely, johon osallistui 820 vastaajaa. Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja rataverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus ja kunto. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita saatiin uusien ja monipuolisten ratojen rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioimisesta ja olemassa olevien ratojen kunnostamisesta. Ratoja kunnostaessa toivottiin otettavan huomioon luonto, radan kunto, liikkuminen väylillä ja tiipaikat. Frisbeegolfratoihin liittyvien kommenttien lisäksi harjoittelijat toivoivat myös pienempiä harjoituspaikkoja. Harjoittelupaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapituuksia sekä paikkoja harjoitella puttausta ja draiveja. (Frisbeegolf-ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia, 2021.) Myös frisbeegolfratoja koskeva muu asukaspalaute on otettu huomioon ohjelman laatimisen yhteydessä. Frisbeegolfratoja koskevissa asukaspalautteissa korostuu mm. frisbeegolfkiekkojen aiheuttamat vaaratilanteet yleisillä puistoalueilla, harrastajien käytös, olemassa olevien ratojen kunto ja ratojen puutteellinen valaistus.

Helsingin frisbeegolfohjelma perustuu frisbeegolfin palveluverkostotarkasteluun, jonka tavoitteena on frisbeegolfpalvelun tasapuolisuus koko kaupungissa. Frisbeegolfohjelman toteuttamista ohjaa tavoitteellinen toteuttamisohjelma, jossa esitetään alustava suunnitelma uusien kohteiden toteuttamisesta sekä olemassa olevien kohteiden kunnossapito- ja huoltotöistä sekä tarpeista. Frisbeegolfohjelman 2022–2032 tavoitteena on parantaa nykyisten kohteiden kuntotasoa ja turvallisuutta sekä tarkastella uuden frisbeegolfradan mahdollista sijaintia kaakkoisessa suurpiirissä.

Uusien ratojen sijaintipaikkojen löytämistä Helsingin viheralueilta hankaloittaa etenkin 9–18 korin ratojen vaatima noin 6–25 hehtaarin suuri tilantarve. Suuren tilantarpeen lisäksi frisbeegolfradan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös alueen muut käyttäjät, mahdolliset vaaratilanteet sekä ympäristön kuluminen. Vilkkaassa käytössä olevaan puistoon frisbeegolfia ei kannata sijoittaa, sillä frisbeetä ei voi heittää, jos väylällä oleskelee muita ihmisiä. Viheralueen muut käyttäjät saattavat myös kokea lentävät kiekot uhkaavina ja siten vähentää alueiden muun virkistyskäytön houkuttelevuutta.

Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on jo kattavasti frisbeegolfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Siltamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan palvelualue ulottuu Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on neljän korin frisbeegolfin harjoituspaikka.

Frisbeegolfalue Malminkentälle

Tilapäisen frisbeegolfradan toteuttamiseksi päivitetään väliaikaiskäytön yleissuunnitelmaa. Suunnittelun kautta tutkitaan Malminkentälle soveltuvan frisbeegolfin harrastuspaikan sijoittamista siten, että heittolinjat eivät häiritse alueen muuta virkistyskäyttöä. Ulkoilijoiden kulkua ei ole toistaiseksi rajoitettu Malminkentän alueella, mutta yhteentörmäyksien ja vaaratilanteiden todennäköisyyttä voidaan vähentää väylien ja koripaikkojen huolellisella suunnittelulla ja välttämällä ulkoilureittien risteämistä heittolinjojen kanssa.

Muiden ulkoilijoiden lisäksi väylien sijoittamisessa huomioidaan pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen reitit lentokenttäalueen poikki Tattariharjuntielle ja Malminraitille sekä muut väliaikaisen käytön aluevaraukset. Malminkentän pohjoisosissa huomioidaan maassa pesivä linnusto. Tällä alueella kulkua on ohjattu pesimäaikaan 1. huhtikuuta - 15. heinäkuuta välisenä aikana asfaltoiduille pinnoille ja ulkoilureiteille pesimärauhan takia. Malminkentän itäistä osaa hoidetaan väliaikaiskäytön aikana niittyalueena, jonka vuoksi alueelle ei voida osoittaa frisbeegolfväyliä.

Edelliset reunaehdot huomioon ottaen Malminkentän länsilaidalla sijaitsee noin 6 hehtaarin kokoinen tila, jonne voidaan tarkastella väliaikaisen frisbeegolfradan tai harjoituspaikan toteuttamismahdollisuutta. Alue on osoitettu Malminkentän väliaikaiskäytön yleissuunnitelmassa liikunta-alueeksi. Liitekartoilla 2 ja 3 on esitetty väliaikaiselle frisbeegolfalueelle soveltuva tilavaraus suhteessa Malminkentän liikkumisen rajoituksiin sekä väliaikaiskäytön yleissuunnitelmaan.

Väylien suunnittelussa voidaan huomioida esimerkiksi frisbeegolfin asukaskyselyssä toivottua pituusheittelyn harjoittelumahdollisuutta, johon Malminkenttä tarjoaa erinomaiset olosuhteet. Harrastuspaikan tarkempitasoinen suunnittelu ja väylien toteutussuunnittelu tulee kuitenkin tehdä tiiviissä yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa, jotta alueesta saadaan kaikille alueen käyttäjille mieluinen ja turvallinen harrastuspaikka.

Uuden radan perustamisen kustannukset

Aloitteessa esitettyä 36 000 euron kustannusarviota ei ole tarkemmin avattu, joten ei ole tiedossa mistä aloitteen kustannukset koostuvat. Varsinkin pysyvien frisbeegolfratojen perustamiskustannukset ovat usein korkeammat, sillä kustannuksiin liittyy paljon muitakin rakenteita ja elementtejä kuin pelkät frisbeegolfrataan liittyvät kalusteet ja varusteet.

Frisbeegolfratojen investointikustannuksien suuruus on kohdekohtaista ja kustannuksiin vaikuttaa suuresti se mihin rata rakennetaan. Kustannusten suuruus riippuu esimerkiksi radan koosta, heittopaikkojen ja koripaikkojen lukumäärästä, maastonmuotoilusta, pohjarakentamisolosuhteista sekä muista radan varusteista ja kalusteista. Esimerkiksi Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan peruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa.

Frisbeegolfratojen investointikustannukset koostuvat suunnittelusta ja rakentamisesta sekä radan kunnossapidosta. Rakentaminen sisältää mm. olemassa olevien rakenteiden mahdollista purkamista ja kunnostamista, maastonmuotoilua, päällys- ja pintarakenteita, radan kalusteita ja varusteita. Frisbeegolfradan varusteista ovat mm. heittopaikat, koripaikat sekä väyläopasteet. Radoille suunnitellaan usein myös muita kalusteita kuten roska-astioita ja penkkejä. Frisbeegolfradoille toteutetaan usein myös käyttäjien toiveesta valaistus, jonka kustannukset ovat usein korkeat. Lisäksi radoilla tehdään erilaista maastonmuokkausta ja puiden suojausta.

Frisbeegolfalueet vaativat paljon tilaa, joten kustannuksiin liittyy usein myös muun puistoalueen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitokustannuksia. Toteuttamisen lisäksi radan kuntoa pitää ylläpitää. Ylläpitokustannuksiin vaikuttavat mm. alueen hoitoluokka, valitut ratkaisut ja käytön määrä, niittotyöt ja puhtaanpito.

Tilapäinen frisbeegolfrata voitaisiin toteuttaa Malminkentälle pienemmin kustannuksin, mikäli radan perustamistapa on kevyempi. Tällöin esimerkiksi maastoa ei muotoilla radan väliaikaisuuden vuoksi eikä alueelle istuteta suuressa määrin kasvillisuutta väliaikaisen radan perustamista varten. Alueen niittäminen on tarpeellista sekä frisbeegolfin että alueen luonnonhoidon näkökulmasta.

Lähteet: Frisbeegolf-ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia (2021). Kooste 18.2.2021. Sitowise. Helsingin kaupunki: kaupunkiympäristön toimiala, Julkinen tila ja maisemasuunnitteluyksikkö. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan julkaisuja

Lautakunta katsoi, että frisbeegolfradan kustannuksiin tulee kiinnittää suunnittelussa erityistä huomiota, aloitteen suuntaa antavan kustannusarvion mukaisesti. Lisäksi radan luonto- ja ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää asianmukaista huomiota alueen uhanalaiseksi luokitellun niittyluontotyypin suojelun varmistamiseksi.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Mika Raatikainen: Uusien ratojen sijoittamisen mahdollisuuksia tulisi tarkastella palveluverkoston näkökulmasta siten, että niitä pyritään sijoittamaan ensisijaisesti alueille, joilla lajin harrastusmahdollisuudet ovat heikoimpia. Malmin välittömässä läheisyydessä on jo Kivikon frisbeegolfrata.

Kannattaja: Atte Kaleva

Vastaehdotus 2:
Mika Raatikainen: Lautakunta katsoo, että frisbeegolfradan kustannuksiin tulee kiinnittää suunnittelussa erityistä huomiota, aloitteen suuntaa antavan kustannusarvion mukaisesti. Lisäksi radan luonto- ja ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää asianmukaista huomiota alueen uhanalaiseksi luokitellun niittyluontotyypin suojelun varmistamiseksi.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Mika Raatikaisen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Mika Raatikaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Simon Granroth, Jenni Hjelt, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Arvind Ramachandran, Saana Rossi, Anni Sinnemäki, Joona Turtiainen

Ei-äänet: 2
Atte Kaleva, Mika Raatikainen

Poissa: 1
Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 2 (1 poissa).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Kaisa Jama, tiimipäällikkö, puhelin: 310 22980

kaisa.jama@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 07.06.2022 § 96

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa frisbeegolfin harrastamisen tilapäistä mahdollistamista Malmin kentän alueella maankäytön ja muun virkistyskäytön asettamien reunaehtojen puitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden palvelustrategian mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa, koska kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien alueiden koko ja muu käyttö asettavat rajoituksia uusien frisbeegolfratojen perustamiselle.

Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan valtuustoaloitteessa mainittu Malmin kentän alue on kaupunkiympäristön toimialan hallinnoima alue. Malmin kentän aidattu alue on avattu kaupunkilaisten käyttöön 2. helmikuuta 2022. Tavoitteena on pitää alue mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista ja sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin kentän on tarkoitus palvella helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa kartoitetut reunaehdot huomioon ottaen Malmin kentällä on noin 6 hehtaarin kokoinen tila, jonne voidaan tarkastella väliaikaisen frisbeegolfradan tai harjoituspaikan toteuttamismahdollisuutta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että Malmin kentän väliaikaisen frisbeegolfin harrastuspaikan tarkempitasoinen suunnittelu ja väylien toteutussuunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä frisbeegolfseurojen kanssa, jotta alueesta saadaan kaikille alueen käyttäjille mieluinen ja turvallinen harrastuspaikka. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan alueelle tulisi sijoittaa esimerkiksi aloittelijoille sopiva frsibeegolfin harrastuspaikka, joita on toivottu vuoden 2020 asukaskyselyssä.

