Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vuokraus, toimitila, Mäkelänkatu 84, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003110
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 14

Korjaus yksikön päällikön päätös 1.3.2022 § 8, Vuokrasopimuksen päättäminen ja uusi sopimus, luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti korjata tekemäänsä päätöstä 1.3.2022 § 8 seuraavasti:

Helsingin luonnontiedelukio 1.1.2022 alkaneen vuokrasopimuksen 211028213 huoneistoalaltaan 6 472 htm² suuruisen tilan arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 99 604,08 euroa/kk eli 15,39 euroa/m²/kk.

Muilta osin yksikön päällikön päätös säilyy entisellään.

Päätöksen perustelut

Voimassa oleva vuokrasopimus nro 211022857 päätettiin 31.12.2021 ja nykyinen sopimus korvattiin kahdella uudella sopimuksella, jotka koskevat kahden eri koulun käytössä olevia tiloja.

Helsingin luonnontiedelukion uuteen 1.1.2022 alkaneeseen sopimukseen 211028213 on tullut virhe, joka korjataan tällä päätöksellä.

Tilat on vuokrattu Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta. Vuokranantaja on indeksikorottanut vuokraa 1.1.2022 alkaen. Tätä korotusta ei ollut huomioitu aiemmin tehdyssä päätöksessä 1.3.2022 § 8.

Päätös tullut nähtäväksi 08.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
vs. yksikön päällikkö