Toivomusponsi, Kimnaasipolun varrella olevien jalopuiden säilyttäminen

HEL 2022-004914
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 174 §

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi jalopuiden säilyttämisestä Kimnaasipolun varrella Maatullin koulun uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.3.2022 § 178 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 30.3.2022 Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa valtuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Sami Muttilaisen tekemän toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta säilyttää Kimnaasipolun varrella olevia jalopuita mahdollisimman paljon Maatullin koulun uudisrakennuksen rakentamisen yhteydessä.

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto -hankkeen arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ”Metsäaukio” lähtökohtana on ollut puuston mahdollisimman laaja säilyttäminen. Tämä tavoite on otettu huomioon myös jatkosuunnittelussa.

Lähes kaikki Kimnaasipolun varren puut sijoittuvat puistoalueelle, eikä niihin puututa. Puut suojataan tarpeellisessa laajuudessa rakennustöiden ajaksi. Puuston säilyttämistavoitteesta huolimatta tontilta on poistettava muutama puu purku- ja rakennustöiden edellyttämän kaivannon vuoksi.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 17.11.2022 § 121

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto totesi, että:

Maatullin peruskoulu, päiväkoti ja leikkipuisto -hankkeessa on ollut jo arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ”Metsäaukio” lähtökohtana pyrkiä säilyttämään tontin olemassa olevaa puustoa mahdollisimman paljon.

Jatkosuunnittelussa hyvästä tavoitteesta on pyritty pitämään kiinni kaikin keinoin, vaikka korvaava uudisrakennus on merkittävästi aiempaa suurempi.

Kimnaasipolun varteen, uudisrakennuksen ulkoseinän vierustalle joudutaan sijoittamaan salaoja- ja sadevesiputkistoja. Savisen ja painuvan maaperän vuoksi putkilinjoja perustetaan paalulaatalle ja vaahtolasilla kevennettyinä. Tontin puolella kaivutyöt tehdään osin tuettuina kaivantoina, jolloin voidaan rajata pienemmälle alueelle mahdollisimman paljon olemassa olevaa puustoa säilyttäen.

Lähes kaikki Kimnaasipolun varren puut sijoittuvat puistoalueelle, eikä niihin puututa. Puut suojataan tarpeellisessa laajuudessa rakennustöiden ajaksi.

Puuston säilyttämistavoitteesta huolimatta tontilla on muutama puu poistettava uudisrakennuksen ja Kimnaasipolun välistä. Syynä on vanhan rakennuksen purkutöiden ja uudisrakennuksen rakentamisen vaatima kaivanto.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Pekka Löyskä, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38311

pekka.loyska@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi