Vuokraus, toimitila, Kaasutintie 6, Oy Power Trucks Finland Ltd / Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-003670
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Vuokraus, toimitila, Kaasutintie 6, Oy Power Trucks Finland Ltd / Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata Oy Power Trucks Finland Ltd:ltä osoitteesta, Kaasutintie 6, 00770 Helsinki, yhteensä noin 240 m2 tilan varastotilaksi 15.3.2022 lukien.

Maksettava kokonaisvuokra on 2 500 euroa/kk. Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokraan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Vuokrauksessa noudatetaan liitteenä 1 olevaa vuokrasopimusluonnosta liitteineen. Vuokra-aika ja vuokranmaksu alkavat 15.3.2022.

Vuokrasopimus on määräaikainen ja päättyy ilman erillistä irtisanomista 14.3.2027. Sopimus kuitenkin jatkuu toistaiseksi voimassa olevana vuoden kerrallaan, ellei sen päättymisestä erikseen ilmoiteta 3 kk ennen vuokrakauden päättymistä. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 14.1.2027, jolloin sopimus voi päättyä aikaisintaan 14.3.2027.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti edelleen vuokrata tämän, noin 240 m2 tilan, varastotilaksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle liitteen 1 mukaisin ehdoin, arvonlisäverottoman vuokran ja vuokra-ajan mukaan.

Vuokran lisäksi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa vuokraamastaan tilasta kaupunkiympäristön toimialan perimän arvonlisäverottoman hallintokulun, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa erillistä laskutusta vastaan osuuden vuokrauskohteen öljylämmityksestä, sähkön- ja vedenkulutuksesta liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarvitsi lisää varastotilaa jääkoneiden säilytykseen ja huoltoon. Tilavaihtoehtoja tarkasteltiin ja tarvetta parhaiten vastasi tämä kohde niin toiminnallisuuden kuin sijainnin osalta.

Päätös tullut nähtäväksi 14.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimusluonnos liitteineen

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.