Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Vuokraus, tilat, Kuuloliitto ry, päiväkoti Haaga, Ilkantie 4, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004884
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 25

Vuokraus, tilat, Kuuloliitto ry, päiväkoti Haaga, Ilkantie 4, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Ilkantie 4 sijaitsevan huoneistoalaltaan 122,5 htm² suuruisen tilan vuokrauksesta Kuuloliitolta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön. Kohteen vuokra on 2 670,50 euroa/kk eli 21,80 euroa/m²/kk. Vuokraan sisältyvät pääoma- sekä ylläpitokustannukset ja lämmitys-, vesi-, sähkö- sekä jätehuoltomaksut. Siivous ei sisälly hintaan. Ylläpitoon sisältyy kahden (2) autopaikan yhteiskäyttö kiinteistössä toimivan päiväkodin kanssa saattopysäköintiin pysäköintialueella, vuokratulla leikkipiha-alueella sen puhtaanapito, siellä olevien ulkorakenteiden ja aitojen huolto ja kunnossapito; leikkipiha-alueen nurmikon, pensaiden, puiden ja istutusten hoito sekä leikkipiha-alueelle johtavien kulkualueiden ja portaiden lumenluonti ja hiekoitus.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti vuokrata lisätilaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle päiväkoti Haagan käyttöön Kuuloliitolta vuokratut tilat. 1.4.2022 alkaen tilavuokra on 2 670,50 euroa/kk eli 21,80 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 2 731,75 euroa/kk eli 22,30 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus alkaa 1.4.2022, irtisanomisaika on molemmin puolin 6kk. Vuokrasopimus voidaan irtisanoa molemmin puolin kesken sopimuskauden päättymään välittömästi, jos kohteessa ilmenee sisäilmaongelmia tai muita vuokralaisen toimintaa haittaavia seikkoja.

Vuokrauksessa noudatetaan kiinteistön omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt 12 paikan lisäämisestä Haagan alueelle 24.3.2022. Läntisen suurpiirin alueella, johon päiväkoti Haaga kuuluu, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakevien lasten määrä on suurempi kuin alueella nyt käytössä olevat paikat. Lisäksi väestöennusteen mukaan alueen alle kouluikäisten määrä kasvaa vuoden 2025 jälkeen. Päiväkoti Haagan paikkoja lisätään ottamalla käyttöön nykyisin päiväkoti Haagan käytössä olevien tilojen yhteydessä olevia huoneita, jotka ovat vapautuneet Ilkantien 4:ssä toimivan Valkean talon terapiatoiminnan käytöstä.

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Päiväkoti Haaga lisätilasopimus_202204

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.