Hankinta, Pakilan alueurakan 1.10.2019 - 30.9.2024 lisätyövarauksen korottaminen

HEL 2022-003632
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 11

Pakilan alueurakan 1.10.2019 - 30.9.2024 lisätyövarauksen korottaminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Kunnossapitoyksikön päällikkö päätti korottaa yleisten alueiden kunnossapidon Pakilan alueurakan lisätyövarausta 850 000 eurolla (alv. 0 %) siten, että lisätyövarus on koko urakan ajalle 2019–2024 yhteensä 2 647 000 euroa (alv. 0 %). Lisätyöt hankitaan YIT Suomi Oy:ltä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa 4.4.2019 (HEL 2018-008527) kaupunkiympäristön toimialan ylläpitopalvelun (nykyinen yleiset alueet palvelu) tekemään sopimuksen Pakilan alueurakasta 1.10.2019 - 30.9.2024 YIT Suomi Oy:n kanssa. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 6 640 425,23 euroa (alv. 0 %). Hankinnan arvo sisältää lumen kuljetusta 168 000 euroa (alv. 0 %).

Lisäksi jaosto oikeutti ylläpitopalvelun käyttämään Pakilan alueurakkaan mahdollisesti tuleviin lisätöihin 597 000 euroa (alv. 0 %).

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto korotti 30.6.2022 § 81 lisätyövarausta 1 200 000 eurolla (alv 0 %).

Lisätyövarauksen korotustarve

Nykyinen lisätyövarauksen korotustarve muodostuu pääosin poikkeuksellisen runsaslumisista talvista 2021–2022, 2022–2023 ja niiden hoitoon tarvittavista lisäkalustotarpeista sekä lumenkuljetuksista. Alueurakassa kaikki lumenkuljetus tilataan lisätöinä urakan sopimuksen mukaisella yksikköhinnalla € / m³. Lumenkuljetukseen sisältyy myös lumen varapaikkojen tyhjennys varsinaisille paikoille, joka tarkoittaa kaksinkertaista kustannusta samoille lumille.

Urakkaan sidottu vuotuinen lumenkuljetuksen määrä on 30 000 m³. Talvena 2021–2022 lunta kuljetettiin yhteensä 224 079 m³ ja 2022–2023 lunta kuljetettiin yhteensä 136 612 m³. Kuluneen talven lumimäärän takia alueurakkaan maksettiin lumenkuljetuksen yksikköhinnan tarkistamisen seurauksena AYSE:n mukaisesti lisätöinä 276 008,63 euroa (alv. 0 %). Yksikköhinnan tarkistamisen lisäksi normaalia sopimukseen sisältyvää lumenkuljetusta on maksettu talven 2022–2023 osalta 77 200,48 euroa. Poikkeusolosuhteiden takia lumenajoa varten tilattu lisäkalusto kustansi 86 875,00 euroa. Lumenajon kustannusten lisäksi, Helsingin energiansäästötalkoiden johdosta, yleisessä käytössä olevien portaiden lämmitys katkaistiin. Tämän takia liikkumisen kannalta tärkeiden portaiden talvihoito jouduttiin toteuttamaan mekaanisesti ja käsilumityöt tilaamaan lisätöinä aiheuttaen lisäkustannuksia.

Talven 2022–2023 lisätyökustannukset olivat 549 886,57 euroa (alv. 0 %), joista lumenajojen osuus oli 515 889,07 euroa (alv. 0 %). Talven lisätyötilaukset sisältävät kaiken lumenkuljetuksen, lisäkalustotarpeet, hiekoitushiekan logistiset kustannukset ja bonukset, portaiden käsilumityöt sekä lumen yksikköhinnan tarkistamisen. Lisääntyneiden roska-astioiden aiheuttama todellisten hoitokustannusten kasvu aiheuttaa itsessään 150 000 euron lisätyökustannuksen koko urakka-ajalle.

Tilatut lisä- ja muutostyöt urakka-aikana:

  • lisä- ja muutostöitä vuonna 2020 tilattu 100 394,75 euroa, alv. 0 %
  • lisä- ja muutostöitä vuonna 2021 tilattu 288 658,64 euroa, alv. 0 %
  • lisä- ja muutostöitä vuonna 2022 tilattu 1 148 263,23 euroa, alv. 0 %
  • lisä- ja muutostöitä vuonna 2023 tilattu 391 386,61 euroa, alv.0 %

Lisätyövarauksen alaisia töitä on tähän mennessä tilattu (2019–2023) 1 928 703,23 euroa / 1 797 000 euroa.

Sovelletut säännökset

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ”hankintalaki” 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hankintasopimusta voidaan muuttaa ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen tehdä lisätöitä tai -palveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Hankintalain 136 §:n 3 momentin mukaan 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun muutoksen arvo ei saa olla enemmän kuin 50 prosenttia alkuperäisen sopimuksen arvosta. Jos 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja muutoksia tehdään peräkkäin useampia, arvioidaan jokaista muutosta itsenäisenä. Tällaisten muutosten tavoitteena ei saa olla tämän lain säännösten kiertäminen.

Koska nykyinen sopimuskausi on päättymässä 30.9.2024, nyt kyseessä olevien lisätöiden kilpailuttamien ei ole tarkoituksenmukaista teknisistä ja taloudellisista syistä ja kilpailuttaminen aiheuttaisi kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Viranhaltijan toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita (10 luku 1 § 3 momentti 3 kohta). Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen (Kylk 13.12.2022 § 711) mukaan hankintalain 136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa hankintavaltuus määräytyy sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon perusteella. Kyseisen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaan Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden yksikönpäälliköillä on hankintavaltuudet enintään 1 000 000 euron suuruisiin hankintoihin. Näin ollen Kunnossapitoyksikön päällikkö on toimintavaltainen päättämään sopimusmuutoksesta.

Päätös tullut nähtäväksi 25.08.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Toni Paakkunainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38968

toni.paakkunainen@hel.fi

Päättäjä

Olli Markkanen
vs. yksikön päällikkö