Vuokraus, perusparannetut tilat, Lauttasaaren ala-aste, Myllykalliontie 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004536
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 19

Vuokraus, perusparannetut tilat, Lauttasaaren ala-aste, Myllykalliontie 3, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Lauttasaaren ala-asteelle huoneistoalaltaan 5 405 htm2 kokoiset tilat osoitteessa Myllykalliontie 3 seuraavasti:

Lauttasaaren ala-asteen uusi vuokra on 123 828,55 euroa/kk eli 22,91 euroa/m²/kk, josta pääomavuokra on 19,87 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 3,04 euroa/m²/kk ja johon lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Lisäksi Lauttasaaren ala-asteelta veloitetaan ajalla 1.4.2022 – 31.12.2023 kunnossapidon lisävuokraa 1,02 euroa/m²/kk. Lisävuokraa tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti 1.1.2023, kuitenkin niin, että lisävuokra ei vähene, jos indeksi pienenee.

Arvonlisäveroton kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 132 044,20 euroa/kk (24,43 euroa/m²/kk). 

Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi 12 kk irtisanomisajalla. Ensimmäinen mahdollinen sopimuksen päättymispäivä on 31.3.2042.

Jos vuokrasopimus päättyy ennen 31.3.2042 vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan vuokran siten, että koko jäljellä oleva vuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Sopimuksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Samassa yhteydessä päätetään nykyiset vuokrasopimukset 211022707, 211022997 ja 211027956 päättymään 31.3.2022 ja tehdään tarvittavat hyvitykset vuodelta 2022. Lisäksi siirretään päätettäviltä sopimuksilta voimassa olevat lisävuokrat uudelle sopimukselle.

Päätöksen perustelut

Rakennukseen on tehty laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus. Hankkeessa ajanmukaistettiin tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusittiin talotekniset asennukset, parannettiin energiataloutta sekä korjattiin vaurioituneet julkisivut, ikkunat ja vesikatto. Hankkeen yhteydessä korjattiin kosteusvaurioituneita rakenteita ja rakennettiin uusi salaojitusjärjestelmä. Lisäksi musiikkiopiston käytössä olleet entiset kirjastotilat otettiin koulukäyttöön riittävän tilakapasiteetin takaamiseksi.

Perusparannushankkeen valmistuttua Lauttasaaren ala-asteen käyttäjät pääsevät toimimaan terveellisessä, turvallisessa ja toimivassa, uuden opetussuunnitelman toteuttamista tukevassa oppimis- ja työskentely-ympäristössä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt tarveselvityksen ja antanut hankkeesta puoltavan lausunnon 9.10.2018.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Lauttasaaren ala-asteen perusparannuksen 7.8.2018 päivätyn hankesuunnitelman 28.11.2018.

Päätös tullut nähtäväksi 29.03.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sanna Rautajärvi, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32554

sanna.rautajarvi@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö