Vuokraus, toimitila, Mäkelänkatu 84, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen / Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003110
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 58

Muutos yksikön päällikön päätökseen, vuokraus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Luonnontiedelukio, Mäkelänkatu 84

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti muuttaa tekemäänsä päätöstä 1.3.2022 (HEL 2022-003110) siten, että osoitteessa Mäkelänkatu 84 sijaitsevien 6472 htm² suuruisten kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle vuokrattujen tilojen nykyiseen kokonaisvuokraan lisätään ylläpitovuokra 2,44 euroa/m²/kk alkaen 1.8.2022.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle aiheutuva arvonlisäveroton uusi kokonaisvuokra vuokrasopimukselle 211028213 on 115 395,76 euroa/kk eli 17,83 euroa/m²/kk. Lisäksi peritään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,5 euroa/m²/kk.

Muilta osin yksikön päällikön päätös säilyy ennallaan.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin ja Mäkelänkatu 84 omistajan, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen välisen vuokrasopimuksen mukaan kiinteistön huolto- ja ylläpitovastuu kuuluu vuokralaiselle, Helsingin kaupungille. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa kiinteistön ylläpitoon ja vuosihuoltoihin liittyvistä kustannuksista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta ei kuitenkaan aiemmin ole peritty ylläpitovuokraa. Lukiorakennuksia koskeva ylläpitovuokra vuodelle 2022 on 2,44 euroa/ m²/kk.

Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö