Hankesuunnitelma, vuokrattavat tilaelementtirakennukset, päiväkoti ja koulu, Pohjois-Pasila

HEL 2022-003834
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 381 §

Tilaelementeistä koostuvien tilapäisten tilojen vuokraaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Parmaco Oy:ltä ja Adapteo Oy:ltä yhteensä 2 652 htm² laajuiset tilaelementeistä koostuvat lisätilat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön liitteenä olevan 11.3.2022 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että viiden vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja investointikustannuksen kokonaissumma on yhteensä enintään 6 112 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan vuokrasopimukset Parmaco Oy:n ja Adapteo Oy:n kanssa sekä tekemään vuokrasopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen tarve

Pasilan peruskoulun sekä varhaiskasvatuksen tilat eivät ole enää riittävät alueen kasvavalle palvelutarpeelle. Postipuiston uusi asuinalue Pohjois-Pasilassa rakentuu nopeasti. Väestöennusteen mukaan 1–15 -vuotiaiden lasten ja nuorten määrä kasvaa 1 100:lla vuoteen 2036 mennessä. Väliaikaiset noin 200 oppilaalle mitoitetut perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilaelementeistä koostuvat lisätilat pyritään saamaan käyttöön 1.8.2022. Niitä tullaan käyttämään joustavasti alueen muuttuvan palvelutarpeen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käytössä ennen alueen uudisrakennushankkeiden valmistumista.

Hankkeen kiireellisyyden vuoksi valmistelevat työt on käynnistetty maaliskuussa 2022. Valmistelevina töinä on tehty muun muassa tilaelementtien sisäisiä keittiö- ja luokkatilamuutoksia. Lisäksi on suoritettu siirtoa valmistelevia maanrakennustöitä sekä aloitettu rakennusluvan hakuprosessi.

Vuokrattavat tilat

Siirtokelpoiset tilaelementit ovat nopealla aikataululla kustannustehokkain vaihtoehto toteuttaa riittävä määrä aloituspaikkoja Pasilan alueelle. Lisätilat on tarkoitus toteuttaa siirtämällä Pohjois-Pasilaan osoitteeseen Kustinpolku 20 sijaitsevalle Y-tontille 17119/1 Parmaco Oy:ltä vuokratut tilaelementit Sinivuokonpolulta (päiväkoti) sekä Adapteo Oy:ltä vuokratut tilaelementit Hilatieltä (koulu). Kyseiset siirrettävät tilaelementit ovat jääneet nykyisissä sijainneissaan tarpeettomiksi pysyvien tilojen valmistuttua.

Tilaelementit sijoitetaan tontille 17119/1 siten, että kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan käyttöön suunnitellun uudisrakennuksen toteuttaminen samalle tontille on mahdollista samanaikaisesti tilapäisten tilojen käytön aikana mahdollisimman häiriöttömästi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 8.3.2022 hyväksynyt Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten lisätilojen tarvepäätöksessä. Tilojen toteuttamisessa tullaan huomioimaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan tarvepäätöksen mukaisesti henkilöstön ja oppijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä sekä varmistetaan tilojen kokonaistaloudellisuus ja kiinnitetään erityistä huomiota tilojen valmistumiseen sovitussa aikataulussa.

Vuokraus ulkoiselta toimijalta ja hankkeen kustannukset

Ulosmaksettava kokonaisvuokra 60 kk:n määräajalta 1.8.2022–31.7.2027 on yhteensä noin 3 352 000 euroa.

Ulosmaksettava vuokra jakautuu vuokranantajien kesken siten, että Parmaco Oy:lle maksetaan noin 22 800 €/kk ja Adapteo Oy:lle noin 33 000 €/kk.

Parmaco Oy:ltä vuokratun Sinivuokonpolulta siirrettävän päiväkotipaviljongin investointina Parmaco Oy:lle maksettavat arvonlisäverottomat siirto-, asennus- ja muutoskustannukset ovat noin 700 000 euroa. Adapteo Oy:ltä vuokratun Hilatieltä siirrettävän koulupaviljongin investointina Adapteo Oy:lle maksettavat arvonlisäverottomat siirto-, asennus- ja muutoskustannukset ovat noin 600 000 euroa.

Päätöksen mukainen enimmäishinta 6 112 000 euroa sisältää investointikustannuksia yhteensä 2 760 000 euroa. Investointikustannuksiin sisältyvät edellä mainitut siirto-, asennus- ja muutoskustannukset sekä maanrakennustyöt.

Tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Arvioitu tilakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on vuodessa noin 1 363 500 euroa, eli noin 113 625 euroa kuukaudessa. Neliövuokran perusteena on 2 562 htm². Kuukausivuokra on 44,35 euroa/htm²/kk, joka muodostuu tilavuokrasta 21,80 euroa/htm²/kk, ylläpitovuokrasta 2,90 euroa/htm²/kk, yleiskustannuksesta 0,50 euroa/htm²/kk sekä investointikustannuksina aiheutuvista siirto-, asennus-, muutos- ja maarakennustöistä muodostuvasta 60 kk:n määräajalle jyvitettävästä perustamiskustannuksesta 19,15 euroa/htm²/kk.

Tilojen käyttöönottoaikataulu

Tavoitteena on, että tilat luovutetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön viimeistään 1.8.2022.

Rahoitus

Ulosmaksettava vuokra rahoitetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttötalousmäärärahoista. Investointikustannukset rahoitetaan vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevan talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalta
8 02 02 06 Kohdentamattomat korjaushankkeet ja väistötilat.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 1 momentin 9 kohdan sekä kaupunginhallituksen 18.9.2017 § 865 päätöksen perusteella kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään vuokraamisesta, kun määräaikaisen sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo on yli 5 miljoonaa euroa, mutta enintään 10 miljoonaa euroa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 07.04.2022 § 28

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle Pasilan peruskoulun ja päiväkodin väliaikaisten, osoitteeseen Kustinpolku 20 toteutettavien, huoneistoalaltaan yhteensä noin 2 652 htm² suuruisten lisätilojen 11.3.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että määräaikaiselta viiden vuoden vuokra-ajalta maksettavien arvonlisäverottomien vuokrien ja rakennuspaikan järjestelyihin liittyvien investointikustannusten kokonaissumma on yhteensä enintään 6 112 000 euroa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli tiimipäällikkö Kalevi Hinkkanen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hilden
Lisätiedot

Juha Honkanen, rakennusinsinööri, puhelin: 310 22784

juha.honkanen@hel.fi

Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 310 43867

kalevi.hnkkanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. Kustannusarvio 29.3.2022 Pasilan peruskoulu ja päivkoti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.