Vuokraus, tilat, Parmaco Oy, päiväkodit Vanhainen ja Kannelmäki, Pelimannintie 16, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-003295
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 10

Vuokraus, tilat, Parmaco Oy, päiväkodit Vanhainen ja Kannelmäki, Pelimannintie 16, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata tiloja 1.1.2022 alkaen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatukselle osoitteessa Pelimannintie 16 sijaitsevasta Parmaco Oy:n omistamasta tilaelementtirakennuksesta C seuraavasti:

Päiväkoti Kannelmäki ja päiväkoti Vanhainen toimivat osoitteessa Pelimannintie 16 sijaitsevan paviljongin C-rakennuksessa. Huoneistoalaltaan 1689 htm² suuruiset tilat vuokrataan siten, että tilavuokra on 37 124,22 euroa/kk eli 21,98 euroa/m²/kk ja ylläpidon kustannukset ovat 2,90 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisävuokra paviljongin muutostöistä veloitetaan 4,43 euroa/m2 ajalta 1.1.2022-31.12.2023.

Kokonaisvuokra on yhteensä 29,81 euroa/m2/kk, 50 349,09 euroa/m2/kk, 604 189,08 euroa/m2/v.

Määräaikainen vuokrasopimus alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2023. Vanhat vuokrasopimukset 211022241(Kannelmäki) ja 211022640 (Vanhainen) päättyvät 31.12.2021.

Sopimuksessa noudatetaan paviljonkitoimittajan Parmacon ja Helsingin Kaupungin välillä sovittuja ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Päiväkoti Kannelmäki siirtyi väistöön osoitteessa Pelimannintie 16 sijaitsevaan paviljonkiin marraskuussa 2021. Päiväkoti Vanhainen muutti joulukuussa
2021 uudishankkeen tieltä paviljonkitilaan väistöön.

Lisävuokra koostuu päiväkodin paviljongin päiväkodin muutostöistä sekä leikkipihan muutostöistä. Muutostöiden hinta oli 174 000e. Kohde on toiminut aiemmin koulun väistötilana

Päätös tullut nähtäväksi 03.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö