Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025

HEL 2022-005385
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 711 §

V 16.11.2022, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023 - 2025

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2023 - 2025.

Sulje

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla 20 § mukaan Helsingin kaupungin tulee eriyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen talous talousarviossa ja kirjanpidossa. Vuoden 2023 alkaen talousarviossa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala (Sotepe) esitetään erillisenä osana, jolla on omat käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosat. Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen rahoitus muodostuu valtiolta saatavasta yleiskatteellisesta rahoituksesta sekä asiakasmaksutuloista ja muista toimintatuotoista. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan irtaimen omaisuuden investoinnit rahoitetaan valtion rahoituksesta. Kaupunki perii toimitiloista vuokraa ja vastaa jatkossakin toimitilainvestoinneista. Rahoituksen kohdentaminen käyttötarkoituksiin määritellään valtuuston päättämässä talousarviossa ja lautakunnan päättämässä tulosbudjetissa. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on talousarviossa yksi valtuustoon nähden sitova nettobudjetoitu talousarviokohta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen talousarvion liitteinä esitetään avustusliite, jäsenmaksuliite, investointisuunnitelma sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia 2023−2025.

Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (11 §) mukaan Helsingin on laadittava sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategia talouden ja toiminnan suunnittelua sekä johtamista varten. Pelastustoimea ohjaa sen rinnalla pelastustoimen palvelutasopäätös (laki pelastustoimen järjestämisestä, 6 §). Palvelustrategia tukee kaupunkistrategian toteutumista sekä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiakasryhmien palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kaupunkistrategian tavoitteita on täsmennetty ja täydennetty palvelustrategiassa toimialan yhteisillä tavoitteilla, keinoilla ja lupauksilla helsinkiläisille. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiasta 2023−2025 päätetään samassa aikataulussa kuin vuoden 2023 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2023–2025. Palvelustrategia liitetään hyväksymisen jälkeen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 liitteeksi.

Talousarvio vuodeksi 2023 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2023 - 2025 sisältyy liitteeseen 1. Vastaukset talousarvioaloitteisiin sisältyvät liitteeseen 2.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Kansliapäällikkö 22.09.2022 § 180

19.09.2022 Ehdotuksen mukaan

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.09.2022 Pöydälle

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.09.2022 Pöydälle

13.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.09.2022 Pöydälle

13.09.2022 Ehdotuksen mukaan

08.09.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

07.09.2022 Ehdotuksen mukaan

07.09.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

06.09.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

30.08.2022 Pöydälle

06.09.2022 Ehdotuksen mukaan

24.08.2022 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Pia Ojavuo, talousarviopäällikkö, puhelin: 040 356 3831

pia.ojavuo@hel.fi

Tuula Saxholm, rahoitusjohtaja, puhelin: 09 310 36250

tuula.saxholm@hel.fi