Hankerahoitus, kaupunkiympäristön toimiala, BaltiPlast -hanke, EU:n Interreg Baltic Sea Region -ohjelma

HEL 2022-005419
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 12

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle “Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context (BaltiPlast)”

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 129 535 euroa vuodelle 2023 hankkeen ”Baltic approaches to handling plastic pollution under a circular economy context” (BaltiPlast) (projektinumero 1098102) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea enintään 103 628 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 25 907 euroa.

Päätöksen perustelut

Kansainvälisen BaltiPlast-hankkeen tavoitteena on vähentää ympäristöön päätyvän muoviroskan määrää tunnistamalla, testaamalla ja ottamalla käyttöön toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa roskaantumiseen strategisella tasolla, uuden teknologian avulla sekä kotitalouksien asenteisiin ja toimintaan vaikuttamalla.

Hanketta vetää Hamburg University of Applied Sciences ja Helsingin kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuu 16 muuta partneria kuudesta eri maasta. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2023–2025 aikana.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut vastaa hankkeen toteutuksesta Helsingin osalta ja yhteistyötä tehdään Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) ja Palvelukeskus Helsingin kanssa. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 3 391 148 euroa, josta EU-tuen osuus on 2 712 919 euroa. Helsingin kaupungin osahankkeen kustannusarvio on 388 604 euroa, josta EU-tuen osuus on 310 883 euroa. Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 77 721 euroa.

Strategiajohtaja on päätöksellään 26.4.2022 § 29 hyväksynyt kaupungin osallistumisen hankkeeseen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelmasta.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Päättäjä

Timo Cantell
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö