Yhtiökokoukset vuonna 2022, Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat

HEL 2022-004541
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 63 §

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja sekä omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiön omistamat rakennukset ovat pääasiassa Helsingin kaupunkikonsernin oman palvelutuotannon käytössä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin rakennus muodostaa oman itsenäisen osakesarjan. Yhtiön tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää sekä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti ylläpidettyjä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on hoitaa huolellisesti kaupungin omaisuutta sekä säilyttää yhtiön talous ja toimintakyky vahvoina.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2022. Yhtiökokouksessa päätettiin muun muassa yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyistä asioista.

Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.6.2022. Yhtiökokouskutsu on liitteenä 1. Kutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa seuraavat asiat:

 • varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 tekemien tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeneiden päätösten kumoaminen
 • esitetään korjattu tilinpäätös ja toimintakertomus
 • esitetään tilintarkastuskertomus
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen on havaittu, että varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetussa tilinpäätöksessä oli erheellisesti jäänyt rahastoimatta tilikaudella kerättyjä rahoitusvastikkeita lainanlyhennysrahastoon.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettua tilinpäätöstä on edellä mainitusta syystä tarpeen oikaista ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.04.2022 § 51

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.06.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi