Vuokraus, tilat, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, päiväkoti Elias, Lönnrotinkatu 12, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-004891
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 24

Vuokraus, tilat, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, päiväkoti Elias, Lönnrotinkatu 12, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti osoitteessa Lönnrotinkatu 12 sijaitsevan huoneistoalaltaan 554 htm² suuruisen tilan vuokrauksesta Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön. Kohteen vuokra on 12 188,00 euroa/kk eli 22 euroa/m²/kk. Vuokraan sisältyy lämmin ja kylmä vesi sekä lämmitys. Sähköenergiasta laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaan. Siivous ei sisälly hintaan.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle päiväkoti Eliaksen käyttöön Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta vuokratut tilat. 1.4.2022 alkaen vuokra on 12 963,6 euroa/kk eli 23,40 euroa/m²/kk, josta tilavuokra on 22,0 euroa/m²/kk ja ylläpitovuokra 1,40 euroa/m²/kk. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan hallintokulu 0,50 euroa/m²/kk.

Ajalla 1.4.2022 - 31.3.2025 peritään ilmanvaihdon muutostyöstä johtuen lisävuokraa 465,30 euroa/kk eli 0,84 euroa/m²/kk.

Kokonaisvuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on yhteensä 13 705,90 euroa/kk eli 24,74 euroa/m²/kk.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus alkaa 1.4.2022, irtisanomisaika on molemmin puolin 6 kk. Sopimuksen ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä 31.3.2025.

Mikäli vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan (3 vuotta) päättymistä, vuokralainen sitoutuu maksamaan kaupunkiympäristön toimialalle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää sopimuksen 211022955 päättyväksi 31.3.2022. Mahdolliset hyvitykset vuodelta 2022 tehdään, ja siirretään mahdolliset jatkuvat lisävuokrat vanhalta sopimukselta uudelle.

Vuokrauksessa noudatetaan tilan omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan yhdessä laatimaa vuokrasopimusta ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Vuokrattuihin tiloihin on tehty tilojen omistajan ja käyttäjän yhteisesti hyväksymän suunnitelman mukaisesti muutostyö vastaamaan tilan ilmanvaihtotarvetta. Muutostyö tehtiin päiväkodin tiloissa 24.12.2020-6.1.2021 päiväkodin ollessa suurimman osan ajasta kiinni. Tilojen omistajan ja kaupunkiympäristön toimialan välillä on sovittu, että muutostöiden kustannukset jaetaan puoliksi ja vuokralaisen osuus muutostöistä jyvitetään 3 vuodelle (36 kk) uuden vuokrasopimuksen yhteyteen maksettavaksi lisävuokrana. Muutostyön kokonaiskustannukset olivat 32 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 05.04.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Päättäjä

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Elias päiväkoti vuokrasopimus 2022

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.