Tilapäisen frisbeegolfin harrastuspaikan toteuttaminen edellyttää Malmin kentän alueelle laaditun väliaikaiskäyttöä ohjaava yleissuunnitelman (Sitowise. 2019) päivittämistä. Väliaikaiskäytön yleissuunnitelma perustuu Malmin lentokenttäalueen kaavarungon mukaiseen uuteen maankäyttöön ja sen rakentamisjärjestykseen ja on laadittu seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Aluetta asemakaavoitetaan ja rakennetaan etelästä päin, ja se toimii usean vuoden ajan erilaisen väliaikaisen käytön alueena. Yleissuunnitelmassa on esitetty sijainnit uusille ja olemassa oleville ulkoilureiteille sekä erilaisille toiminnoille varatut alueet. Tilapäisen frisbeegolfin harrastuspaikan toteuttamiseksi päivitetään väliaikaiskäytön yleissuunnitelmaa ja suunnittelun kautta määritellään Malmin kentältä parhaiten soveltuva paikka frisbeegolfin harrastuspaikan sijoittamiselle.

Muiden ulkoilijoiden lisäksi väylien sijoittamisessa tulee huomioida pelastuslaitoksen hälytysajoneuvojen reitit lentokenttäalueen poikki Tattariharjuntielle ja Malminkaarelle sekä muut väliaikaisen käytön aluevaraukset. Malmin kentän pohjoisosissa huomioidaan maassa pesivä linnusto. Tällä alueella kulkua on ohjattu pesimäaikaan 1.huhtikuuta – 15. heinäkuuta välisenä aikana asfaltoiduille pinnoille ja ulkoilureiteille pesimärauhan takia.

Frisbeegolfohjelma ja -linjaus

Helsingin frisbeegolfolosuhteiden kehittämistä ohjaa frisbeegolfohjelma, joka päivitetään 10 vuoden välein. Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Ohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma esitellään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle syksyllä 2022.

Frisbeegolfohjelman laatimisen taustalla ovat muun muassa kaupunkilaisten tarpeet, huolet ja toiveet frisbeegolfin harrastuspaikkojen järjestämisestä. Vuonna 2020 työn osallistavassa aloitusvaiheessa toteutettiin frisbeegolfohjelmaan liittyvä kysely, johon osallistui 820 vastaajaa. Kyselyn vastauksissa nousi esille lajin kasvavan suosion tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Olemassa olevista radoista oltiin kiitollisia ja rataverkostoon pääosin tyytyväisiä. Suurimmaksi ongelmaksi koettiin olemassa olevien ratojen ruuhkaisuus ja kunto. Kehittämistoiveet liittyvät pitkälti ratakapasiteetin kehittämiseen: toiveita saatiin uusien ja monipuolisten ratojen rakentamisesta, eritasoisten harrastajien huomioimisesta ja olemassa olevien ratojen kunnostamisesta. Ratoja kunnostaessa toivottiin otettavan huomioon luonto, radan kunto, liikkuminen väylillä ja tiipaikat. Frisbeegolfratoihin liittyvien kommenttien lisäksi kyselyyn vastaajat toivoivat Helsinkiin myös pienempiä frisbeegolfin harjoituspaikkoja. Harjoituspaikkoihin toivottiin eri vaikeustasoja ja ratapituuksia sekä paikkoja harjoitella puttausta ja draiveja. (Frisbeegolf-ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia, 2021.)

Helsingin frisbeegolfohjelman toimenpiteet perustuvat frisbeegolfin palveluverkostosuunnitelmaan, jonka tavoitteena on frisbeegolfpalvelun tasapuolisuus koko kaupungissa. Frisbeegolfohjelman mukaan Helsingin frisbeegolfin palveluverkosto on jo melko kattava, pois lukien kaakkoinen suurpiiri, josta uudelle radalle etsitään mahdollista sijaintia. Frisbeegolfohjelman 2022–2032 tavoitteena on parantaa nykyisten kohteiden kuntotasoa ja turvallisuutta sekä tarkastella uuden frisbeegolfradan mahdollista sijaintia kaakkoisessa suurpiirissä.

Uusien ratojen sijaintipaikkojen löytämistä hankaloittaa etenkin 9–18 korin ratojen vaatima noin 10–25 hehtaarin suuri tilantarve, jota on usein hankalaa löytää Helsingin viheralueilta. Suuren tilantarpeen lisäksi frisbeegolfradan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös alueen muut käyttäjät, mahdolliset vaaratilanteet sekä ympäristön kuluminen. Vilkkaassa käytössä olevaan puistoon frisbeegolfia ei kannata sijoittaa, sillä frisbeetä ei voi heittää, jos väylällä oleskelee muita ihmisiä. Viheralueen muut käyttäjät saattavat myös kokea lentävät kiekot uhkaavina ja siten vähentää alueiden muun virkistyskäytön houkuttelevuutta.

Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on kattavasti frisbeegolfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Siltamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan palvelualue ulottuu Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on neljän korin frisbeegolfin harjoituspaikka.

Uuden radan perustamisen kustannukset

Aloitteessa esitettyä 36 000 euron kustannusarvioita ei ole tarkemmin avattu, joten suunnittelijoilla ei ole tiedossa mistä aloitteen kustannukset koostuvat. Varsinkin pysyvien frisbeegolfratojen perustamiskustannukset ovat usein korkeammat sillä kustannuksiin liittyy paljon muitakin rakenteita ja elementtejä kuin pelkät frisbeegolfrataan liittyvät kalusteet ja varusteet.

Frisbeegolfratojen investointikustannuksien suuruus on kohdekohtaista ja kustannuksiin vaikuttaa suuresti se, mihin rata rakennetaan. Kustannusten suuruus riippuu esimerkiksi radan koosta, heittopaikkojen ja koripaikkojen lukumäärästä, maastonmuotoilusta, pohjarakentamisolosuhteista sekä muista radan varusteista ja kalusteista. Esimerkiksi Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan peruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa.

Frisbeegolfratojen investointikustannukset koostuvat suunnittelusta ja rakentamisesta sekä radan kunnossapidosta. Rakentaminen sisältää mm. olemassa olevien rakenteiden mahdollista purkamista ja kunnostamista, maastonmuotoilua, päällys- ja pintarakenteita, radan kalusteita ja varusteita. Frisbeegolfradan varusteista ovat mm. heittopaikat, koripaikat sekä väyläopasteet. Radoille suunnitellaan usein myös muita kalusteita kuten roska-astioita ja penkkejä. Lisäksi radoilla tehdään erilaista maastonmuokkausta ja puiden suojausta.

Frisbeegolfalueet vaativat paljon tilaa, joten kustannuksiin liittyy usein myös muun puistoalueen suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitokustannuksia. Toteuttamisen lisäksi radan kuntoa pitää ylläpitää. Ylläpitokustannuksiin vaikuttavat mm. alueen hoitoluokka, valitut ratkaisut ja käytön määrä, niittotyöt ja puhtaanpito. Pysyvät frisbeegolfradat tulee suunnitella ja rakentaa huolellisesti, sillä ne kuluvat käytön vuoksi voimakkaasti.

Tilapäinen frisbeegolfrata voitaisiin toteuttaa Malmin kentälle pienemmin kustannuksin, mikäli radan perustamistapa on kevyempi. Tällöin esimerkiksi maastoa ei muotoilla radan väliaikaisuuden vuoksi tai alueelle ei istuteta kasvillisuutta väliaikaisen radan perustamista varten. Lautakunta katsoo, että frisbeegolfradan kustannuksiin tulee kiinnittää suunnittelussa huomiota aloitteen suuntaa antavien kustannusten mukaisesti. Myös ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota alueen uhanalaiseksi luokitellun niittyluontotyypin suojelun mukaisesti.

Lähteet

Frisbeegolf-ohjelma: Asukaskyselyn tuloksia (2021). Kooste 18.2.2021. Sitowise. Helsingin kaupunki: kaupunkiympäristön toimiala, Julkinen tila ja maisemasuunnitteluyksikkö. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan julkaisuja

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Nina Suomalainen:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa kaupunginhallitukselle asiasta seuraavan lausunnon: Kaupunkiympäristön toimiala on parhaillaan laatimassa uutta frisbeegolfohjelmaa ja -linjausta, jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. Valmisteilla oleva frisbeegolfohjelma ja siihen liittyvä, vuoden 2020 aikana toteutettu asukaskysely tarjoavat tietoa arvioida uusien ratojen tarvetta ja sijoittelua. Palveluverkoston näkökulmasta Malmin alueella on jo kattavasti frisbeegolfratoja. Kivikon 18-väyläinen frisbeegolfrata sijaitsee reilun kilometrin päässä, ja se tullaan peruskorjaamaan vuoden 2022 aikana. Myös Siltamäen täyspitkän 18-väyläisen frisbeegolfradan palvelualue ulottuu Malmille asti. Lisäksi Savelanpuistossa on 4 korin harjoittelupaikka. Verkostotarkastelun näkökulmasta Malmille ei ole tarvetta osoittaa uutta 18-väyläistä frisbeegolfrataa. Frisbeegolfohjelman päivityksen aikana on todettu, että Helsingin frisbeegolfin palveluverkosto on kaiken kaikkiaan jo melko kattava. Uudelle radalle on tarvetta kaakkoisessa suurpiirissä, muuten keskitytään pääasiassa olemassa olevien ratojen kunnostamiseen. Frisbeegolfohjelman päivityksestä vastaa kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Ohjelma sisältää myös palvelulinjauksen, jossa kuvataan kyseisen toiminnon erityispiirteet, laatutaso ja reunaehdot. Ohjelma ja linjaus esitellään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle syksyllä 2022. Verkostollisen näkökulman lisäksi Malmin kenttä ei ole frisbeegolfin harrastamiselle soveltuva ympäristö, ainakaan täyspitkälle, 18- väyläiselle radalle. Malmin kentän alueella ulkoilijoiden liikkumista on vaikea ennakoida, ja siksi frisbeegolfväyliin liittyy paljon turvallisuusriskejä Tavoitteena on pitää Malmin entisen lentokentän alue mahdollisimman aktiivisessa ja monipuolisessa käytössä ennen rakentamisen alkamista sekä myös sen aikana. Samalla kun suunnittelu ja rakentaminen etenevät, Malmin kenttä palvelee helsinkiläisiä monipuolisena kymmenien hehtaarien virkistys-, tapahtuma- ja harrastuspaikkana. Kentän poikki on rakennettu kaksi uutta ulkoilureittiä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tattarisuon ja Malminkaaren välisen reittiyhteyden varrelle on suunniteltu myös ulkokuntoilu- ja leikkipaikka, jonka rakennustyöt käynnistyvät vuoden 2022 aikana. Malmin kentälle suunnitellaan uutta kaupunkikokonaisuutta noin 25 000 uudelle asukkaalle Helsingin yleiskaavan ja Malmin lentoaseman alueen kaavarungon mukaisesti. Vuoden 2022 aikana lentokentän alueella on suunniteltu aloitettavan lukuisia esirakentamiseen liittyviä toimenpiteitä ja tutkimuksia. Alueella on myös aktiivisia käyttäjiä, kuten pelastuslaitos. Malmin pelastusasema toimii alueella ja pelastuslaitokselle on otettu käyttöön hälytysajoreitit entisen lentokenttäalueen poikki Tattariharjuntielle ja Malminraitille. Hälytysajoreitit ovat parantaneet koillisen Helsingin henkilöturvallisuutta. Aloitteessa on arvioitu frisbeegolfratojen perustamiskustannuksia. Frisbeegolfratojen investointikustannuksista on syytä tuoda ilmi, että niiden suuruus riippuu pitkälti radan koosta ja ympäristöstä. Esimerkiksi Vuosaaren 9-väyläisen frisbeegolfradan rakentamisen kustannukset ovat noin 135 000 euroa ja Kivikon 18-väyläisen frisbeegolfradan peruskorjauksen kustannukset ovat noin 453 000 euroa eli noin 1,8 euroa/m² (alv 0 %). Rakentamisen aikaisten kustannusten lisäksi frisbeegolfratojen ylläpitokustannusten suuruus riippuu radan hoitoluokasta ja ympä ristön kulumisen määrästä. Suurten kustannusten takia täyspitkiä frisbeegolfratoja ei kannata perustaa väliaikaisille alueille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan frisbeegolfmahdollisuuksien edistäminen on liikuntapalvelukokonaisuuden ydintehtävien mukaista toimintaa, jonka myötä kehitetään ulkoilualueiden houkuttelevuutta ja lisätään omaehtoisen liikunnan mahdollisuuksia. Liikuntapalvelukokonaisuus kehittää frisbeegolfin vaatimia olosuhteita yhteistyössä seurojen ja yritysten kanssa. Tämä tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä myös kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Uusien frisbeegolfratojen tarpeeseen vastataan nopeimmin Paloheinässä, jonne vuonna 2023 valmistuu 18-korinen frisbeegolfrata. Paloheinän radan suunnittelee ja rakennuttaa kaupunkiympäristön toimiala. Myös Vuosaaren 9-väyläinen frisbeegolfrata avataan harrastamiselle kevään 2022 aikana, mikä osaltaan laajentaa frisbeegolfratojen palveluverkkoa. Vaikka Malmin kenttä ei ole sopiva 18-väyläiselle radalle, voidaan suunnittelun yhteydessä tarkastella muutaman harjoituskorin sijoittamista alueelle. Frisbeegolfin asukaskyselyn mukaan tällaisille harjoituskoreille on myös kysyntää. Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Kannattaja: Teija Makkonen

