Kehittämisvaraus, asuntohanke, tontti 17023/2 ja yleiset alueet, Bonava Suomi Oy

HEL 2022-003356
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 549 §

Alueen varaaminen Bonava Suomi Oy:lle asuntohankkeen kehittämistä varten (Itä-Pasila, AL-tontti 17023/2)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus varasi Bonava Suomi Oy:lle (y-tunnus 2726714-3) alueen Itä-Pasilasta kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeen kehittämistä varten (tonttivaraus) seuraavasti:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen.
  • Alueen pinta-ala on noin 3 000 m².
  • Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja liitteen 3 mukaisia yleisiä varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hakemus ja hankkeen kuvaus

Bonava Suomi Oy (hakija) pyytää 19.1.2022 päivätyllä hakemuksella Asemamestarinkadun ympäristön varaamista korttelin kehittämiseksi 31.12.2023 asti. Hakijan tavoitteena on toteuttaa suunnitteluvarausalueelle kaksi asuinrakennusta. Tarkoituksena on purkaa tontilla sijaitseva toimistorakennus sekä täydennysrakentaa korttelia. Hanke vaatii asemakaavan muutoksen.

Hakija on neuvotellut hankkeesta tontin 17023/2 nykyisen vuokralaisen Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n kanssa sekä tontin 17023/3 ja viereisen yleisen alueen alla sijaitsevan maanalaisen alueen vuokralaisen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:n kanssa. Hakemus on oheismateriaalissa.

Asemakaava- ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 12077, joka on tullut voimaan 1.3.2013. Tontin 17023/2 kaavamerkintä on AL, joka mahdollistaa asuin-, liike- ja toimistorakentamisen. Tontin rakennusoikeus on 3 550 k-m2. Tontilla sijaitsee vuonna 1976 valmistunut kolmekerroksinen toimistorakennus. Varattavaksi esitettävä alue on lisäksi osin katualuetta ja osittain puistoaluetta, jolla sijaitsee korttelia palvelevia maanalaisia tiloja, kuten pysäköintiä. Kaupunki omistaa varattavaksi esitettävän alueen.

Varausalueen vuokralaiset Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry sekä Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö ovat valtuuttaneet hakijan hakemaan varausta sekä asemakaavamuutosta alueelle.

Hakija on käynyt kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun kanssa neuvotteluja alueen asemakaavan muuttamisesta. Asemakaavoituspalvelun mukaan hanke vastaa kaupunkiympäristölautakunnan 8.10.2019 § 493 hyväksymiä Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) esitetään muutettavaksi asuinkerrostalojen kortteliksi (AK), joka mahdollistaisi nykyisen rakennusten korvaamisen asuinrakennuksilla.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on kantakaupunki C2-aluetta.

Maanvuokrasopimukset

Tontti 17023/2 on vuokrattu pitkäaikaisesti liike- ja toimistotarkoitusta varten Suomen nuorisoalan kattojärjesto Allianssi ry:lle 31.12.2035 asti. Asemamestarinkadun alueeseen ja sen viereiseen puistoon kohdistuu lisäksi maanalainen vuokraus. Pysäköintitarkoituksiin osoitettu maanalainen tila on vuokrattu Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle 31.12.2035 asti.

Varausaikana neuvotellaan maanvuokrasopimusten päättymisestä.

Varausehdot

Erityisissä varausehdoissa on huomioitu muun muassa asuntojen rahoitus- ja hallintamuodot sekä Itä- ja Länsi-Pasilan kehittämisperiaatteiden kaupunkikuvalliset ja toiminnalliset tavoitteet. Asuntohankkeet toteutetaan omistusasuntotuotantona.

Hankkeessa tulee pyrkiä siihen, että rakennus kokonaisuudessaan täyttää vähintään A2018 energiatehokkuusluokalle asetetut vaatimukset siten, että E-luku on ≤75 (kWhE/(m2vuosi).

Varausesitys on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun sekä kaupunginkanslian aluerakentaminen -yksikön kanssa. Erityiset varausehdot ovat liitteenä 2 ja yleiset varausehdot ovat liitteenä 3.

Varauksen perustelut ja tonttien myöhempi luovutus

Kaupunginhallitus on 1.4.2019, 220 § hyväksynyt Helsingin tontinluovutusta koskevat linjaukset sekä niitä tarkentavat soveltamisohjeet. Tontinluovutusta koskevien linjausten mukaan kaupunki voi varata asunto- ja yritystontteja suoravarauksena ilman julkista hakua tapauskohtaisesti arvioitavin perustein. Soveltamisohjeen (kohta 2.5.) mukaan asuntotontteja voidaan varata ilman avointa hakumenettelyä tai kilpailua, silloin kun kilpailuttaminen tai avoimen haun järjestäminen ei ole mahdollista tonttiin kohdistuvan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen vuoksi ja tontti varataan tontin vuokralaiselle ja/tai tämän valitsemalle yhteistyökumppanille täydennysrakentamishanketta varten.

Tontit on tarkoitus luovuttaa myöhemmin myymällä. Soveltamisohjeen (kohta 3.3.) mukaan tontti, joka muutoin luovutettaisiin vuokraamalla, voidaan erityisin perustein luovuttaa myymällä. Tällainen erityinen peruste voi olla olemassa ainakin tilanteissa, jossa tontin myyminen edistää merkittävästi vuokratun jo rakennetun tontin täydennysrakentamista.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin maa- ja vesialueiden varaamisesta rakentamiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 14.06.2022 § 372

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Bonava Suomi Oy:lle (y-tunnus 2726714-3) varataan alue Itä-Pasilasta asuntohankkeen kehittämistä varten (tonttivaraus) seuraavin ehdoin:

  • Varausalue on liitekartan 1 mukainen. Alueen pinta-ala on noin 3000 m².
  • Varaus on voimassa 31.12.2023 saakka.
  • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteen 2 erityisiä ja yleisiä varausehtoja.
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Mia Kajan, erityisasiantuntija, puhelin: 310 15820

mia.kajan@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi