Tutkimuslupa, Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa - osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista

HEL 2022-002553
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä tutkimushankkeelle Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa - osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista

Viestintäjohtaja

Päätös

Vs. viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Kuntoutussäätiön tutkimus ja kokeilut -yksikön johtaja ********** ja Maria-akatemian tutkimukselle Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa – osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista päätöksen perusteluista tarkemmin ilmenevillä ehdoilla.

Tutkimuslupa koskee Sopu-asiakastietojärjestelmän tietoja sekä Helsingin sovittelutoiminnan asiakkaiden haastatteluita ja kyselyä. Aineiston keruuaika on 15.2.–30.9.2022 ja arvioitu valmistumisaika 30.9.2022.

Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen kokemuksista, sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista osapuolten elämään sekä mahdolliseen väkivallan päättymiseen. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan demografista tietoa sovittelun osapuolista ja siitä, millaisia lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltarikoksia sovitellaan ja kuinka sovittelun osapuolia ohjataan jatkotukipalveluihin. Tutkimuksessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää lähisuhdeväkivaltaan liittyviensovitteluprosessien kehittämistyössä. Tutkimuksessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena ja lähisuhdeväkivaltatyön ehkäisevän koulutuksen kehittämisessä.

Tutkimuksen pääkysymykset ovat:

1) Millaiset ovat sovitteluun otettavien lähisuhteissa tapahtuvien väkivaltarikosten yleiset piirteet.

2) Mitkä ovat lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen uhrien ja tekijöiden kokemukset sovitteluprosessista.

Päätöksen perustelut

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti sovittelun käyttöä rikos- ja riita-asioissa pyritään lisäämään. Sovittelua lisäämällä voidaan vähentää oikeusistuinten kuormitusta. Sovitteluun voidaan ohjata monenlaisia tapauksia mukaan lukien lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltatapauksia, joita oli vuonna 2019 noin kolmannes kaikista sovitteluun ohjatuista väkivaltarikoksista. Lähisuhteissa tapahtuvat väkivaltatapaukset muodostavatkin noin 15% eli noin 2500 tapausta kaikista kyseisenä vuonna sovitteluun ohjatuista tapauksista.

Osapuolina lähisuhdeväkivaltarikoksessa voivat olla aviopuolisot, avopuolisot, perheenjäsenet, lähisukulaiset, eronneet tai eroamassa olevat pariskunnat sekä nykyiset ja entiset seurustelukumppanit.

Lähisuhteissa tapahtuvien väkivaltarikosten sovittelua on myös kritisoitu. Kriittisten näkemysten mukaan näitä tapauksia ei pitäisi koskaan sovitella vaan ne pitäisi aina käsitellä oikeudessa. Aiemmissa lähisuhdeväkivallan sovittelua käsittelevissä tutkimuksissa ja selvityksissä on kuitenkin päädytty sellaisiin arvioihin, että lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltarikoksia voidaan ohjata sovitteluun, kunhan koko prosessi on suunniteltu ja toteutettu huolellisesti.

Tässä tutkimuksessa tuotettavaa tietoa voidaan hyödyntää myös sen arvioimisessa, millä edellytyksillä sovittelua on mahdollista soveltaa lähisuhteissa tapahtuvien väkivaltarikosten kohdalla. Osapuolten kokemukset ovat tärkeitä, kun halutaan saada kattava käsitys sovitteluprosessin toimivuudesta ja sen vaikutuksista väkivaltaan.

Tutkimuslupaan sovelletaan seuraavia ehtoja:

- Kerättyjä tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten.

- Tutkija sitoutuu noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, tietosuojalain 1050/2018 sekä muun voimassa olevan lainsäädännön tutkijoille asettamia vaatimuksia. Hakija mainitsee hakemuksessaan, että aineisto ei tule sisältämään henkilötietoja. Koska hakemuksen liitteenä ei ollut vielä tulevaa kyselylomaketta tms. kaikkia käytettäviä menetelmiä ei ole määritelty tarkasti, tässä vaiheessa jäi vielä epäselväksi, kysytäänkö tai tallennetaanko tutkimukseen osallistuvilta jossakin tutkimuksen vaiheessa henkilötietoja. Mikäli aineisto tulee sisältämään henkilötietoja, Helsingin kaupunki ei salli henkilötietoja sisältävän aineiston tallentamista pilvipalveluihin (kuten OneDrive).

- Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

- Tutkimusaineisto hävitetään tai arkistoidaan arkistolain edellyttämällä tavalla opinnäytetyön hyväksymisen ja julkaisemisen ja tutkimushankkeen valmistumisen jälkeen.

- Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle.

- Tutkija saapuu pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimuksen tuloksia.

- Tutkimuksen valmistuttua tutkimusraportti tai sen sähköinen osoite, josta raportti on luettavissa, toimitetaan Helsingin kaupunginkanslian käyttöön lähettämällä se sähköpostiosoitteeseen:
kanslia.tutkimusluvat@hel.fi.

Päätös tullut nähtäväksi 14.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Pi Krogell-Magni
vs. viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
4. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.