Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus, tontti 33236/4, 33236/3, 33236/5 ja 33235/1, Malminkartano, Ammattienedistämissäätiö AEL sr

HEL 2022-005169
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 67

Ammattienedistämissäätiö AEL sr:n kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen tarkistaminen (akm 12690)

Tonttipäällikkö

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tarkistaa kiinteistöjä 91-33-235-1, 91-33-236-3,
91-33-236-4 ja 91-33-236-5 koskevaa 21.6.2022 allekirjoitettua maan-
käyttösopimusta (ED 4203) ja siihen 6.6.2023 tehtyä tarkistusta seuraavasti:

Sopimuksen mukaisen maankäyttökorvauksen 4 164 000 euroa maksuaikaa pidennetään aiemman 31.12.2024 sijaan 31.12.2025 saakka ja jaksotetaan kolmeen maksuerään seuraavasti:

 • Ensimmäinen erä 1 500 000 euroa tulee maksaa viimeistään 31.12.2024
 • Toinen erä 1 500 000 euroa tulee maksaa viimeistään 30.6.2025
   
 • Kolmas erä 1 164 000 euroa tulee maksaa viimeistään 31.12.2025

 

Rahakorvauksen maksueriä korotetaan niiden nykyarvon säilyttämiseksi kahdella (2) prosentilla vuodessa alkuperäisen sopimuksen allekirjoituspäivästä 21.6.2022 lähtien 31.12.2023 saakka. Alkaen 1.1.2024 maksuerille peritään 4,25 %:n vuotuista korkoa.

Sopimusluonnos liitteenä nro 1.

Samalla tonttipäällikkö päätti valtuuttaa sekä sopimukset ja valvonta -
tiimin päällikön, että lakimiehen, kummankin yksin, allekirjoittamaan
Helsingin kaupungin puolesta edellä mainitun sopimusmuutoksen, sekä tarvittaessa tekemään siihen vähäisiä korjauksia ja tarkennuksia.

Sopimuksen tarkistus tulee voimaan sen allekirjoituksin.

Muutoin noudatetaan sopimuksen (ED 4203) entisiä ehtoja.

(MA133-12)

Päätöksen perustelut

Alkuperäinen maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Helsingin kaupunki (jäljempänä Kaupunki) ja Ammattienedistämissäätiö AEL sr (jäljempänä Maanomistaja) ovat 21.6.2022 allekirjoittaneet asemakaavan muutosehdotukseen nro 12690 liittyvän maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen (ED 4203), jossa osapuolet ovat sopineet Maanomistajan osallistumisesta yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin sekä kaavan toteuttamiseen liittyvistä aluejärjestelyistä.

Sopimusehtojen mukaan Maanomistaja suorittaa Kaupungille maankäyttökorvausta 4 164 000 euroa sekä luovuttaa Kaupungille esisopimuksen mukaisesti yhteensä noin 9 890 m² suuruiset, asemakaavan
muutoksessa katu-, puisto- ja torialueeksi osoitetut alueet korvauksetta kaupunginhallituksen 26.4.2021 § 310 perusteella.

Sopimuksen mukaan Maanomistajan tulee maksaa maankäyttökorvaus
neljän kuukauden kuluessa siitä, kun kaava on saanut lainvoiman. Asemakaavan muutos 12690 on saanut lainvoiman 24.11.2022, joten edellä mainitut maksuvelvoite tuli hoitaa viimeistään on 24.3.2023.

Tonttipäällikön päätöksellä 6.4.2023 21 § sopimusta on tarkistettu 6.6.2023 allekirjoitetulla täydennyksellä siten, että maankäyttökorvaus jaksotetaan kolmeen maksuerään josta viimeinen eräntyy maksettavaksi 31.12.2024. Rahakorvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi (2) kahdella prosentilla vuodessa.

Sopimuksen tarkistaminen

Maanomistajan edustaja on hakenut 8.11.2023 päivätyllä kirjeellä lisä-
aikaa sopimuskorvauksen maksamiselle. Maankäyttökorvauksen osalta esitetään, että ensimmäinen 1 500 000 euroa tulee maksaa viimeistään 31.12.2024, toinen erä 1 500 000 euroa tulee maksaa viimeistään 30.6.2025 ja kolmas erä 1 164 000 euroa tulee maksaa viimeistään 31.12.2025.
AEL perustee hakemustaan tämän hetkisellä poikkeuksellisen heikolla kysynnällä asuinrakennusoikeudelle.

Hakemusta maksuajan pidennykselle voidaan pitää perusteltuna. Rahakorvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi (2) kahdella prosentilla vuodessa aikaväliltä 24.3.2023-31.12.2023, alkaen 1.1.2024 peritään maksamattomalle korvaukselle 4,25 %:n vuotuista korkoa.

Esitetty muutos edellyttää liitteenä 1 olevan tarkistetun sopimusluonnoksen mukaisen muutoksen tekemistä alkuperäiseen sopimukseen (ED 4203).

Toimivalta

Kaupunginhallitus on päätöksessään 15.8.2022 (§ 548) valtuuttanut
tonttipäällikön tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös tullut nähtäväksi 13.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Päättäjä

Sami Haapanen
tonttipäällikkö