Vahingonkorvaus, autovaurio 14.2.2022 Paciuksenkatu,

HEL 2022-003049
Asialla on uudempia käsittelyjä
23. / 599 §

Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.5.2022 § 67 (autovaurio)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikön vahingonkorvauspäätöksestä 17.5.2022 § 67 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös

Kaupunkiympäristön toimialan hallinto- ja lakipalveluiden lakipalvelut-yksikön päällikkö on 17.5.2022 § 67 päätöksellään hylännyt 14.2.2022 kello 18.20 osoitteessa Paciuksenkatu tapahtuneeseen autovaurioon liittyvän vahingonkorvausvaatimuksen. Päätös on nähtävillä kokonaisuudessaan päätöshistoriassa.

Esitetyt vaatimukset ja perusteet

Hakija on toistanut oikaisuvaatimuksessa vaatimuksensa vahingonkorvauksesta 14.2.2022 kello 18.20 osoitteessa Paciuksenkatu tapahtuneeseen autovaurioon liittyen. Auton rengas ja vanne vaurioituivat kuoppaan ajon seurauksena. Hakija vaatii korvauksena korjauskustannusten määrää, yhteensä 666,20 €. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Hakija toteaa vaatimuksen perusteina muun muassa, että kuopasta ei ollut mitään varoitusmerkkiä. Hakija kertoo sopeuttaneensa ajonopeutensa keliin ja toteaa, että räntäsade ei ole vaikuttanut siihen, että olisi pitänyt hiljentää vauhtia alle kyseisen tien sallitun nopeuden 50 km/h. Kyseisen kuopan osalta päällyste ei vastannut kaupungin hoitoluokan I tielle asetettua vaatimusta, jonka mukaan "päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen". Hakija viittaa päätöksessä todettuihin tien kunnon tarkkailuihin 9.2.2022 ja 2.3.2022, jonka tarkastuksen johdosta kuoppa on päätöksessä todetuin tavoin kirjattu paikatuksi 8.3.2022. Hakija toteaa, että kuoppa oli kuitenkin paikattu vahinkotapahtuman jälkeen joko 16.2.2022 tai 17.2.2022 ja viittaa päätöksen toteamukseen siitä, että kaikkia vähäisiä korjaustoimia ei ole kirjattu.

Oikaisuvaatimuksen liitteeksi hakija on liittänyt kyseisestä ajankohdasta 14.2.2022 klo 18.20 kojelautakameran videopätkän, josta hänen mukaansa selvästi näkee, kuinka auto osuu ajoradan oikeassa reunassa olevaan kuoppaan ja auto/videokuva tärähtää, mikä osoittaa sen, että kyseinen kuoppa tiessä on aiheuttanut auton renkaan ja vanteen vaurioitumisen.

Perustelut

Kaupunkiympäristölautakunta viittasi yksikön päällikön päätöksessä esitettyyn asiaa koskevaan selvitykseen sekä yhtyi yksikön päällikön asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.

Vahingonkorvausvastuun syntyminen edellyttää, että kadun kunnossapito on ollut virheellistä tai huolimatonta tai että kadun kunnossapitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Lisäksi edellytetään syy-yhteyttä virheellisen menettelyn ja aiheutuneen vahingon välillä.

Yksikön päällikön päätös perustuu asiassa saatuun kunnossapitovastaavan selvitykseen. I-kunnossapitoluokkaan kuuluvan Paciuksenkadun kuntoa on seurattu säännöllisesti ja korjaustoimenpiteitä tarvittaessa tehty. Tammi-helmikuussa 2022 esiintyi paljon routavaurioita eikä kaikista tarkastusten yhteydessä suoritetuista pikapaikkauksista ole tehty kirjauksia. Kaupungilla on mahdollisuus korjata päällystevaurio vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupungille. Myös I-luokan kadun päällystevaurion korjaamiseen on oltava kohtuullinen aika havainnosta tai ilmoituksesta.

Vahingon ajankohtana sääolosuhteet kuoppien syntymiselle ovat olleet otolliset lämpötilan vaihdellessa 0-celsiusasteen molemmin puolin. Huokoisen asfaltin sisään tunkeutuva vesi laajenee jäätyessään ja alkaa hajottamaan asfaltin rakennetta, jolloin isokin kuoppa saattaa syntyä tai pienempi laajentua hyvin nopeasti, jopa muutamassa tunnissa. Jokaisen syntyvän kuopan kohdalle ei ole reaaliajassa mahdollista käydä pystyttämässä varoitusmerkkiä.

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikan oli todettu olleen liikennöitävässä kunnossa 9.2.2022 suoritetun tarkastuksen perusteella, jolloin kyseinen kuoppa oli jo kertaalleen paikattu kaupungin oman havainnon perusteella. Helmikuun 2022 aikana kaupungin palautejärjestelmään ei tullut kuopasta ilmoituksia, vaikka Paciuksenkadun liikennemäärät ovat keskimäärin noin 10 480 ajoneuvoa vuorokaudessa. Mahdollista on, että kuoppaa on paikattu hakijan mainitsemana ajankohtana 16.2.2022 tai 17.2.2022 ilman että paikkauksesta kuitenkaan on tehty kirjausta. Helmikuun aikana järjestelmään ei kuitenkaan ole edes hakijalle tapahtuneen vahingon jälkeen tullut muita ilmoituksia ko. kuopasta. Maaliskuun puolella, tarkastusajossa 2.3.2022, kohdan on todettu olleen liikennöitävässä kunnossa. Seuraava ilmoitus syvästä kuopasta kaupungin palautejärjestelmään on kuitenkin tullut jo 4.3.2022, mikä osoittaa sääolosuhteiden olleen edellä kuvatuin tavoin vaikeat. Tämän ilmoituksen johdosta kuoppa on paikattu 8.3.2022.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet.

Oikaisuvaatimuksen liitteenä olevaan kojelautakameran videoon sisältyvästä nopeuslaskurista ilmenee, että ajoneuvon nopeus ennen kuoppaan osumista on ollut kiihtyvä kasvaen enimmillään 60:een kilometriin tunnissa. Siitä nopeus on hieman laskenut ollen välittömästi ennen kuopan kohtaa kuitenkin vielä 58 km/h. Nopeus on tippunut suurimpaan paikalla sallittuun nopeuteen 50 km/h käytännössä vasta juuri kuopan kohdalla kun ajoneuvo kuvasta ilmenevällä tavalla heilahtaa etupyörän osuessa kuoppaan. Lisäksi hakijan jättämistä asiakirjoista ilmenee, että ainakin vaurioituneiden renkaiden sijaan hankitut renkaat ovat ns. matalaprofiiliset (profiilisuhde 40 %). Matalaprofiiliset renkaat ovat erityisen herkkiä vahingoittumaan ja myös vanne vahingoittuu herkemmin renkaan normaalia ohuemman ilmatilan takia. Erikoisrenkaan käyttäjän voidaan katsoa ottavan tietoisen riskin, sillä ajoväylien laatuvaatimuksia ei voida asettaa tällaisten ääriarvojen mukaan.

Kaupunki katsoo hoitaneensa vahinkopaikan kunnossapidon olosuhteet huomioon ottaen asianmukaisesti. Mahdollisen ylinopeuden tai ainakin olosuhteisiin nähden liiallisen tilannenopeuden sekä mahdollisesti matalaprofiilisten renkaiden myötävaikutusta vaurion syntymiseen ei voida poissulkea. Kaupunki katsoo edellä esitetyin ja muutoin yksikön päällikön päätöksestä ilmenevin perustein, että kaupunki ei ole asiassa korvausvelvollinen.

Asiassa ei ole tullut esille mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta ratkaisun lopputuloksen muuttamiseen.

Lopputulos

Helsingin kaupunki ei ole vahingonkorvauslain nojalla vastuussa hakijan ajoneuvon vaurioista.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoi, että lakipalvelut-yksikön päällikön päätöstä ei ole syytä muuttaa

Sovellettu lainsäädäntö

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1-4 §, 14 §

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Kuntalain (410/2015) 137 §:n mukaan kunnan viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Tässä tapauksessa oikaisuvaatimuksen on tehnyt asianosainen.

Kuntalain 134 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus tehdään toimielimen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle. Kuntalain 138 §:n mukaisesti oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätös on lähetetty hakijalle tiedoksi sähköpostitse 17.5.2022. Oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnalle on saapunut 25.5.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Hallinto Hallinto- ja lakipalvelut Lakipalvelut Yksikön päällikkö 17.05.2022 § 67

Päätös

Lakipalvelut-yksikön päällikkö päätti hylätä hakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Hakija on 25.2.2022 esittänyt kaupungille 1500,00 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen, jota on myöhemmin täsmennetty määrältään 666,20 euron suuruiseksi. Vaatimuksen mukaan hakijan ajoneuvo vaurioitui 14.2.2022 kello 18:20 ajettaessa kuoppaan osoitteessa Paciuksenkatu. Hakijan kertoman mukaan ajokaistan oikealla puolella on ollut iso kuoppa eikä hakija ole kerennyt väistämään kuoppaa huonon näkyvyyden takia. Hakijan mukaan vahinkoaikaan on ollut räntäsadetta ja sohjoinen keli.

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Kadun kunnossapito käsittää muun muassa katurakenteiden kunnossapidon, kuten rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen.

Helsingissä kadut ja kevyen liikenteen väylät jaetaan kolmeen hoitoluokkaan katuluokituksen sekä väylän vilkkauden mukaan. Pääkadun ja erittäin vilkkaan liikenteen väylän (I-luokan kadun) päällysteessä ei ole vaurioita yksittäisiä viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys on vähäinen. Kokoojakadun ja vilkasliikenteisen kevyen liikenteen väylän (II-luokan kadun) päällysteessä voi olla lieviä vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa olla huomattava. Tonttikadun ja vähäliikenteisen kevyen liikenteen väylän (III-luokan kadun) päällysteessä sallitaan vaurioita kohtuullisin määrin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaratilanteita.

Paciuksenkatu on pääkatu ja luokiteltu I-luokkaan kunnossapidon suhteen. Päällysteessä sallitaan yksittäisiä viivahalkeamia ja vähäinen urasyvyys.

Vahinkopaikan kunnossapitotoimenpiteistä on pyydetty selvitys alueen kunnossapidosta vastaavalta. Selvityksen mukaan vahinkopaikalla on tehty katutarkastus 9.2.2022 ja 2.3.2022, jolloin katu on ollut liikennöitävässä kunnossa. Kaupungin palautejärjestelmään on ilmoitettu vahinkopaikan kohdalla sijaitsevasta kuopasta 4.3.2022, jonka johdosta kyseinen kuoppa on paikattu 8.3.2022.

Ilmatieteenlaitoksen Kaisaniemen mittausasemalla tehtyjen mittausten mukaan sää on vahinkohetkeä edeltävän viikon aikana vaihdellut 0 °C molemmin puolin, -4,6°C ja +2,7°C asteen välillä, jääden vahinkopäivänä hieman plussan puolelle, +2,4°C ja +0,6°C asteen välille. Lumikertymä on laskenut viikon aikana 30 senttimetristä vahinkohetken 20 senttimetriin. Vahinkopäivän iltapäivällä on esiintynyt runsasta räntäsadetta.

Tammi- ja helmikuussa on esiintynyt poikkeuksellisen paljon routavaurioita, johtuen lämpötilan vaihtelusta 0 °C molemmin puolin. Paciuksenkadun kuntoa on seurattu säännöllisesti ja korjaustoimenpiteitä on tarvittaessa tehty. Kyseisen kuopan aiemmasta paikkauksesta ei löydy kirjausta, mutta sekä hakijan lähettämistä että selvityksen mukana toimitetuista kunnossapidon tarkkailuajolta otetuista kuvista kuitenkin näkyy, että kohtaa on paikattu aiemmin. Vähäisiä korjaustoimia ei kirjata, koska ne tehdään kunnossapitotarkkailun yhteydessä. Kaupungin palautejärjestelmään ei ollut tullut kuopasta ilmoituksia helmikuun aikana, ei edes hakijan kuoppaan ajon jälkeen. Tämä puoltaa sitä, että kuoppa ei ole aiheuttanut vaaraa.

Kuoppien syntyminen märkiin ajoratoihin johtuu ajoradalla olevasta vedestä, lämpötilan vaihtelusta 0 °C molemmin puolin sekä ajoneuvojen renkaiden kuluttavasta yhteisvaikutuksesta. Asfaltti on huokoista, joten vesi pääsee tunkeutumaan sen rakenteisiin. Jäätyessään vesi laajenee ja alkaa hajottamaan asfaltin rakennetta. Näin ollen olosuhteiden ollessa kuoppien syntymiselle otolliset, saattaa isokin kuoppa syntyä hyvin nopeasti, jopa muutamassa tunnissa.

Pelkkä asfaltin päällystevaurio ei yksinään aiheuta kaupungille korvausvastuuta. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitoon liittyvä vahingonkorvausvastuu perustuu lähtökohtaisesti tuottamukseen, eli kadun kunnossapitäjän on vahingonkorvausvastuun syntymiseksi täytynyt syyllistyä johonkin laiminlyöntiin, huolimattomuuteen tai virheelliseen menettelyyn. Lisäksi edellytetään, että toiminnan tai laiminlyönnin ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys.

Kadun kunnossapitäjä vapautuu vahingonkorvausvastuustaan osoittamalla, että kunnossapito on hoidettu asianmukaisesti. Asianmukaisen kunnossapidon tasoa arvioitaessa otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet.

Vahingonkärsijän oma myötävaikutus voi alentaa tai poistaa kunnossapidosta vastuussa olevan korvausvastuun. Vaikka päällystevauriot olisivatkin joskus hankalia havaita, ajoneuvojen kuljettajia sitovat silti tieliikennelain säännökset. Ajoneuvon kuljettajan on tieliikennelain mukaan noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi. Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä muut olosuhteet. Ajoneuvo on kyettävä hallitsemaan kaikissa liikennetilanteissa. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan tien näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa.

Kaupungilla on oltava kohtuullinen aika korjata päällystevauriot myös I-luokan kaduilla, sillä katuja ei voida pitää reaaliaikaisesti kaikilta osin hoitoluokan edellyttämässä kunnossa. Kaupungilla on mahdollisuus korjata päällystevaurio vain, jos se havaitaan tarkastusten yhteydessä tai jos tienkäyttäjä ilmoittaa siitä kaupungille. Paciuksenkadun kautta ajaa keskimäärin noin 10 480 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaupungin palautejärjestelmään oli tehty ilmoitus kuopasta 4.3.2022. Kaupungin palautejärjestelmään saapuneet palautteet pyritään käsittelemään viiden arkipäivän kuluessa. Kuoppa on paikattu 8.3.2022. Kaupungille on myös osoitettu vahingonkorvausvaatimus tammikuussa tapahtuneesta vahingosta samassa kohdassa sijainneesta kuopasta. Kyseisen vaatimuksen johdosta vahinkopaikka on tarkistettu 9.2.2022, jolloin kuoppa oli jo kertaalleen paikattu kaupungin oman havainnon perusteella. Tämän jälkeen kuoppa on ehtinyt muodostua uudelleen 4.3.2022 mennessä.

Vahingon ajankohtana olosuhteet kuoppien syntymiselle ovat olleet otolliset, ja kuoppa on saattanut syntyä hyvin nopeasti. Paciuksenkadun kuntoa on seurattu säännöllisesti ja korjaustoimenpiteitä on tarvittaessa tehty. Vahinkopaikan on todettu olevan liikennöitävässä kunnossa 9.2.2022 ja 2.3.2022 tehdyillä tarkastusajoilla. Kaupunki on saanut ilmoituksen kuopasta 4.3.2022. Kunnossapidolliset toimenpiteet on suoritettu asianmukaisesti 8.3.2022. Kaupungin palautejärjestelmään ei ole tullut ilmoituksia kyseisestä kuopasta ennen 4.3.2022 ilmoitusta.

Edellä esitetyin perustein kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

Sovelletut oikeusohjeet

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Tieliikennelaki (729/2018) 3 §, 5 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §, 14 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 30.12.2020 § 53

Lisätiedot

Riitta Mäkelä, valmistelija, puhelin: 310 28382

kymp.korvausasiat@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.11.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutki kysymystä kunnan korvausvelvollisuudesta tai korvauksen määrästä. Vahingonkorvausasiassa toimivaltainen tuomioistuin on yleinen alioikeus.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 3. vaatimusten perustelut
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Helena Loikkanen, lakimies, puhelin: 09 310 24512

kymp.korvausasiat@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 25.5.2022
2. Oikaisuvaatimus 25.5.2022, saate

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.