Vastaehdotus 2:
Teija Makkonen: (11) Lisätään loppuun lause:
Uusien ratojen sijoittamisen mahdollisuuksia tulisi palveluverkoston näkökulmasta tarkastella ensisijaisesti alueille, joissa lajin harrastusmahdollisuudet ovat heikoimpia.

Kannattaja: Dani Niskanen

Vastaehdotus 3:
Teija Makkonen: (16) Lisätään loppuun lause:
Lautakunta katsoo, että frisbeegolfradan kustannuksiin tulee kiinnittää suunnittelussa huomiota aloitteen suuntaa antavien kustannusten mukaisesti. Myös ympäristövaikutuksiin tulee kiinnittää huomiota alueen uhanalaiseksi luokitellun niittyluontotyypin suojelun mukaisesti.

Kannattaja: Dani Niskanen

Vastaehdotus 4:
Teija Makkonen: Korjataan Malminraitti muotoon Malminkaari.

Kaikki lausunnossa olevat kohdat Malmin entinen lentokenttä ja Malminkenttä yms. muutetaan muotoon Malmin kenttä.

Kannattaja: Heimo Laaksonen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Teija Makkosen vastaehdotuksen 4 yksimielisesti.

Esittelijän pohjaesityksestä ja Nina Suomalaisen vastaehdotuksesta 1 äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain erikseen muiden vastaehdotusten kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nina Suomalaisen vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Oona Hagman, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 3
Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Nina Suomalaisen vastaehdotuksen 1 äänin 10 - 3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 6
Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hylkäsi tässä äänestyksessä Teija Makkosen vastaehdotuksen 2 äänin 7 - 6.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Teija Makkosen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Mahad Ahmed, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Lukas Korpelainen, Tuomas Tuomi-Nikula

Ei-äänet: 7
Hilkka Ahde, Oona Hagman, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Dani Niskanen, Nina Suomalainen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Lautakunta hyväksyi tässä äänestyksessä Teija Makkosen vastaehdotuksen 3 äänin 6 - 7.

Kolmen suoritetun äänestyksen jälkeen lautakunta päätti hyväksyä Teija Makkosen vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutetun ehdotuksen.

10.05.2022 Pöydälle

26.04.2022 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi